Agenda
StraatsburgMaandag 11 februari 2019 - Donderdag 14 februari 2019 265k
Dinsdag 12 februari 2019182kVersie: Woensdag 13 februari 2019, 17:46
 Agendapunten
09:00 - 12:20   Debatten
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 17:00   Debatten
17:00 - 19:00   Debatten
19:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 12:20   Debatten       Spreektijd
101Deadline***IpointUniemechanisme voor civiele bescherming
Verslag:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
[2017/0309(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
20Deadline pointDuurzaam gebruik van pesticiden
Verslag:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden
[2017/2284(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
25Deadline pointTenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
Verslag:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
[2018/2108(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
74Deadline***IpointMinimumeisen voor hergebruik van water
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over minimumeisen voor hergebruik van water
[2018/0169(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
26***votePartnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)
Aanbeveling:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)
[2018/0267(NLE)]
Commissie visserij
28 votePartnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)
Verslag:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Verslag over een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)
[2018/0267M(NLE)]
Commissie visserij
122 voteOntwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***votePartnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko
Aanbeveling:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst
[2018/0349(NLE)]
Commissie visserij
10***voteOvereenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee
Aanbeveling:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee
[2018/0239(NLE)]
Commissie visserij
67***voteProtocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië)
Aanbeveling:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
[2017/0319(NLE)]
Commissie internationale handel
41Deadline***IvoteFraudebestrijdingsprogramma van de EU
Verslag:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU
[2018/0211(COD)]
Commissie begrotingscontrole
58Deadline***IvoteMeerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren
Verslag:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Commissie visserij
101Deadline***IvoteUniemechanisme voor civiele bescherming
Verslag:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
[2017/0309(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 30 mei 2018
74Deadline***IvoteMinimumeisen voor hergebruik van water
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over minimumeisen voor hergebruik van water
[2018/0169(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
87Deadline***IvoteDe goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen
Verslag:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen
[2018/0142(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
37Deadline***IvoteProgramma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken
Verslag:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
11Deadline*voteBtw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
Verslag:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
[2018/0164(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
95Deadline voteStrategieën voor de integratie van de Roma
Ontwerpresoluties
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Debat: Woensdag 30 januari 2019
62Deadline voteTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap
Verslag:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap
[2018/2111(INI)]
Commissie constitutionele zaken
63Deadline voteTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking
Verslag:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking
[2018/2112(INI)]
Commissie constitutionele zaken
22Deadline voteTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie
Verslag:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie
[2018/2113(INI)]
Commissie constitutionele zaken
64Deadline voteTenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU
Verslag:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU
[2017/2089(INI)]
Commissie constitutionele zaken
33Deadline voteStatuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)
Verslag:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom
[2018/2080(INL)]
Commissie constitutionele zaken
24Deadline voteEen alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica
Verslag:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Verslag inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica
[2018/2088(INI)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
20Deadline voteDuurzaam gebruik van pesticiden
Verslag:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden
[2017/2284(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
25Deadline voteTenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
Verslag:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
[2018/2108(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
15:00 - 17:00   Debatten       Spreektijd
97 pointDe situatie in Syrië
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2535(RSP)]
102 pointVerslag 2018 over Bosnië en Herzegovina
Verslag:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina
[2018/2148(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
17:00 - 19:00   Debatten       Spreektijd
96 pointDebat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
  pointGecombineerde behandeling - Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
14***-Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling:  David Martin (A8-0053/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Commissie internationale handel
13Deadline -Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag:  David Martin (A8-0048/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

[2018/0093M(NLE)]
Commissie internationale handel
12***-Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling:  David Martin (A8-0054/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds.

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Commissie internationale handel
15Deadline -Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag:  David Martin (A8-0049/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

[2018/0095M(NLE)]
Commissie internationale handel
57***-Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
93 -Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

[2018/0403M(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
94Deadline pointEen stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU
Mondelinge vraag - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Commissie
Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU
80Deadline pointBeleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten
Mondelinge vraag - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Commissie
Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten
  pointGecombineerde behandeling - De rechten van LGBTI-personen
126Deadline -De rechten van interseksuele personen
Mondelinge vragen
 - [2018/2878(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Raad
De rechten van interseksuele personen
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie
De rechten van interseksuele personen
131Deadline -De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023)
Mondelinge vraag
 - [2019/2573(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Commissie
De toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen (2019-2023)
86Deadline pointGebruik van cannabis voor medische doeleinden
Mondelinge vraag - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Gebruik van cannabis voor medische doeleinden
127 pointGenoomwijziging in de menselijke kiembaan
Mondelinge vragen - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Raad
Genoomwijziging in de menselijke kiembaan
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Commissie
Genoomwijziging in de menselijke kiembaan
09:00 - 12:20   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs voor advies   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Leden74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)15'
Rapporteur6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Debatten     item on the agenda
Giuseppe Conte, Premier van Italië30'
Commissie10'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)30'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Vraagstellers (commissies)   (4x5') 20'
Vraagsteller (fractie)   (6x2') 12'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Leden104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointUniemechanisme voor civiele bescherming
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -AmendementenDonderdag 7 februari 2019, 12:00
20item on the agendapointDuurzaam gebruik van pesticiden
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
25item on the agendapointTenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimumeisen voor hergebruik van water
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
41item on the agendapointFraudebestrijdingsprogramma van de EU
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
58item on the agendapointMeerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
87item on the agendapointDe goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
37item on the agendapointProgramma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
11item on the agendapointBtw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
95item on the agendapointStrategieën voor de integratie van de Roma
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 8 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 8 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 11 februari 2019, 19:00
62item on the agendapointTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
63item on the agendapointTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
22item on the agendapointTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
64item on the agendapointTenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
33item on the agendapointStatuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
24item on the agendapointEen alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
13item on the agendapointVrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
David Martin (A8-0048/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
15item on the agendapointInvesteringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
David Martin (A8-0049/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
94item on the agendapointEen stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 12 februari 2019, 16:00
80item on the agendapointBeleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 12 februari 2019, 16:00
126item on the agendapointDe rechten van interseksuele personen
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 16:00
131item on the agendapointDe toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -OntwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 februari 2019, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 februari 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 19:00
86item on the agendapointGebruik van cannabis voor medische doeleinden
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 12 februari 2019, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 8 februari 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 11 februari 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 februari 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling