Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Czwartek, 14 lutego 2019 r. 270k
Wtorek, 12 lutego 2019186kWersja: Środa, 13 lutego 2019, 17:47
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 12:20   Debaty
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 17:00   Debaty
17:00 - 19:00   Debaty
19:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 12:20   Debaty       Czas wystąpień
101Termin***IpointUnijny Mechanizm Ochrony Ludności
Sprawozdanie:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
[2017/0309(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
20Termin pointZrównoważone stosowanie pestycydów
Sprawozdanie:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów
[2017/2284(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
25Termin pointWdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
Sprawozdanie:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
[2018/2108(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
74Termin***IpointMinimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody
[2018/0169(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
26***voteUmowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024)
Zalecenie:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)
[2018/0267(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
28 voteUmowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja)
Sprawozdanie:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)
[2018/0267M(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
122 voteProjekt rezolucji na podstawie art. 108 ust. 6 Regulaminu w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między UE a Marokiem
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteUmowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Marokiem
Zalecenie:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie
[2018/0349(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
10***voteUmowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego
Zalecenie:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego
[2018/0239(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
67***voteProtokół do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (przystąpienie Chorwacji)
Zalecenie:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Sprawozdanie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Trzeciego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
[2017/0319(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
41Termin***IvoteUnijny program zwalczania nadużyć finansowych
Sprawozdanie:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
[2018/0211(COD)]
Komisja Kontroli Budżetowej
58Termin***IvoteWieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada
Sprawozdanie:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Komisja Rybołówstwa
101Termin***IvoteUnijny Mechanizm Ochrony Ludności
Sprawozdanie:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
[2017/0309(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Środa, 30 maja 2018
74Termin***IvoteMinimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody
[2018/0169(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
87Termin***IvoteHomologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych
Sprawozdanie:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych
[2018/0142(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
37Termin***IvoteProgram na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej
Sprawozdanie:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
11Termin*voteVAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi
Sprawozdanie:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie wprowadzenia szczegółowych środków technicznych dotyczących funkcjonowania docelowego systemu VAT dotyczącego opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi
[2018/0164(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
95Termin voteStrategie na rzecz integracji Romów
Projekty rezolucji
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Debata: Środa, 30 stycznia 2019
62Termin voteStosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE
Sprawozdanie:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE
[2018/2111(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
63Termin voteStosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy
Sprawozdanie:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy
[2018/2112(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
22Termin voteStosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją
Sprawozdanie:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją
[2018/2113(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
64Termin voteStosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE
Sprawozdanie:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Sprawozdanie w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE
[2017/2089(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
33Termin votePrzepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)
Sprawozdanie:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom
[2018/2080(INL)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
24Termin voteKompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki
Sprawozdanie:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Sprawozdanie w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki
[2018/2088(INI)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
20Termin voteZrównoważone stosowanie pestycydów
Sprawozdanie:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów
[2017/2284(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
25Termin voteWdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
Sprawozdanie:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
[2018/2108(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
15:00 - 17:00   Debaty       Czas wystąpień
97 pointSytuacja w Syrii
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2535(RSP)]
102 pointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny
Sprawozdanie:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Bośni i Hercegowiny
[2018/2148(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
17:00 - 19:00   Debaty       Czas wystąpień
96 pointDebata z prezesem Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointWspólna debata - Umowa o partnerstwie między UE a Singapurem
14***-Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem
Zalecenie:  David Martin (A8-0053/2019)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
13Termin -Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja)
Sprawozdanie:  David Martin (A8-0048/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

[2018/0093M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
12***-Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem
Zalecenie:  David Martin (A8-0054/2019)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
15Termin -Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja)
Sprawozdanie:  David Martin (A8-0049/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

[2018/0095M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
57***-Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem
Zalecenie:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
93 -Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)
Sprawozdanie:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

[2018/0403M(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
94Termin pointNapotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE
Pytanie ustne - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja
Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE
80Termin pointPolityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi
Pytanie ustne - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja
Wyzwania i strategie polityczne w walce z rakiem u kobiet i powiązanymi współwystępującymi schorzeniami
  pointWspólna debata - Prawa osób LGBTI
126Termin -Prawa osób interseksualnych
Pytania ustne
 - [2018/2878(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Rada
Prawa osób interseksualnych
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Prawa osób interseksualnych
131Termin -Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023)
Pytanie ustne
 - [2019/2573(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Komisja
Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023)
86Termin pointStosowanie marihuany w celach leczniczych
Pytanie ustne - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Stosowanie marihuany w celach leczniczych
127 pointModyfikacja genomu zarodków ludzkich
Pytania ustne - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Rada
Modyfikacja genomu zarodków ludzkich
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Komisja
Modyfikacja genomu zarodków ludzkich
09:00 - 12:20   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawcy   (4x6') 24'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (7x1') 7'
Procedura pytań z sali   (4x5') 20'
Posłowie74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawca6'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Debaty     item on the agenda
Giuseppe Conte, premier Włoch30'
Komisja10'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)30'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Autorzy (komisje)   (4x5') 20'
Autor (grupa polityczna)   (6x2') 12'
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
Posłowie104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointUnijny Mechanizm Ochrony Ludności
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -PoprawkiCzwartek, 7 lutego 2019, 12:00
20item on the agendapointZrównoważone stosowanie pestycydów
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
25item on the agendapointWdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
41item on the agendapointUnijny program zwalczania nadużyć finansowych
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
58item on the agendapointWieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
87item on the agendapointHomologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
37item on the agendapointProgram na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
11item on the agendapointVAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
95item on the agendapointStrategie na rzecz integracji Romów
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 8 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 8 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
62item on the agendapointStosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
63item on the agendapointStosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
22item on the agendapointStosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
64item on the agendapointStosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
33item on the agendapointPrzepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
24item on the agendapointKompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
13item on the agendapointUmowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja)
David Martin (A8-0048/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
15item on the agendapointUmowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja)
David Martin (A8-0049/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
94item on the agendapointNapotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 lutego 2019, 16:00
80item on the agendapointPolityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 lutego 2019, 16:00
126item on the agendapointPrawa osób interseksualnych
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 16:00
131item on the agendapointPrzyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 13 lutego 2019, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 13 lutego 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 19:00
86item on the agendapointStosowanie marihuany w celach leczniczych
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 lutego 2019, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 lutego 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 lutego 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019Informacja prawna