Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. veebruar 2019 - Neljapäev, 14. veebruar 2019 261k
Kolmapäev, 13. veebruar 2019176kVersioon: Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 20:25
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 17:00   Arutelud
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
129 pointAruteludokument "Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030"
Komisjoni avaldus
[2019/2570(RSP)]
89Tähtaeg***IpointÜhissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
Raport:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regionaalarengukomisjon
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
118Tähtaeg voteParlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEuroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta (kodifitseeritud tekst)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Õiguskomisjon
90***IvoteAktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine
Raport:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
65***IvoteÕigus, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes
Raport:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Õiguskomisjon
42***IvoteVahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomine euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“)
Raport:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
14***voteELi–Singapuri vabakaubandusleping
Soovitus:  David Martin (A8-0053/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
13Tähtaeg voteELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon)
Raport:  David Martin (A8-0048/2019)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta
[2018/0093M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
12***voteELi–Singapuri investeeringute kaitse leping
Soovitus:  David Martin (A8-0054/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
15Tähtaeg voteELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon)
Raport:  David Martin (A8-0049/2019)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[2018/0095M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
57***voteELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping
Soovitus:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Väliskomisjon
93 voteELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon)
Raport:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[2018/0403M(NLE)]
Väliskomisjon
69***voteTranspordiühenduse asutamise leping
Soovitus:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Transpordi- ja turismikomisjon
102 vote2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta
Raport:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruande kohta
[2018/2148(INI)]
Väliskomisjon
89Tähtaeg***IvoteÜhissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
Raport:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regionaalarengukomisjon
107Tähtaeg***IvoteÕigusprogramm
Raport:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Õiguskomisjon
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
50Tähtaeg voteEuroopa tulevikku käsitleva arutelu seis
Raport:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Raport Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta
[2018/2094(INI)]
Põhiseaduskomisjon
15:00 - 17:00   Arutelud       Kõneaeg
112 pointÕiglane maksustamine õiglase ühiskonna nimel
Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 153a)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointTervisetehnoloogia hindamine
Raport:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)      
75***IvoteLiikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades
Raport:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Õiguskomisjon
76***IvoteKohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades
Raport:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Õiguskomisjon
115Vajaduse korral tähtaeg***IvoteÜhiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega
Raport:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
116Vajaduse korral tähtaeg***IvotePõhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust
Raport:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
117Vajaduse korral tähtaeg***IvoteLennundusohutus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Raport:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
124***voteTeenustekaubanduse üldleping: vajalikud kompenseerivad kohandused, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga
Soovitus:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb asjaomaste lepingute sõlmimist Ameerika Ühendriikide, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Ecuadori, Filipiinide, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveitsi ja Uus-Meremaaga teenustekaubanduse üldlepingu XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
91Tähtaeg***IvoteÜleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamine
Raport:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Raport, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
70Tähtaeg***IvoteMootorsõidukite kindlustus
Raport:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
94Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Kanepi raviotstarbeline kasutamine
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Tähtaeg vote2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
Raport:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Raport petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelude tulemuste kohta
[2018/2280(INI)]
Petitsioonikomisjon
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)       Kõneaeg
132Tähtaeg pointKeskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2574(RSP)]
34Tähtaeg***IpointEuroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik
Raport:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
35Tähtaeg***IpointLiidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine
Raport:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
59Tähtaeg***IpointTeises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine
Raport:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
72Tähtaeg***IpointPiiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud
Raport:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
106Tähtaeg***IpointRahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad
Raport:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
114Tähtaeg pointNAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks
Komisjoni avaldus
[2018/2882(RSP)]
133Tähtaeg pointJulgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2575(RSP)]
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostajad   (9x1') 9'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Arutelud     item on the agenda
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)10'
Raportöörid6'
Arvamuse koostaja   (2x1') 2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)45'
Raportöörid   (5x6') 30'
Arvamuse koostajad1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (8x5') 40'
Parlamendiliikmed135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointÜhissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
118item on the agendapointParlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Nimelise hääletuse taotlusedTeisipäev, 12. veebruar 2019, 19:00
13item on the agendapointELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon)
David Martin (A8-0048/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
15item on the agendapointELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon)
David Martin (A8-0049/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
107item on the agendapointÕigusprogramm
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineReede, 8. veebruar 2019, 12:00
50item on the agendapointEuroopa tulevikku käsitleva arutelu seis
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
115item on the agendapointÜhiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -(vajaduse korral) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
116item on the agendapointPõhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -(vajaduse korral) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
117item on the agendapointLennundusohutus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Kosma Złotowski (A8-0061/2019
  -(vajaduse korral) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
91item on the agendapointÜleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamine
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
70item on the agendapointMootorsõidukite kindlustus
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
94item on the agendapointTagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 12. veebruar 2019, 16:00
80item on the agendapointPoliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 12. veebruar 2019, 16:00
86item on the agendapointKanepi raviotstarbeline kasutamine
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 12. veebruar 2019, 16:00
71item on the agendapoint2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
132item on the agendapointKeskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 13. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 13. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 19:00
34item on the agendapointEuroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
35item on the agendapointLiidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
59item on the agendapointTeises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
72item on the agendapointPiiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
106item on the agendapointRahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 12. veebruar 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 16:00
133item on the agendapointJulgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. märts 2019, 20:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 8. veebruar 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 12. veebruar 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019Õigusalane teave