Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. februar 2019 - Četrtek, 14. februar 2019 259k
Torek, 12. februar 2019178kRazličica: Sreda, 13. februar 2019, 17:49
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 12:20   Razprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 17:00   Razprave
17:00 - 19:00   Razprave
19:00 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 12:20   Razprave       Čas za govor
101Rok***IpointMehanizem Unije na področju civilne zaščite
Poročilo:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
[2017/0309(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
20Rok pointTrajnostna raba pesticidov
Poročilo:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Poročilo o izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov
[2017/2284(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
25Rok pointIzvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu
Poročilo:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Poročilo o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu
[2018/2108(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
74Rok***IpointMinimalne zahteve za ponovno uporabo vode
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode
[2018/0169(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
26***voteSporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024)
Priporočilo:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)
[2018/0267(NLE)]
Odbor za ribištvo
28 voteSporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija)
Poročilo:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)
[2018/0267M(NLE)]
Odbor za ribištvo
122 votePredlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom s Pogodbama
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteSporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom
Priporočilo:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu
[2018/0349(NLE)]
Odbor za ribištvo
10***voteSporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu
Priporočilo:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske unije
[2018/0239(NLE)]
Odbor za ribištvo
67***voteProtokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko (pristop Hrvaške)
Priporočilo:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
[2017/0319(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
41Rok***IvoteProgram EU za boj proti goljufijam
Poročilo:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam
[2018/0211(COD)]
Odbor za proračunski nadzor
58Rok***IvoteVečletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže
Poročilo:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Odbor za ribištvo
101Rok***IvoteMehanizem Unije na področju civilne zaščite
Poročilo:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
[2017/0309(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 30. maj 2018
74Rok***IvoteMinimalne zahteve za ponovno uporabo vode
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode
[2018/0169(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
87Rok***IvoteOdobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil
Poročilo:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil
[2018/0142(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
37Rok***IvoteProgram za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko
Poročilo:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
11Rok*voteDDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami
Poročilo:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami
[2018/0164(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
95Rok voteStrategije vključevanja Romov
Predlogi resolucij
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Razprava: Sreda, 30. januar 2019
62Rok voteIzvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU
Poročilo:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU
[2018/2111(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
63Rok voteIzvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja
Poročilo:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja
[2018/2112(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
22Rok voteIzvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo
Poročilo:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo
[2018/2113(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
64Rok voteIzvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU
Poročilo:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Poročilo o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU
[2017/2089(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
33Rok votePravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic)
Poročilo:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom
[2018/2080(INL)]
Odbor za ustavne zadeve
24Rok voteCelovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike
Poročilo:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Poročilo o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in robotike
[2018/2088(INI)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
20Rok voteTrajnostna raba pesticidov
Poročilo:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Poročilo o izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov
[2017/2284(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
25Rok voteIzvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu
Poročilo:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Poročilo o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu
[2018/2108(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
15:00 - 17:00   Razprave       Čas za govor
97 pointRazmere v Siriji
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2535(RSP)]
102 pointPoročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018
Poročilo:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018
[2018/2148(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
17:00 - 19:00   Razprave       Čas za govor
96 pointRazprava s predsednikom sveta ministrov Italijanske republike Giuseppejem Contejem o prihodnosti Evrope
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Razprave       Čas za govor
  pointSkupna razprava - Sporazum o partnerstvu med EU in Singapurjem
14***-Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem
Priporočilo:  David Martin (A8-0053/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
13Rok -Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)
Poročilo:  David Martin (A8-0048/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur

[2018/0093M(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
12***-Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem
Priporočilo:  David Martin (A8-0054/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
15Rok -Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)
Poročilo:  David Martin (A8-0049/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi stran

[2018/0095M(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
57***-Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem
Priporočilo:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
93 -Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija)
Poročilo:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

[2018/0403M(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
94Rok pointNazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU
80Rok pointPolitični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah
  pointSkupna razprava - Pravice oseb LGBTI
126Rok -Pravice interseksualnih oseb
Vprašanja za ustni odgovor
 - [2018/2878(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Svet
Pravice interseksualnih oseb
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Pravice interseksualnih oseb
131Rok -Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023)
Vprašanje za ustni odgovor
 - [2019/2573(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

Komisija
Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023)
86Rok pointUporaba konoplje v zdravstvene namene
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Uporaba konoplje v zdravstvene namene
127 pointSprememba človeškega genoma v zarodni liniji
Vprašanja za ustni odgovor - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Svet
Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji
09:00 - 12:20   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalci   (4x6') 24'
Pripravljavci mnenja   (7x1') 7'
Razprava brez seznama govornikov   (4x5') 20'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)15'
Poročevalec6'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Razprave     item on the agenda
Giuseppe Conte, predsednik italijanske vlade30'
Komisija10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)30'
Poročevalci   (2x6') 12'
Avtorji (odbori)   (4x5') 20'
Avtor vprašanja (politična skupina)   (6x2') 12'
Razprava brez seznama govornikov   (6x5') 30'
Poslanci104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointMehanizem Unije na področju civilne zaščite
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -Predlogi spremembČetrtek, 7. februar 2019, 12:00
20item on the agendapointTrajnostna raba pesticidov
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
25item on the agendapointIzvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimalne zahteve za ponovno uporabo vode
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
41item on the agendapointProgram EU za boj proti goljufijam
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
58item on the agendapointVečletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
87item on the agendapointOdobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
37item on the agendapointProgram za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
11item on the agendapointDDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
95item on the agendapointStrategije vključevanja Romov
  -Predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPetek, 8. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPetek, 8. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
62item on the agendapointIzvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
63item on the agendapointIzvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
22item on the agendapointIzvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
64item on the agendapointIzvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
33item on the agendapointPravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
24item on the agendapointCelovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
13item on the agendapointSporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)
David Martin (A8-0048/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
15item on the agendapointSporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)
David Martin (A8-0049/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
94item on the agendapointNazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 12. februar 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 12. februar 2019, 16:00
126item on the agendapointPravice interseksualnih oseb
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 16:00
131item on the agendapointPrihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Predlogi resolucijTorek, 12. februar 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 13. februar 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 13. februar 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 19:00
86item on the agendapointUporaba konoplje v zdravstvene namene
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 12. februar 2019, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 8. februar 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 12. februar 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. februar 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. februar 2019Pravno obvestilo