Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 11 февруари 2019 г. - Четвъртък, 14 февруари 2019 г. 295k
Cряда, 13 февруари 2019190kВерсия: Cряда, 13 февруари 2019, 17:36
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 17:00   Разисквания
17:00 - 18:00   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)
18:00 - 24:00   Разисквания (в края на гласуванията)
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
129 pointДокумент за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“
Изявление на Комисията
[2019/2570(RSP)]
89Срок***IpointОбщоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях
Доклад:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Комисия по регионално развитие
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
118Срок voteГрафик на месечните сесии на Парламента за 2020 г.
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteЕвропейска агенция за контрол на рибарството
Доклад:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Комисия по правни въпроси
90***IvoteКомпютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки
Доклад:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютъризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
65***IvoteПриложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания
Доклад:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Комисия по правни въпроси
42***IvoteПрограма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)
Доклад:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
14***voteСпоразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур
Препоръка:  David Martin (A8-0053/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Комисия по международна търговия
13Срок voteСпоразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
Доклад:  David Martin (A8-0048/2019)
Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур
[2018/0093M(NLE)]
Комисия по международна търговия
12***voteСпоразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур
Препоръка:  David Martin (A8-0054/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Комисия по международна търговия
15Срок voteСпоразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
Доклад:  David Martin (A8-0049/2019)
Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна
[2018/0095M(NLE)]
Комисия по международна търговия
57***voteСпоразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур
Препоръка:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Комисия по външни работи
93 voteСпоразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)
Доклад:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна
[2018/0403M(NLE)]
Комисия по външни работи
69***voteДоговор за създаване на транспортна общност
Препоръка:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Комисия по транспорт и туризъм
102 voteДоклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина
Доклад:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина
[2018/2148(INI)]
Комисия по външни работи
89Срок***IvoteОбщоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях
Доклад:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Комисия по регионално развитие
107Срок***IvoteПрограма „Правосъдие“
Доклад:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Комисия по правни въпроси
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
50Срок voteСъстояние на дебата относно бъдещето на Европа
Доклад:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Доклад относно състоянието на дебата относно бъдещето на Европа
[2018/2094(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
15:00 - 17:00   Разисквания       Време за изказвания
112 pointСправедливо данъчно облагане за справедливо общество
Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointОценка на здравните технологии
Доклад:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
17:00 - 18:00   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)      
75***IvoteСътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела
Доклад:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Комисия по правни въпроси
76***IvoteВръчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела
Доклад:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Комисия по правни въпроси
115***IvoteОбщи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
Доклад:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
116***IvoteОбщи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
Доклад:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
117***IvoteАвиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
Доклад:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
124***voteГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция
Препоръка:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Комисия по международна търговия
91Срок***IvoteОптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа
Доклад:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
70Срок***IvoteЗастраховка при използването на моторни превозни средства
Доклад:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
94Срок voteПредложения за резолюции - Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Срок voteПредложения за резолюции - Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Срок voteПредложения за резолюции - Използването на канабис за медицински цели
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Срок voteРазисквания в комисията по петиции през 2018 г.
Доклад:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Доклад относно резултата от разискванията в комисията по петиции през 2018 г.
[2018/2280(INI)]
Комисия по петиции
18:00 - 24:00   Разисквания (в края на гласуванията)       Време за изказвания
132Срок pointБъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2574(RSP)]
34Срок***IpointРамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз
Доклад:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Комисия по международна търговия
35Срок***IpointОперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза
Доклад:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
59Срок***IpointВзаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка
Доклад:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
72Срок***IpointТакси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането
Доклад:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
106Срок***IpointОбщи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози
Доклад:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
114Срок pointNAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища
Изявление на Комисията
[2018/2882(RSP)]
133Срок pointЗаплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2575(RSP)]
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (9x1') 9'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Разисквания     item on the agenda
Оратор в разискване по актуални въпроси4'
Съвет (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)10'
Докладчици6'
Докладчик по становище   (2x1') 2'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Разисквания (в края на гласуванията)     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)45'
Докладчици   (5x6') 30'
Докладчици по становище1'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (8x5') 40'
Членове на ЕП135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointОбщоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
118item on the agendapointГрафик на месечните сесии на Парламента за 2020 г.
  -ИзмененияПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Искания за поименно гласуване Втoрник, 12 февруари 2019, 19:00
13item on the agendapointСпоразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
David Martin (A8-0048/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
15item on the agendapointСпоразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
David Martin (A8-0049/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
107item on the agendapointПрограма „Правосъдие“
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Изменения; отхвърлянеПетък, 8 февруари 2019, 12:00
50item on the agendapointСъстояние на дебата относно бъдещето на Европа
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
91item on the agendapointОптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
70item on the agendapointЗастраховка при използването на моторни превозни средства
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
94item on the agendapointОтстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 12 февруари 2019, 16:00
80item on the agendapointПолитически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 12 февруари 2019, 16:00
86item on the agendapointИзползването на канабис за медицински цели
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 февруари 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 12 февруари 2019, 16:00
71item on the agendapointРазисквания в комисията по петиции през 2018 г.
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
132item on the agendapointБъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 12 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 13 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 13 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 19:00
34item on the agendapointРамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
35item on the agendapointОперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
59item on the agendapointВзаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
72item on the agendapointТакси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
106item on the agendapointОбщи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Изменения; отхвърлянеВтoрник, 12 февруари 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 16:00
133item on the agendapointЗаплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 март 2019, 20:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 8 февруари 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 12 февруари 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация