Program
ŠtrasburgPondelok, 11. februára 2019 - Štvrtok, 14. februára 2019 269k
Utorok, 12. februára 2019185kVerzia: Streda, 13. februára 2019, 17:49
 Body programu
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 19:00   Rozpravy
19:00 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 12:20   Rozpravy       Rečnícky čas
101Termín***IpointMechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany
Správa:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
[2017/0309(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
20Termín pointTrvalo udržateľné používanie pesticídov
Správa:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Správa o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov
[2017/2284(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
25Termín pointVykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Správa:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Správa o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
[2018/2108(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
74Termín***IpointMinimálne požiadavky na opätovné využívanie vody
Správa:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody
[2018/0169(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
26***voteDohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024)
Odporúčanie:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)
[2018/0267(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
28 voteDohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie)
Správa:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)
[2018/0267M(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
122 voteNávrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu navrhovanej dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom so zmluvami
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteDohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom
Odporúčanie:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode
[2018/0349(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
10***voteDohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu
Odporúčanie:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu
[2018/0239(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
67***voteProtokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska)
Odporúčanie:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, v mene Európskej únie a jej členských štátov
[2017/0319(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
41Termín***IvoteProgram EÚ pre boj proti podvodom
Správa:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom
[2018/0211(COD)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
58Termín***IvoteViacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie
Správa:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Výbor pre rybárstvo
101Termín***IvoteMechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany
Správa:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
[2017/0309(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Streda, 30. mája 2018
74Termín***IvoteMinimálne požiadavky na opätovné využívanie vody
Správa:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody
[2018/0169(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
87Termín***IvoteSchvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami
Správa:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami
[2018/0142(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
37Termín***IvoteProgram pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku
Správa:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
11Termín*voteDPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi
Správa:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi
[2018/0164(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
95Termín voteStratégie integrácie Rómov
Návrhy uznesení
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Rozprava: Streda, 30. januára 2019
62Termín voteVykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ
Správa:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ
[2018/2111(INI)]
Výbor pre ústavné veci
63Termín voteVykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
Správa:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
[2018/2112(INI)]
Výbor pre ústavné veci
22Termín voteVykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou
Správa:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou
[2018/2113(INI)]
Výbor pre ústavné veci
64Termín voteVykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
Správa:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
[2017/2089(INI)]
Výbor pre ústavné veci
33Termín voteNariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)
Správa:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom
[2018/2080(INL)]
Výbor pre ústavné veci
24Termín voteKomplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
Správa:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Správa o komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky
[2018/2088(INI)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
20Termín voteTrvalo udržateľné používanie pesticídov
Správa:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Správa o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov
[2017/2284(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
25Termín voteVykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Správa:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Správa o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
[2018/2108(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
15:00 - 17:00   Rozpravy       Rečnícky čas
97 pointSituácia v Sýrii
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2535(RSP)]
102 pointSpráva o Bosne a Hercegovine za rok 2018
Správa:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018
[2018/2148(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
17:00 - 19:00   Rozpravy       Rečnícky čas
96 pointDiskusia s predsedom vlády Talianskej republiky Giuseppem Contem o budúcnosti Európy
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointSpoločná rozprava - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Singapurom
14***-Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom
Odporúčanie:  David Martin (A8-0053/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
13Termín -Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
Správa:  David Martin (A8-0048/2019)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou

[2018/0093M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
12***-Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom
Odporúčanie:  David Martin (A8-0054/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
15Termín -Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
Správa:  David Martin (A8-0049/2019)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

[2018/0095M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
57***-Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom
Odporúčanie:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
93 -Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
Správa:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

[2018/0403M(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
94Termín pointSúčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Komisia
Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ
80Termín pointPolitické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Komisia
Politické výzvy a stratégie boja proti rôznym druhom rakoviny žien a súvisiacim komorbidným ochoreniam
  pointSpoločná rozprava - Práva LGBTI osôb
126Termín -Práva intersexuálnych osôb
Otázky na ústne zodpovedanie
 - [2018/2878(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rada
Práva intersexuálnych osôb
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Práva intersexuálnych osôb
131Termín -Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023)
Otázka na ústne zodpovedanie
 - [2019/2573(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Komisia
Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023)
86Termín pointPoužívanie konope na liečebné účely
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Použitie konope na liečebné účely
127 pointModifikácia ľudského zárodočného genómu
Otázky na ústne zodpovedanie - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Rada
Modifikácia ľudského zárodočného genómu
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Komisia
Modifikácia ľudského zárodočného genómu
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Spravodajcovia   (4x6') 24'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (7x1') 7'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (4x5') 20'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)15'
Spravodajca6'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Rozpravy     item on the agenda
Giuseppe Conte, taliansky premiér30'
Komisia10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)30'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Autori (výbory)   (4x5') 20'
Autor (politická skupina)   (6x2') 12'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointMechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 7. februára 2019, 12:00
20item on the agendapointTrvalo udržateľné používanie pesticídov
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
25item on the agendapointVykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimálne požiadavky na opätovné využívanie vody
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
41item on the agendapointProgram EÚ pre boj proti podvodom
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
58item on the agendapointViacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
87item on the agendapointSchvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
37item on the agendapointProgram pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
11item on the agendapointDPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
95item on the agendapointStratégie integrácie Rómov
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPiatok, 8. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPiatok, 8. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 11. februára 2019, 19:00
62item on the agendapointVykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
63item on the agendapointVykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
22item on the agendapointVykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
64item on the agendapointVykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
33item on the agendapointNariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
24item on the agendapointKomplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
13item on the agendapointDohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
David Martin (A8-0048/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
15item on the agendapointDohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
David Martin (A8-0049/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
94item on the agendapointSúčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 12. februára 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 12. februára 2019, 16:00
126item on the agendapointPráva intersexuálnych osôb
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 16:00
131item on the agendapointBudúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 13. februára 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 13. februára 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 19:00
86item on the agendapointPoužívanie konope na liečebné účely
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 12. februára 2019, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 8. februára 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 11. februára 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 12. februára 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 19:00
Posledná úprava: 13. februára 2019Právne oznámenie