Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. veebruar 2019 - Neljapäev, 14. veebruar 2019 261k
Teisipäev, 12. veebruar 2019175kVersioon: Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 20:25
 Päevakorra punktid
09:00 - 12:20   Arutelud
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 17:00   Arutelud
17:00 - 19:00   Arutelud
19:00 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 12:20   Arutelud       Kõneaeg
101Tähtaeg***IpointLiidu kodanikukaitse mehhanism
Raport:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta
[2017/0309(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
20Tähtaeg pointPestitsiidide säästev kasutamine
Raport:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Raport pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ rakendamise kohta
[2017/2284(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
25Tähtaeg pointPiiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine
Raport:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Raport piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise kohta
[2018/2108(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
74Tähtaeg***IpointVee korduskasutamise miinimumnõuded
Raport:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta
[2018/0169(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
26***voteCôte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024)
Soovitus:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta
[2018/0267(NLE)]
Kalanduskomisjon
28 voteCôte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon)
Raport:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Raport, mis käsitleb muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut nõukogu otsuse eelnõu koostamiseks Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta
[2018/0267M(NLE)]
Kalanduskomisjon
122 voteResolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6, millega palutakse Euroopa Kohtu arvamust ELi ja Maroko vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu kooskõla kohta aluslepingutega
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping
Soovitus:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu, selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluva kirjavahetuse sõlmimise kohta
[2018/0349(NLE)]
Kalanduskomisjon
10***votePõhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe
Soovitus:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Soovitus, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[2018/0239(NLE)]
Kalanduskomisjon
67***voteELi–Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine)
Soovitus:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[2017/0319(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
41Tähtaeg***IvoteELi pettustevastase võitluse programm
Raport:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi pettustevastase võitluse programmi loomise kohta
[2018/0211(COD)]
Eelarvekontrollikomisjon
58Tähtaeg***IvoteLäänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava
Raport:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Kalanduskomisjon
101Tähtaeg***IvoteLiidu kodanikukaitse mehhanism
Raport:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta
[2017/0309(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 30. mai 2018
74Tähtaeg***IvoteVee korduskasutamise miinimumnõuded
Raport:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta
[2018/0169(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
87Tähtaeg***IvotePõllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus ja turujärelevalve
Raport:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta
[2018/0142(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
37Tähtaeg***IvoteÜhtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine
Raport:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826
[2018/0231(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
11Tähtaeg*voteKäibemaks: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem
Raport:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses üksikasjalike tehniliste meetmete kehtestamisega liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamisel kohaldatava lõpliku käibemaksusüsteemi toimimiseks
[2018/0164(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
95Tähtaeg voteRomasid käsitlevad integratsioonistrateegiad
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Arutelu: Kolmapäev, 30. jaanuar 2019
62Tähtaeg voteELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Raport:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Raport ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta
[2018/2111(INI)]
Põhiseaduskomisjon
63Tähtaeg voteTõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Raport:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Raport tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta
[2018/2112(INI)]
Põhiseaduskomisjon
22Tähtaeg voteParlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Raport:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Raport parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta
[2018/2113(INI)]
Põhiseaduskomisjon
64Tähtaeg voteEuroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus
Raport:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Raport Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus
[2017/2089(INI)]
Põhiseaduskomisjon
33Tähtaeg voteOmbudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri)
Raport:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Raport Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom
[2018/2080(INL)]
Põhiseaduskomisjon
24Tähtaeg voteTehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika
Raport:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Raport tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta
[2018/2088(INI)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
20Tähtaeg votePestitsiidide säästev kasutamine
Raport:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Raport pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ rakendamise kohta
[2017/2284(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
25Tähtaeg votePiiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine
Raport:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Raport piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise kohta
[2018/2108(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
15:00 - 17:00   Arutelud       Kõneaeg
97 pointOlukord Süürias
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2535(RSP)]
102 point2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta
Raport:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruande kohta
[2018/2148(INI)]
Väliskomisjon
17:00 - 19:00   Arutelud       Kõneaeg
96 pointArutelu Itaalia Vabariigi ministrite nõukogu esimehe Giuseppe Contega Euroopa tuleviku teemal
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointÜhine arutelu - ELi–Singapuri partnerlusleping
14***-ELi–Singapuri vabakaubandusleping
Soovitus:  David Martin (A8-0053/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
13Tähtaeg -ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon)
Raport:  David Martin (A8-0048/2019)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

[2018/0093M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
12***-ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping
Soovitus:  David Martin (A8-0054/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
15Tähtaeg -ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon)
Raport:  David Martin (A8-0049/2019)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

[2018/0095M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
57***-ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping
Soovitus:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Väliskomisjon
93 -ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon)
Raport:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

[2018/0403M(NLE)]
Väliskomisjon
94Tähtaeg pointTagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Komisjon
Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis
80Tähtaeg pointPoliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Komisjon
Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks
  pointÜhine arutelu - LGBTI-inimeste õigused
126Tähtaeg -Intersooliste inimeste õigused
Suuliselt vastatavad küsimused
 - [2018/2878(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Nõukogu
Intersooliste inimeste õigused
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
Intersooliste inimeste õigused
131Tähtaeg -LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tulevik
Suuliselt vastatav küsimus
 - [2019/2573(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Komisjon
LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tulevik
86Tähtaeg pointKanepi raviotstarbeline kasutamine
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Kanepi raviotstarbeline kasutamine
127 pointInimese sugurakkude genoomi muundamine
Suuliselt vastatavad küsimused - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
Nõukogu
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
Komisjon
09:00 - 12:20   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid   (4x6') 24'
Arvamuse koostajad   (7x1') 7'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (4x5') 20'
Parlamendiliikmed74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)15'
Raportöör6'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Arutelud     item on the agenda
Itaalia peaminister Giuseppe Conte30'
Komisjon10'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)30'
Raportöörid   (2x6') 12'
Koostajad (komisjonid)   (4x5') 20'
Koostaja (fraktsioon)   (6x2') 12'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (6x5') 30'
Parlamendiliikmed104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointLiidu kodanikukaitse mehhanism
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 7. veebruar 2019, 12:00
20item on the agendapointPestitsiidide säästev kasutamine
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
25item on the agendapointPiiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
74item on the agendapointVee korduskasutamise miinimumnõuded
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
41item on the agendapointELi pettustevastase võitluse programm
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
58item on the agendapointLäänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
87item on the agendapointPõllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus ja turujärelevalve
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
37item on the agendapointÜhtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
11item on the agendapointKäibemaks: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
95item on the agendapointRomasid käsitlevad integratsioonistrateegiad
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudReede, 8. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaReede, 8. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
62item on the agendapointELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
63item on the agendapointTõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
22item on the agendapointParlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
64item on the agendapointEuroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
33item on the agendapointOmbudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
24item on the agendapointTehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
13item on the agendapointELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon)
David Martin (A8-0048/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
15item on the agendapointELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon)
David Martin (A8-0049/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
94item on the agendapointTagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 12. veebruar 2019, 16:00
80item on the agendapointPoliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 12. veebruar 2019, 16:00
126item on the agendapointIntersooliste inimeste õigused
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 16:00
131item on the agendapointLGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tulevik
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 13. veebruar 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 13. veebruar 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 19:00
86item on the agendapointKanepi raviotstarbeline kasutamine
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 12. veebruar 2019, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 8. veebruar 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 12. veebruar 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019Õigusalane teave