Dagsorden
StrasbourgMandag den 11. februar 2019 - Torsdag den 14. februar 2019 266k
Onsdag den 13. februar 2019183kUdgave: Onsdag den 13. februar 2019, 17:37
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 17:00   Forhandling
17:00 - 18:00   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)
18:00 - 24:00   Forhandling (eller umiddelbart efter afstemningstiden)
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
129 pointOplæg "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030"
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2570(RSP)]
89Frist***IpointFælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde
Betænkning:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
118Frist voteParlamentets mødekalender for 2020
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteDet Europæiske Fiskerikontrolagentur
Betænkning:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (Kodifikation)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Retsudvalget
90***IvoteDigitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)
Betænkning:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
65***IvoteLovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer
Betænkning:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Retsudvalget
42***IvoteHandlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet)
Betænkning:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
14***voteFrihandelsaftale mellem EU og Singapore
Henstilling:  David Martin (A8-0053/2019)
Hensstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Udvalget om International Handel
13Frist voteFrihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
Betænkning:  David Martin (A8-0048/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore
[2018/0093M(NLE)]
Udvalget om International Handel
12***voteInvesteringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore
Henstilling:  David Martin (A8-0054/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Udvalget om International Handel
15Frist voteInvesteringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
Betænkning:  David Martin (A8-0049/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side
[2018/0095M(NLE)]
Udvalget om International Handel
57***votePartnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore
Henstilling:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Udenrigsudvalget
93 votePartnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
Betænkning:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side
[2018/0403M(NLE)]
Udenrigsudvalget
69***voteTraktat om oprettelse af transportfællesskab
Henstilling:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Indstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
102 vote2018-rapport om Bosnien-Hercegovina
Betænkning:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina
[2018/2148(INI)]
Udenrigsudvalget
89Frist***IvoteFælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde
Betænkning:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
107Frist***IvoteProgrammet for retlige anliggender
Betænkning:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retslige anliggender for perioden 2021-2027
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Retsudvalget
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
50Frist voteStatus for debatten om Europas fremtid
Betænkning:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Betænkning om status for debatten om Europas fremtid
[2018/2094(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
15:00 - 17:00   Forhandling       Taletid
112 pointFair beskatning i et retfærdigt samfund
Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointMedicinsk teknologivurdering
Betænkning:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
17:00 - 18:00   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)      
75***IvoteSamarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område
Betænkning:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Retsudvalget
76***IvoteForkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager
Betænkning:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Retsudvalget
115***IvoteFælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
Betænkning:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
116***IvoteFælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
Betænkning:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
117***IvoteLuftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
Betænkning:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
124***voteGATS: nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af EU
Henstilling:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Udvalget om International Handel
91Frist***IvoteForenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet
Betænkning:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
70Frist***IvoteAnsvarsforsikring for motorkøretøjer
Betænkning:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
94Frist voteForslag til beslutning - Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Frist voteForslag til beslutning - Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Frist voteForslag til beslutning - Anvendelse af cannabis til medicinske formål
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Frist voteResultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
Betænkning:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2018
[2018/2280(INI)]
Udvalget for Andragender
18:00 - 24:00   Forhandling (eller umiddelbart efter afstemningstiden)       Taletid
132Frist pointINF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2574(RSP)]
34Frist***IpointIndførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU
Betænkning:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Udvalget om International Handel
35Frist***IpointInteroperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen
Betænkning:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
59Frist***IpointGensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat
Betænkning:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
72Frist***IpointGebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer
Betænkning:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
106Frist***IpointFælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel
Betænkning:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
114Frist pointNAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2882(RSP)]
133Frist pointSikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2575(RSP)]
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (9x1') 9'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Forhandling     item on the agenda
Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål4'
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Ordførere6'
Ordfører for udtalelse   (2x1') 2'
Catch-the-eye5'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Forhandling (eller umiddelbart efter afstemningstiden)     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)45'
Ordførere   (5x6') 30'
Ordførere for udtalelser1'
Catch-the-eye   (8x5') 40'
Medlemmer135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointFælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
118item on the agendapointParlamentets mødekalender for 2020
  -ÆndringsforslagMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Anmodninger om afstemning ved navneopråbTirsdag den 12. februar 2019, 19:00
13item on the agendapointFrihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
David Martin (A8-0048/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
15item on the agendapointInvesteringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
David Martin (A8-0049/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
107item on the agendapointProgrammet for retlige anliggender
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 8. februar 2019, 12:00
50item on the agendapointStatus for debatten om Europas fremtid
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
91item on the agendapointForenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
70item on the agendapointAnsvarsforsikring for motorkøretøjer
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
94item on the agendapointTilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 12. februar 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 12. februar 2019, 16:00
86item on the agendapointAnvendelse af cannabis til medicinske formål
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. februar 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 12. februar 2019, 16:00
71item on the agendapointResultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
132item on the agendapointINF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU
  -Forslag til beslutningTirsdag den 12. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 19:00
34item on the agendapointIndførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
59item on the agendapointGensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
72item on the agendapointGebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
106item on the agendapointFælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 12. februar 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje
  -Forslag til beslutningMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 16:00
133item on the agendapointSikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. marts 2019, 20:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. februar 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. februar 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. februar 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse