Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 302k
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019197kΈκδοση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 17:39
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 12:20   Συζητήσεις
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 17:00   Συζητήσεις
17:00 - 19:00   Συζητήσεις
19:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 12:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
101Προθεσμία***IpointΜηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης
Έκθεση:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
[2017/0309(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
20Προθεσμία pointΟρθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
Έκθεση:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
[2017/2284(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
25Προθεσμία pointΕφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Έκθεση:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
[2018/2108(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
74Προθεσμία***IpointΕλάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων
Έκθεση:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων
[2018/0169(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
26***voteΣυμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)
Σύσταση:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)
[2018/0267(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
28 voteΣυμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα)
Έκθεση:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)
[2018/0267M(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
122 voteΠρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται η έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προταθείσας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Μαρόκου
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteΣυμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου
Σύσταση:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία
[2018/0349(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
10***voteΣυμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό
Σύσταση:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό
[2018/0239(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
67***voteΠρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (προσχώρηση της Κροατίας)
Σύσταση:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[2017/0319(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
41Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
Έκθεση:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
[2018/0211(COD)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
58Προθεσμία***IvoteΠολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
Έκθεση:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
101Προθεσμία***IvoteΜηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης
Έκθεση:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
[2017/0309(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τετάρτη 30 Μαίου 2018
74Προθεσμία***IvoteΕλάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων
Έκθεση:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων
[2018/0169(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
87Προθεσμία***IvoteΈγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων
Έκθεση:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων
[2018/0142(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
37Προθεσμία***IvoteΘέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές
Έκθεση:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
11Προθεσμία*voteΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών
Έκθεση:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών
[2018/0164(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
95Προθεσμία voteΣτρατηγικές για την ένταξη των Ρομά
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Συζήτηση: Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019
62Προθεσμία voteΕφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
Έκθεση:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
[2018/2111(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
63Προθεσμία voteΕφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία
Έκθεση:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία
[2018/2112(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
22Προθεσμία voteΕφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή
Έκθεση:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή
[2018/2113(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
64Προθεσμία voteΕφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
Έκθεση:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
[2017/2089(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
33Προθεσμία voteΚαθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
Έκθεση:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ
[2018/2080(INL)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
24Προθεσμία voteΜια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
Έκθεση:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
[2018/2088(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
20Προθεσμία voteΟρθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
Έκθεση:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
[2017/2284(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
25Προθεσμία voteΕφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Έκθεση:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
[2018/2108(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
15:00 - 17:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
97 pointΗ κατάσταση στη Συρία
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2535(RSP)]
102 pointΈκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Έκθεση:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
[2018/2148(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
17:00 - 19:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
96 pointΣυζήτηση με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Giuseppe Conte, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Σινγκαπούρης
14***-Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης
Σύσταση:  David Martin (A8-0053/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
13Προθεσμία -Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
Έκθεση:  David Martin (A8-0048/2019)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης

[2018/0093M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
12***-Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης
Σύσταση:  David Martin (A8-0054/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
15Προθεσμία -Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
Έκθεση:  David Martin (A8-0049/2019)
Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου

[2018/0095M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
57***-Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης
Σύσταση:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
93 -Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
Έκθεση:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου

[2018/0403M(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
94Προθεσμία pointΕναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ
Προφορική ερώτηση - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Επιτροπή
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ
80Προθεσμία pointΠολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων
Προφορική ερώτηση - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Επιτροπή
Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων
  pointΚοινή συζήτηση - Τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ
126Προθεσμία -Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων
Προφορικές ερωτήσεις
 - [2018/2878(RSP)]

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συμβούλιο
Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων
131Προθεσμία -Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2023)
Προφορική ερώτηση
 - [2019/2573(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Επιτροπή
Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς και τους μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ) (2019-2023)
86Προθεσμία pointΧρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
Προφορική ερώτηση - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή
Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
127 pointΓονιδιωματική τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων
Προφορικές ερωτήσεις - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
Συμβούλιο
Γονιδιωματική τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
Επιτροπή
Γονιδιωματική τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων
09:00 - 12:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητές   (4x6') 24'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Βουλευτές74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητής6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Giuseppe Conte, Πρωθυπουργός της Ιταλίας30'
Επιτροπή10'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες (επιτροπές)   (4x5') 20'
Συντάκτης (πολιτική ομάδα)   (6x2') 12'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Βουλευτές104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointΜηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
20item on the agendapointΟρθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
25item on the agendapointΕφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
74item on the agendapointΕλάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
41item on the agendapointΠρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
58item on the agendapointΠολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
87item on the agendapointΈγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
37item on the agendapointΘέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
11item on the agendapointΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
95item on the agendapointΣτρατηγικές για την ένταξη των Ρομά
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
62item on the agendapointΕφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
63item on the agendapointΕφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
22item on the agendapointΕφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
64item on the agendapointΕφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
33item on the agendapointΚαθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
24item on the agendapointΜια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
13item on the agendapointΣυμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
David Martin (A8-0048/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
15item on the agendapointΣυμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
David Martin (A8-0049/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
94item on the agendapointΕναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
80item on the agendapointΠολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
126item on the agendapointΤα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
131item on the agendapointΤο μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
86item on the agendapointΧρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου