Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 11. februāris - Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris 265k
Otrdiena, 2019. gada 12. februāris179kVersija: Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 17:45
 Darba kārtības punkti
09:00 - 12:20   Debates
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 17:00   Debates
17:00 - 19:00   Debates
19:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 12:20   Debates       Uzstāšanās laiks
101Termiņi***IpointSavienības civilās aizsardzības mehānisms
Ziņojums:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

[2017/0309(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
20Termiņi pointPesticīdu ilgtspējīga lietošana
Ziņojums:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Ziņojums par Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu
(2017/2284(INI))

[2017/2284(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
25Termiņi pointPārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana
Ziņojums:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Ziņojums par pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošanu
[2018/2108(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
74Termiņi***IpointŪdens atkalizmantošanas minimālās prasības
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām
[2018/0169(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
26***votePartnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024)
Ieteikums:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)
[2018/0267(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
28 votePartnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija)
Ziņojums:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)
[2018/0267M(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
122 voteRezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma saderību ar Līgumiem
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums
Ieteikums:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokolu un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu
[2018/0349(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
10***voteNolīgums attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā
Ieteikums:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā
[2018/0239(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
67***voteProtokols ES un Meksikas ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās)
Ieteikums:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
[2017/0319(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
41Termiņi***IvoteES krāpšanas apkarošanas programma
Ziņojums:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES Krāpšanas apkarošanas programmu
[2018/0211(COD)]
Budžeta kontroles komiteja
58Termiņi***IvoteDaudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
Ziņojums:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
101Termiņi***IvoteSavienības civilās aizsardzības mehānisms
Ziņojums:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

[2017/0309(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 30. maijs
74Termiņi***IvoteŪdens atkalizmantošanas minimālās prasības
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām
[2018/0169(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
87Termiņi***IvoteLauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana un tirgus uzraudzība
Ziņojums:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību
[2018/0142(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
37Termiņi***IvoteVienotā tirgus, uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programma
Ziņojums:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
11Termiņi*votePVN: galīgā sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm
Ziņojums:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK
[2018/0164(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
95Termiņi voteRomu integrēšanas stratēģijas
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Debates: Trešdiena, 2019. gada 30. janvāris
62Termiņi voteLīguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana
Ziņojums:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Ziņojums par līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu
[2018/2111(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
63Termiņi voteLīguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana
Ziņojums:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Ziņojums par Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošanu
[2018/2112(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
22Termiņi voteLīguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana
Ziņojums:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Ziņojums par Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošanu
[2018/2113(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
64Termiņi voteEiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā
Ziņojums:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā
[2017/2089(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
33Termiņi voteNoteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti)
Ziņojums:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom
[2018/2080(INL)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
24Termiņi voteVisaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku
Ziņojums:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Ziņojums par visaptverošu Eiropas rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku
[2018/2088(INI)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
20Termiņi votePesticīdu ilgtspējīga lietošana
Ziņojums:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Ziņojums par Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu
(2017/2284(INI))

[2017/2284(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
25Termiņi votePārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana
Ziņojums:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Ziņojums par pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošanu
[2018/2108(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
15:00 - 17:00   Debates       Uzstāšanās laiks
97 pointStāvoklis Sīrijā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2535(RSP)]
102 point2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
Ziņojums:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu
[2018/2148(INI)]
Ārlietu komiteja
17:00 - 19:00   Debates       Uzstāšanās laiks
96 pointDebates ar Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētāju Giuseppe Conte par Eiropas nākotni
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgās debates - ES un Singapūras partnerības nolīgums
14***-ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums
Ieteikums:  David Martin (A8-0053/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
13Termiņi -ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
Ziņojums:  David Martin (A8-0048/2019)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku

[2018/0093M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
12***-ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums
Ieteikums:  David Martin (A8-0054/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
15Termiņi -ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
Ziņojums:  David Martin (A8-0049/2019)
Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses

[2018/0095M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
57***-ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums
Ieteikums:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Ārlietu komiteja
93 -ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija)
Ziņojums:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses

[2018/0403M(NLE)]
Ārlietu komiteja
94Termiņi pointPretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Komisija
Negatīva reakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā
80Termiņi pointProblēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Komisija
Politikas uzdevumi un stratēģijas sieviešu vēža paveidu un līdzīgu saslimšanu novēršanai
  pointKopīgās debates - LGBTI tiesības
126Termiņi -Interseksuāļu tiesības
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski
 - [2018/2878(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Padome
Interseksuāļu tiesības
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Interseksuāļu tiesības
131Termiņi -Turpmākais LGBTI pasākumu saraksts (2019–2023)
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
 - [2019/2573(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Komisija
LGBTI turpmāko pasākumu saraksts (2019-2023)
86Termiņi pointMarihuānas lietošana medicīniskos nolūkos
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos
127 pointCilvēka dzimumšūnas līnijas genoma modificēšana
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
Padome
Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma pārveidošana
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
Komisija
Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma pārveidošana
09:00 - 12:20   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Referenti   (4x6') 24'
Atzinumu sagatavotāji   (7x1') 7'
Brīvā mikrofona procedūra   (4x5') 20'
Deputāti 74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)15'
Referents6'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Debates     item on the agenda
Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte30'
Komisija10'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)30'
Referenti   (2x6') 12'
Autori (komitejas)   (4x5') 20'
Autors (politiskā grupa)   (6x2') 12'
Brīvā mikrofona procedūra   (6x5') 30'
Deputāti 104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointSavienības civilās aizsardzības mehānisms
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -GrozījumiCeturtdiena, 2019. gada 7. februāris, 12:00
20item on the agendapointPesticīdu ilgtspējīga lietošana
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
25item on the agendapointPārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
74item on the agendapointŪdens atkalizmantošanas minimālās prasības
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
41item on the agendapointES krāpšanas apkarošanas programma
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
58item on the agendapointDaudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
87item on the agendapointLauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana un tirgus uzraudzība
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
37item on the agendapointVienotā tirgus, uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programma
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
11item on the agendapointPVN: galīgā sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
95item on the agendapointRomu integrēšanas stratēģijas
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2019. gada 8. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPiektdiena, 2019. gada 8. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
62item on the agendapointLīguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
63item on the agendapointLīguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
22item on the agendapointLīguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
64item on the agendapointEiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
33item on the agendapointNoteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
24item on the agendapointVisaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
13item on the agendapointES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
David Martin (A8-0048/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
15item on the agendapointES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
David Martin (A8-0049/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
94item on the agendapointPretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 16:00
80item on the agendapointProblēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 16:00
126item on the agendapointInterseksuāļu tiesības
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 16:00
131item on the agendapointTurpmākais LGBTI pasākumu saraksts (2019–2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 19:00
86item on the agendapointMarihuānas lietošana medicīniskos nolūkos
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 16:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 8. februāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februārisJuridisks paziņojums