Dagsorden
StrasbourgMandag den 11. februar 2019 - Torsdag den 14. februar 2019 266k
Tirsdag den 12. februar 2019182kUdgave: Onsdag den 13. februar 2019, 17:37
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 12:20   Forhandling
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 17:00   Forhandling
17:00 - 19:00   Forhandling
19:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 12:20   Forhandling       Taletid
101Frist***IpointEn EU-civilbeskyttelsesmekanisme
Betænkning:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
[2017/0309(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
20Frist pointBæredygtig brug af pesticider
Betænkning:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider
[2017/2284(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
25Frist pointGennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser
Betænkning:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Betænkning om gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser
[2018/2108(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
74Frist***IpointMindstekrav til genbrug af vand
Betænkning:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand
[2018/0169(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
26***voteFiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024)
Henstilling:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)
[2018/0267(NLE)]
Fiskeriudvalget
28 voteFiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning)
Betænkning:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)
[2018/0267M(NLE)]
Fiskeriudvalget
122 voteForslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***votePartnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko
Henstilling:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen
[2018/0349(NLE)]
Fiskeriudvalget
10***voteAftale om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav
Henstilling:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav
[2018/0239(NLE)]
Fiskeriudvalget
67***voteProtokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (Kroatiens tiltrædelse)
Henstilling:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
[2017/0319(NLE)]
Udvalget om International Handel
41Frist***IvoteEU-program til bekæmpelse af svig
Betænkning:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig
[2018/0211(COD)]
Budgetkontroludvalget
58Frist***IvoteFlerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande
Betænkning:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008

[2018/0074(COD)]
Fiskeriudvalget
101Frist***IvoteEn EU-civilbeskyttelsesmekanisme
Betænkning:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
[2017/0309(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 30. maj 2018
74Frist***IvoteMindstekrav til genbrug af vand
Betænkning:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand
[2018/0169(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
87Frist***IvoteGodkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer
Betænkning:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer
[2018/0142(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
37Frist***IvoteProgrammet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker
Betænkning:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
11Frist*voteMoms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne
Betænkning:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne
[2018/0164(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
95Frist voteStrategier for romaernes integration
Forslag til beslutning
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Forhandling: Onsdag den 30. januar 2019
62Frist voteGennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab
Betænkning:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab
[2018/2111(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
63Frist voteGennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde
Betænkning:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde
[2018/2112(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
22Frist voteGennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen
Betænkning:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen
[2018/2113(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
64Frist voteGennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer
Betænkning:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer
[2017/2089(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
33Frist voteOmbudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut)
Betænkning:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom
[2018/2080(INL)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
24Frist voteEn omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi
Betænkning:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Betænkning om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi
[2018/2088(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
20Frist voteBæredygtig brug af pesticider
Betænkning:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider
[2017/2284(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
25Frist voteGennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser
Betænkning:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Betænkning om gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser
[2018/2108(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
15:00 - 17:00   Forhandling       Taletid
97 pointSituationen i Syrien
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2535(RSP)]
102 point2018-rapport om Bosnien-Hercegovina
Betænkning:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina
[2018/2148(INI)]
Udenrigsudvalget
17:00 - 19:00   Forhandling       Taletid
96 pointDrøftelse med formanden for Den Italienske Republiks ministerråd, Giuseppe Conte, om Europas fremtid
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
  pointForhandling under ét - Partnerskabsaftale mellem EU og Singapore
14***-Frihandelsaftale mellem EU og Singapore
Henstilling:  David Martin (A8-0053/2019)
Hensstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Udvalget om International Handel
13Frist -Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
Betænkning:  David Martin (A8-0048/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore

[2018/0093M(NLE)]
Udvalget om International Handel
12***-Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore
Henstilling:  David Martin (A8-0054/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Udvalget om International Handel
15Frist -Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
Betænkning:  David Martin (A8-0049/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

[2018/0095M(NLE)]
Udvalget om International Handel
57***-Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore
Henstilling:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Udenrigsudvalget
93 -Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
Betænkning:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

[2018/0403M(NLE)]
Udenrigsudvalget
94Frist pointTilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Kommissionen
Tilbageskridt i kvinders rettigheder og ligestilling i EU
80Frist pointPolitiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Kommissionen
Politiske udfordringer og strategier til bekæmpelse af kræft hos kvinder og dermed forbundne sygdomme
  pointForhandling under ét - LGBTI-personers rettigheder
126Frist -Interkønnedes rettigheder
Mundtlige forespørgsler
 - [2018/2878(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Rådet
Interkønnedes rettigheder
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionen
Interkønnedes rettigheder
131Frist -LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023)
Mundtlig forespørgsel
 - [2019/2573(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Kommissionen
LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023)
86Frist pointAnvendelse af cannabis til medicinske formål
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Brugen af cannabis til medicinske formål
127 pointÆndring af menneskelige kønsceller
Mundtlige forespørgsler - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
Rådet
Ændring af menneskelige kønsceller
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
Kommissionen
Ændring af menneskelige kønsceller
09:00 - 12:20   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)20'
Ordførere   (4x6') 24'
Ordførere for udtalelser   (7x1') 7'
Catch-the-eye   (4x5') 20'
Medlemmer74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)15'
Ordfører6'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Forhandling     item on the agenda
Giuseppe Conte, Italiens premierminister30'
Kommissionen 10'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)30'
Ordførere   (2x6') 12'
Forespørgere (udvalg)   (4x5') 20'
Forespørger (politisk gruppe)   (6x2') 12'
Catch-the-eye   (6x5') 30'
Medlemmer104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointEn EU-civilbeskyttelsesmekanisme
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -ÆndringsforslagTorsdag den 7. februar 2019, 12:00
20item on the agendapointBæredygtig brug af pesticider
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
25item on the agendapointGennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
74item on the agendapointMindstekrav til genbrug af vand
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
41item on the agendapointEU-program til bekæmpelse af svig
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
58item on the agendapointFlerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
87item on the agendapointGodkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
37item on the agendapointProgrammet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
11item on the agendapointMoms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
95item on the agendapointStrategier for romaernes integration
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagFredag den 8. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagFredag den 8. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 11. februar 2019, 19:00
62item on the agendapointGennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
63item on the agendapointGennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
22item on the agendapointGennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
64item on the agendapointGennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
33item on the agendapointOmbudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
24item on the agendapointEn omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
13item on the agendapointFrihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
David Martin (A8-0048/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
15item on the agendapointInvesteringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
David Martin (A8-0049/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
94item on the agendapointTilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 12. februar 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 12. februar 2019, 16:00
126item on the agendapointInterkønnedes rettigheder
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Forslag til beslutningMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 16:00
131item on the agendapointLGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Forslag til beslutningTirsdag den 12. februar 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. februar 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. februar 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 19:00
86item on the agendapointAnvendelse af cannabis til medicinske formål
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 12. februar 2019, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. februar 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. februar 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. februar 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse