Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 11. února 2019 - Čtvrtek, 14. února 2019 269k
Úterý, 12. února 2019184kVerze: Středa, 13. února 2019, 17:36
 Body k pořadu jednání
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 19:00   Rozpravy
19:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 12:20   Rozpravy       Řečnická doba
101Lhůta***IpointMechanismus civilní ochrany Unie
Zpráva:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

[2017/0309(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
20Lhůta pointUdržitelné používání pesticidů
Zpráva:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Zpráva o provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů
[2017/2284(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
25Lhůta pointProvádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
Zpráva:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
[2018/2108(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
74Lhůta***IpointMinimální požadavky na opětovné využívání vody
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody
[2018/0169(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
26***voteDohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
Doporučení:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
[2018/0267(NLE)]
Výbor pro rybolov
28 voteDohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení)
Zpráva:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
[2018/0267M(NLE)]
Výbor pro rybolov
122 voteNávrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Smlouvami
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteDohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Doporučení:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě
[2018/0349(NLE)]
Výbor pro rybolov
10***voteDohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu
Doporučení:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu
[2018/0239(NLE)]
Výbor pro rybolov
67***voteProtokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (přistoupení Chorvatska)
Doporučení:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
[2017/0319(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
41Lhůta***IvoteProgram EU pro boj proti podvodům
Zpráva:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům
[2018/0211(COD)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
58Lhůta***IvoteVíceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace
Zpráva:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

[2018/0074(COD)]
Výbor pro rybolov
101Lhůta***IvoteMechanismus civilní ochrany Unie
Zpráva:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

[2017/0309(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Středa, 30. května 2018
74Lhůta***IvoteMinimální požadavky na opětovné využívání vody
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody
[2018/0169(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
87Lhůta***IvoteSchvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly
Zpráva:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
[2018/0142(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
37Lhůta***IvoteProgram pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku
Zpráva:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
11Lhůta*voteKonečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy
Zpráva:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy
[2018/0164(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
95Lhůta voteStrategie integrace Romů
Návrhy usnesení
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Rozprava: Středa, 30. ledna 2019
62Lhůta voteUplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
Zpráva:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
[2018/2111(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
63Lhůta voteProvádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce
Zpráva:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají posílené spolupráce
[2018/2112(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
22Lhůta voteUplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise
Zpráva:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise
[2018/2113(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
64Lhůta voteProvádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
Zpráva:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Zpráva o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
[2017/2089(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
33Lhůta votePravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv)
Zpráva:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
[2018/2080(INL)]
Výbor pro ústavní záležitosti
24Lhůta voteKomplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky
Zpráva:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Zpráva o komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky
[2018/2088(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
20Lhůta voteUdržitelné používání pesticidů
Zpráva:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Zpráva o provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů
[2017/2284(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
25Lhůta voteProvádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
Zpráva:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
[2018/2108(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
15:00 - 17:00   Rozpravy       Řečnická doba
97 pointSituace v Sýrii
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2535(RSP)]
102 pointZpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018
Zpráva:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2018
[2018/2148(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
17:00 - 19:00   Rozpravy       Řečnická doba
96 pointRozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointSpolečná rozprava - Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem
14***-Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem
Doporučení:  David Martin (A8-0053/2019)
Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
13Lhůta -Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva:  David Martin (A8-0048/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou

[2018/0093M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
12***-Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem
Doporučení:  David Martin (A8-0054/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
15Lhůta -Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva:  David Martin (A8-0049/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé

[2018/0095M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
57***-Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem
Doporučení:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
93 -Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé

[2018/0403M(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
94Lhůta pointCitelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Komise
Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU
80Lhůta pointPolitické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Komise
Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí
  pointSpolečná rozprava - Práva osob LGBTI
126Lhůta -Práva intersexuálních osob
Otázky k ústnímu zodpovězení
 - [2018/2878(RSP)]

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rada
Práva intersexuálních osob
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Práva intersexuálních osob
131Lhůta -Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023)
Otázka k ústnímu zodpovězení
 - [2019/2573(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

Komise
Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023)
86Lhůta pointPoužívání konopí pro léčebné účely
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Používání konopí pro léčebné účely
127 pointModifikace lidské zárodečné linie
Otázky k ústnímu zodpovězení - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Rada
Modifikace lidské zárodečné linie
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Komise
Modifikace lidské zárodečné linie
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)20'
Zpravodajové   (4x6') 24'
Navrhovatelé   (7x1') 7'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (4x5') 20'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)15'
Zpravodaj6'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Rozpravy     item on the agenda
Italský předseda vlády Giuseppe Conte30'
Komise10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)30'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Autoři (výbory)   (4x5') 20'
Autor (politická skupina)   (6x2') 12'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointMechanismus civilní ochrany Unie
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 7. února 2019, 12:00
20item on the agendapointUdržitelné používání pesticidů
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
25item on the agendapointProvádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimální požadavky na opětovné využívání vody
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
41item on the agendapointProgram EU pro boj proti podvodům
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
58item on the agendapointVíceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
87item on the agendapointSchvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
37item on the agendapointProgram pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
11item on the agendapointKonečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
95item on the agendapointStrategie integrace Romů
  -Návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPátek, 8. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPátek, 8. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 11. února 2019, 19:00
62item on the agendapointUplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
63item on the agendapointProvádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
22item on the agendapointUplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
64item on the agendapointProvádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
33item on the agendapointPravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
24item on the agendapointKomplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
13item on the agendapointDohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
David Martin (A8-0048/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
15item on the agendapointDohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
David Martin (A8-0049/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
94item on the agendapointCitelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. února 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 12. února 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. února 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 12. února 2019, 16:00
126item on the agendapointPráva intersexuálních osob
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 16:00
131item on the agendapointBudoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 13. února 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 13. února 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 19:00
86item on the agendapointPoužívání konopí pro léčebné účely
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. února 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 12. února 2019, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 8. února 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 11. února 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 12. února 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění