Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 februari 2019 - Torsdagen den 14 februari 2019 264k
Tisdagen den 12 februari 2019178kUtgåva: Onsdagen den 13 februari 2019, 17:50
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 12:20   Debatt
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 17:00   Debatt
17:00 - 19:00   Debatt
19:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 12:20   Debatt       Talartid
101Tidsfrist***IpointEn civilskyddsmekanism för unionen
Betänkande:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
[2017/0309(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
20Tidsfrist pointHållbar användning av bekämpningsmedel
Betänkande:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Betänkande om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel
[2017/2284(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
25Tidsfrist pointGenomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Betänkande:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Betänkande om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
[2018/2108(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
74Tidsfrist***IpointMinimikrav för återanvändning av vatten
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten
[2018/0169(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
26***votePartnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024)
Rekommendation:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)
[2018/0267(NLE)]
Fiskeriutskottet
28 votePartnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution)
Betänkande:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

[2018/0267M(NLE)]
Fiskeriutskottet
122 voteFörslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det föreslagna partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko är förenligt med fördragen
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***votePartnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko
Rekommendation:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet
[2018/0349(NLE)]
Fiskeriutskottet
10***voteAvtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet
Rekommendation:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet
[2018/0239(NLE)]
Fiskeriutskottet
67***voteProtokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (Kroatiens anslutning)
Rekommendation:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
[2017/0319(NLE)]
Utskottet för internationell handel
41Tidsfrist***IvoteEU-programmet för bedrägeribekämpning
Betänkande:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning
[2018/0211(COD)]
Budgetkontrollutskottet
58Tidsfrist***IvoteFlerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd
Betänkande:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Fiskeriutskottet
101Tidsfrist***IvoteEn civilskyddsmekanism för unionen
Betänkande:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
[2017/0309(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Onsdagen den 30 maj 2018
74Tidsfrist***IvoteMinimikrav för återanvändning av vatten
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten
[2018/0169(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
87Tidsfrist***IvoteGodkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
Betänkande:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
[2018/0142(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
37Tidsfrist***IvoteProgrammet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik
Betänkande:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
11Tidsfrist*voteMervärdesskatt: Det slutgiltiga systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna
Betänkande:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna
[2018/0164(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
95Tidsfrist voteStrategier för integration av romer
Resolutionsförslag
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Debatt: Onsdagen den 30 januari 2019
62Tidsfrist voteGenomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
Betänkande:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
[2018/2111(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
63Tidsfrist voteGenomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete
Betänkande:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördragen avseende fördjupade samarbete
[2018/2112(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
22Tidsfrist voteGenomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen
Betänkande:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Betänkande om genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen
[2018/2113(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
64Tidsfrist voteGenomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram
Betänkande:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Betänkande om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram
[2017/2089(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
33Tidsfrist voteFöreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga)
Betänkande:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Betänkande om ett utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom
[2018/2080(INL)]
Utskottet för konstitutionella frågor
24Tidsfrist voteEn övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik
Betänkande:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Betänkande om en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik
[2018/2088(INI)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
20Tidsfrist voteHållbar användning av bekämpningsmedel
Betänkande:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Betänkande om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel
[2017/2284(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
25Tidsfrist voteGenomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Betänkande:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Betänkande om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
[2018/2108(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
15:00 - 17:00   Debatt       Talartid
97 pointSituationen i Syrien
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2535(RSP)]
102 pointKommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina
Betänkande:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina
[2018/2148(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
17:00 - 19:00   Debatt       Talartid
96 pointDebatt med Italiens premiärminister Giuseppe Conte om Europas framtid
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Debatt       Talartid
  pointGemensam debatt - Partnerskapsavtalet mellan EU och Singapore
14***-Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore
Rekommendation:  David Martin (A8-0053/2019)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Utskottet för internationell handel
13Tidsfrist -Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
Betänkande:  David Martin (A8-0048/2019)
Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore

[2018/0093M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
12***-Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore
Rekommendation:  David Martin (A8-0054/2019)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Utskottet för internationell handel
15Tidsfrist -Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution)
Betänkande:  David Martin (A8-0049/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

[2018/0095M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
57***-Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore
Rekommendation:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
93 -Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution)
Betänkande:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

[2018/0403M(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
94Tidsfrist pointBakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU
Muntlig fråga - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Kommissionen
Backlash för kvinnors rättigheter och jämställdheten i EU
80Tidsfrist pointPolitiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet
Muntlig fråga - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Kommissionen
Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet
  pointGemensam debatt - Hbti-personers rättigheter
126Tidsfrist -Intersexuella personers rättigheter
Muntliga frågor
 - [2018/2878(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rådet
Intersexuella personers rättigheter
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Intersexuella personers rättigheter
131Tidsfrist -Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)
Muntlig fråga
 - [2019/2573(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Kommissionen
Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)
86Tidsfrist pointAnvändning av cannabis för medicinska ändamål
Muntlig fråga - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Användning av cannabis för medicinska ändamål
127 pointFörändring av arvsmassan i mänskliga könsceller
Muntliga frågor - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Rådet
Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Kommissionen
Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller
09:00 - 12:20   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande   (4x6') 24'
Föredragande av yttrande   (7x1') 7'
Ögonkontaktsförfarandet   (4x5') 20'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)5'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)15'
Föredragande6'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Debatt     item on the agenda
Giuseppe Conte, Italiens premiärminister30'
Kommissionen10'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)30'
Föredragande   (2x6') 12'
Frågeställare (utskott)   (4x5') 20'
Frågeställare (politisk grupp)   (6x2') 12'
Ögonkontaktsförfarandet   (6x5') 30'
Ledamöter104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointEn civilskyddsmekanism för unionen
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 7 februari 2019, 12:00
20item on the agendapointHållbar användning av bekämpningsmedel
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
25item on the agendapointGenomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimikrav för återanvändning av vatten
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
41item on the agendapointEU-programmet för bedrägeribekämpning
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
58item on the agendapointFlerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
87item on the agendapointGodkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
37item on the agendapointProgrammet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
11item on the agendapointMervärdesskatt: Det slutgiltiga systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
95item on the agendapointStrategier för integration av romer
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionFredagen den 8 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionFredagen den 8 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
62item on the agendapointGenomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
63item on the agendapointGenomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
22item on the agendapointGenomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
64item on the agendapointGenomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
33item on the agendapointFöreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
24item on the agendapointEn övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
13item on the agendapointFrihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
David Martin (A8-0048/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
15item on the agendapointAvtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution)
David Martin (A8-0049/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
94item on the agendapointBakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 12 februari 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 12 februari 2019, 16:00
126item on the agendapointIntersexuella personers rättigheter
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 16:00
131item on the agendapointFramtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -ResolutionsförslagTisdagen den 12 februari 2019, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 februari 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 februari 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 19:00
86item on the agendapointAnvändning av cannabis för medicinska ändamål
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 12 februari 2019, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 8 februari 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 februari 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande