Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. helmikuuta 2019 - Torstai 14. helmikuuta 2019 262k
Tiistai 12. helmikuuta 2019174kVersio: Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 17:41
 Esityslistan kohdat
09:00 - 12:20   Keskustelut
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 17:00   Keskustelut
17:00 - 19:00   Keskustelut
19:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 12:20   Keskustelut       Puheajat
101Määräaika***IpointUnionin pelastuspalvelumekanismi
Mietintö:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
[2017/0309(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
20Määräaika pointTorjunta-aineiden kestävä käyttö
Mietintö:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Mietintö torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanosta
[2017/2284(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
25Määräaika pointRajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano
Mietintö:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Mietintö rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta
[2018/2108(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
74Määräaika***IpointVeden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista
[2018/0169(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
26***voteEU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)
Suositus:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä
[2018/0267(NLE)]
Kalatalousvaliokunta
28 voteEU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma)
Mietintö:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä
[2018/0267M(NLE)]
Kalatalousvaliokunta
122 voteTyöjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun EU:n ja Marokon välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteEU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus
Suositus:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekemisestä
[2018/0349(NLE)]
Kalatalousvaliokunta
10***voteSääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus
Suositus:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[2018/0239(NLE)]
Kalatalousvaliokunta
67***voteEU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)
Suositus:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin, tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta
[2017/0319(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
41Määräaika***IvoteEU:n petostentorjuntaohjelma
Mietintö:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta
[2018/0211(COD)]
Talousarvion valvontavaliokunta
58Määräaika***IvoteLäntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Mietintö:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta
[2018/0074(COD)]
Kalatalousvaliokunta
101Määräaika***IvoteUnionin pelastuspalvelumekanismi
Mietintö:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
[2017/0309(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 30. toukokuuta 2018
74Määräaika***IvoteVeden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista
[2018/0169(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
87Määräaika***IvoteMaa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta
Mietintö:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta
[2018/0142(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
37Määräaika***IvoteSisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma
Mietintö:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
[2018/0231(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
11Määräaika*voteJäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettava lopullinen arvonlisäverojärjestelmä
Mietintö:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta
[2018/0164(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
95Määräaika voteRomanien integrointistrategiat
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Keskustelu: Keskiviikko 30. tammikuuta 2019
62Määräaika votePerussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta
Mietintö:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta
[2018/2111(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
63Määräaika votePerussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta
Mietintö:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön osalta
[2018/2112(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
22Määräaika votePerussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta
Mietintö:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta
[2018/2113(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
64Määräaika voteEuroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä
Mietintö:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä
[2017/2089(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
33Määräaika voteEuroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
Mietintö:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Mietintö luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta
[2018/2080(INL)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
24Määräaika voteTekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka
Mietintö:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Mietintö tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta
[2018/2088(INI)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
20Määräaika voteTorjunta-aineiden kestävä käyttö
Mietintö:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Mietintö torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanosta
[2017/2284(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
25Määräaika voteRajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano
Mietintö:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Mietintö rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta
[2018/2108(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
15:00 - 17:00   Keskustelut       Puheajat
97 pointSyyrian tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2535(RSP)]
102 pointBosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus
Mietintö:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
[2018/2148(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
17:00 - 19:00   Keskustelut       Puheajat
96 pointKeskustelu Italian tasavallan ministerineuvoston puheenjohtajan Giuseppe Conten kanssa Euroopan tulevaisuudesta
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuussopimus
14***-EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus
Suositus:  David Martin (A8-0053/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
13Määräaika -EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  David Martin (A8-0048/2019)
Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

[2018/0093M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
12***-EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus
Suositus:  David Martin (A8-0054/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
15Määräaika -EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  David Martin (A8-0049/2019)
Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

[2018/0095M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
57***-EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus
Suositus:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
93 -EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

[2018/0403M(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
94Määräaika pointNaisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa
Suullinen kysymys - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Komissio
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa
80Määräaika pointToimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa
Suullinen kysymys - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Komissio
Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa
  pointYhteiskeskustelu - Hlbti-ihmisten oikeudet
126Määräaika -Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet
Suulliset kysymykset
 - [2018/2878(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Neuvosto
Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet
131Määräaika -Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2023)
Suullinen kysymys
 - [2019/2573(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Komissio
Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019-2023)
86Määräaika pointKannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin
Suullinen kysymys - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin
127 pointIhmisen ituradan perimän muuttaminen
Suulliset kysymykset - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
Neuvosto
Ihmisen ituradan perimän muuttaminen
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
Komissio
Ihmisen ituradan perimän muuttaminen
09:00 - 12:20   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijät   (4x6') 24'
Valmistelijat   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Jäsenet74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)15'
Esittelijä6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Keskustelut     item on the agenda
Italian pääministeri Giuseppe Conte30'
Komissio10'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)30'
Esittelijät   (2x6') 12'
Laatijat (valiokunnat)   (4x5') 20'
Laatija (poliittinen ryhmä)   (6x2') 12'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Jäsenet104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointUnionin pelastuspalvelumekanismi
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -TarkistuksetTorstai 7. helmikuuta 2019, 12:00
20item on the agendapointTorjunta-aineiden kestävä käyttö
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
25item on the agendapointRajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
74item on the agendapointVeden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
41item on the agendapointEU:n petostentorjuntaohjelma
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
58item on the agendapointLäntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
87item on the agendapointMaa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
37item on the agendapointSisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
11item on the agendapointJäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettava lopullinen arvonlisäverojärjestelmä
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
95item on the agendapointRomanien integrointistrategiat
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetPerjantai 8. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinPerjantai 8. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
62item on the agendapointPerussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
63item on the agendapointPerussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
22item on the agendapointPerussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
64item on the agendapointEuroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
33item on the agendapointEuroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
24item on the agendapointTekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
13item on the agendapointEU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
David Martin (A8-0048/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
15item on the agendapointEU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
David Martin (A8-0049/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
94item on the agendapointNaisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 11. helmikuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 12. helmikuuta 2019, 16:00
80item on the agendapointToimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 11. helmikuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 12. helmikuuta 2019, 16:00
126item on the agendapointIntersukupuolisten henkilöiden oikeudet
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 16:00
131item on the agendapointHlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 19:00
86item on the agendapointKannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 11. helmikuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 12. helmikuuta 2019, 16:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 8. helmikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 12. helmikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus