Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 11 февруари 2019 г. - Четвъртък, 14 февруари 2019 г. 295k
Втoрник, 12 февруари 2019193kВерсия: Cряда, 13 февруари 2019, 17:36
 Точки от дневния ред
09:00 - 12:20   Разисквания
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 17:00   Разисквания
17:00 - 19:00   Разисквания
19:00 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 12:20   Разисквания       Време за изказвания
101Срок***IpointМеханизъм за гражданска защита на Съюза
Доклад:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
[2017/0309(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
20Срок pointУстойчива употреба на пестициди
Доклад:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Доклад относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди
[2017/2284(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
25Срок pointПрилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване
Доклад:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Доклад относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно обслужване
[2018/2108(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
74Срок***IpointМинимални изисквания за повторното използване на водата
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата
[2018/0169(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
26***voteСпоразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)
Препоръка:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)
[2018/0267(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
28 voteСпоразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция)
Доклад:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)
[2018/0267M(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
122 voteПредложение за резолюция съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteСпоразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко
Препоръка:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението
[2018/0349(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
10***voteСпоразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан
Препоръка:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан
[2018/0239(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
67***voteПротокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия)
Препоръка:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Доклад относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Третия допълнителен протокол към Споразумението
за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна,
за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

[2017/0319(NLE)]
Комисия по международна търговия
41Срок***IvoteПрограма на ЕС за борба с измамите
Доклад:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите
[2018/0211(COD)]
Комисия по бюджетен контрол
58Срок***IvoteМногогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси
Доклад:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008

[2018/0074(COD)]
Комисия по рибно стопанство
101Срок***IvoteМеханизъм за гражданска защита на Съюза
Доклад:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
[2017/0309(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 30 май 2018
74Срок***IvoteМинимални изисквания за повторното използване на водата
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата
[2018/0169(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
87Срок***IvoteОдобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства
Доклад:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства
[2018/0142(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
37Срок***IvoteПрограма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика
Доклад:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
11Срок*voteОкончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки
Доклад:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки
[2018/0164(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
95Срок voteСтратегии за интегриране на ромите
Предложения за резолюции
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Разискване: Cряда, 30 януари 2019
62Срок voteПрилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
Доклад:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
[2018/2111(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
63Срок voteПрилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество
Доклад:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество
[2018/2112(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
22Срок voteПрилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията
Доклад:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията
[2018/2113(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
64Срок voteПрилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС
Доклад:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Доклад относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС
[2017/2089(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
33Срок voteПравила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)
Доклад:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Доклад относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом
[2018/2080(INL)]
Комисия по конституционни въпроси
24Срок voteВсеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
Доклад:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Доклад относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
[2018/2088(INI)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
20Срок voteУстойчива употреба на пестициди
Доклад:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Доклад относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди
[2017/2284(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
25Срок voteПрилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване
Доклад:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Доклад относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно обслужване
[2018/2108(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
15:00 - 17:00   Разисквания       Време за изказвания
97 pointПоложението в Сирия
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2535(RSP)]
102 pointДоклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина
Доклад:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина
[2018/2148(INI)]
Комисия по външни работи
17:00 - 19:00   Разисквания       Време за изказвания
96 pointДебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република Джузепе Конте относно бъдещето на Европа
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointОбщо разискване - Споразумение за партньорство между ЕС и Сингапур
14***-Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур
Препоръка:  David Martin (A8-0053/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Комисия по международна търговия
13Срок -Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
Доклад:  David Martin (A8-0048/2019)
Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

[2018/0093M(NLE)]
Комисия по международна търговия
12***-Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур
Препоръка:  David Martin (A8-0054/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Комисия по международна търговия
15Срок -Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
Доклад:  David Martin (A8-0049/2019)
Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна

[2018/0095M(NLE)]
Комисия по международна търговия
57***-Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур
Препоръка:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Комисия по външни работи
93 -Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)
Доклад:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

[2018/0403M(NLE)]
Комисия по външни работи
94Срок pointОтстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Комисия
Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС
80Срок pointПолитически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Комисия
Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените
  pointОбщо разискване - Правата на ЛГБТИ лица
126Срок -Правата на интерсексуалните лица
Устни въпроси
 - [2018/2878(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Съвет
Правата на интерсексуалните лица
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Правата на интерсексуалните лица
131Срок -Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)
Въпрос с искане за устен отговор
 - [2019/2573(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Комисия
Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)
86Срок pointИзползването на канабис за медицински цели
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Използването на канабис за медицински цели
127 pointГенно инженерство на човешки геном
Устни въпроси - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Съвет
Генно инженерство на човешки геном
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Комисия
Генно инженерство на човешки геном
09:00 - 12:20   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчици   (4x6') 24'
Докладчици по становище   (7x1') 7'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (4x5') 20'
Членове на ЕП74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)5'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)15'
Докладчик6'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Разисквания     item on the agenda
Джузепе Конте, министър-председател на Италия30'
Комисия10'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)30'
Докладчици   (2x6') 12'
Автори (комисии)   (4x5') 20'
Автор (политическа група)   (6x2') 12'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (6x5') 30'
Членове на ЕП104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointМеханизъм за гражданска защита на Съюза
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -ИзмененияЧетвъртък, 7 февруари 2019, 12:00
20item on the agendapointУстойчива употреба на пестициди
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
25item on the agendapointПрилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
74item on the agendapointМинимални изисквания за повторното използване на водата
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
41item on the agendapointПрограма на ЕС за борба с измамите
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
58item on the agendapointМногогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
87item on the agendapointОдобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
37item on the agendapointПрограма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
11item on the agendapointОкончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
95item on the agendapointСтратегии за интегриране на ромите
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПетък, 8 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПетък, 8 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
62item on the agendapointПрилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
63item on the agendapointПрилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
22item on the agendapointПрилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
64item on the agendapointПрилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
33item on the agendapointПравила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
24item on the agendapointВсеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
13item on the agendapointСпоразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
David Martin (A8-0048/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
15item on the agendapointСпоразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
David Martin (A8-0049/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
94item on the agendapointОтстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 12 февруари 2019, 16:00
80item on the agendapointПолитически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 12 февруари 2019, 16:00
126item on the agendapointПравата на интерсексуалните лица
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 16:00
131item on the agendapointБъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 12 февруари 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 13 февруари 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 13 февруари 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 19:00
86item on the agendapointИзползването на канабис за медицински цели
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 12 февруари 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 8 февруари 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 12 февруари 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация