Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 302k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019190kΈκδοση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 17:39
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 17:00   Συζητήσεις
17:00 - 18:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
129 pointΈγγραφο προβληματισμού - Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2570(RSP)]
89Προθεσμία***IpointΚοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
Έκθεση:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
118Προθεσμία voteΧρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteΕυρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (κωδικοποίηση)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
90***IvoteΕισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης
Έκθεση:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
65***IvoteΕφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων
Έκθεση:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
42***IvoteΠρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)
Έκθεση:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
14***voteΣυμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης
Σύσταση:  David Martin (A8-0053/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
13Προθεσμία voteΣυμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
Έκθεση:  David Martin (A8-0048/2019)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης
[2018/0093M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
12***voteΣυμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης
Σύσταση:  David Martin (A8-0054/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
15Προθεσμία voteΣυμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
Έκθεση:  David Martin (A8-0049/2019)
Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου
[2018/0095M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
57***voteΣυμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης
Σύσταση:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
93 voteΣυμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
Έκθεση:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου
[2018/0403M(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
69***voteΣυνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών
Σύσταση:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
102 voteΈκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Έκθεση:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
[2018/2148(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
89Προθεσμία***IvoteΚοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
Έκθεση:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
107Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα «Δικαιοσύνη»
Έκθεση:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Έκθεση σχετικά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη»
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
50Προθεσμία voteΗ πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης
Έκθεση:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Έκθεση σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης
[2018/2094(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
15:00 - 17:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
112 pointΔίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 153α του Κανονισμού)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointΑξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
Έκθεση:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
17:00 - 18:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)      
75***IvoteΣυνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
Έκθεση:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
76***IvoteΕπίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
Έκθεση:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
115***IvoteΚοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
Έκθεση:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
116***IvoteΚοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
Έκθεση:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
117***IvoteΑσφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
Έκθεση:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
124***voteGATS: απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην ΕΕ, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας
Σύσταση:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών με την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, το χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πενγκού, Κινμέν και Ματσού (Κινεζική Ταϊπέι), την Κολομβία, την Κούβα, το Εκουαδόρ, το Χονγκ Κονγκ (Κίνα), την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
91Προθεσμία***IvoteΜέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
Έκθεση:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
70Προθεσμία***IvoteΑσφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων
Έκθεση:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
94Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Προθεσμία voteΔιαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
Έκθεση:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018
[2018/2280(INI)]
Επιτροπή Αναφορών
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)       Χρόνος αγόρευσης
132Προθεσμία pointΤο μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2574(RSP)]
34Προθεσμία***IpointΘέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
35Προθεσμία***IpointΔιαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση
Έκθεση:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
59Προθεσμία***IpointΑμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους
Έκθεση:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
72Προθεσμία***IpointΕπιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών
Έκθεση:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
106Προθεσμία***IpointΚοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
Έκθεση:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
114Προθεσμία pointNAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/2882(RSP)]
133Προθεσμία pointΑπειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2575(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (9x1') 9'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 4'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητές6'
Συντάκτης γνωμοδότησης   (2x1') 2'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Εισηγητές   (5x6') 30'
Συντάκτες γνωμοδότησης1'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Βουλευτές135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointΚοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
118item on the agendapointΧρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για ψηφοφορίες με ονομαστική κλήσηΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
13item on the agendapointΣυμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
David Martin (A8-0048/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
15item on the agendapointΣυμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
David Martin (A8-0049/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
107item on the agendapointΠρόγραμμα «Δικαιοσύνη»
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
50item on the agendapointΗ πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
91item on the agendapointΜέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
70item on the agendapointΑσφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
94item on the agendapointΕναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
80item on the agendapointΠολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
86item on the agendapointΧρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
71item on the agendapointΔιαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
132item on the agendapointΤο μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
34item on the agendapointΘέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
35item on the agendapointΔιαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
59item on the agendapointΑμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
72item on the agendapointΕπιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
106item on the agendapointΚοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
133item on the agendapointΑπειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 20:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου