Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 11. februāris - Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris 265k
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris181kVersija: Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 17:45
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 17:00   Debates
17:00 - 18:00   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)
18:00 - 24:00   Debates (vai pēc balsošanas beigām)
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
129 pointPārdomu dokuments "Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam"
Komisijas paziņojums
[2019/2570(RSP)]
89Termiņi***IpointKopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem
Ziņojums:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
118Termiņi voteParlamenta 2020. gada sesiju kalendārs
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta redakcija)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Juridiskā komiteja
90***IvoteDatorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai
Ziņojums:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
65***IvoteTiesību akti, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām
Ziņojums:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Juridiskā komiteja
42***IvoteApmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam
Ziņojums:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
14***voteES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums
Ieteikums:  David Martin (A8-0053/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
13Termiņi voteES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
Ziņojums:  David Martin (A8-0048/2019)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku
[2018/0093M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
12***voteES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums
Ieteikums:  David Martin (A8-0054/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
15Termiņi voteES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
Ziņojums:  David Martin (A8-0049/2019)
Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses
[2018/0095M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
57***voteES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums
Ieteikums:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Ārlietu komiteja
93 voteES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija)
Ziņojums:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses
[2018/0403M(NLE)]
Ārlietu komiteja
69***voteTransporta kopienas dibināšanas līgums
Ieteikums:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Transporta kopienas dibināšanas līgumu
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Transporta un tūrisma komiteja
102 vote2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
Ziņojums:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu
[2018/2148(INI)]
Ārlietu komiteja
89Termiņi***IvoteKopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem
Ziņojums:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
107Termiņi***IvoteProgramma “Tiesiskums”
Ziņojums:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums”
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Juridiskā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
50Termiņi voteStāvoklis sarunās par Eiropas nākotni
Ziņojums:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Ziņojums par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni
[2018/2094(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
15:00 - 17:00   Debates       Uzstāšanās laiks
112 pointTaisnīga nodokļu politika taisnīgai sabiedrībai
Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointVeselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana
Ziņojums:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
17:00 - 18:00   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)      
75***IvoteSadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās
Ziņojums:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Juridiskā komiteja
76***IvoteTiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs
Ziņojums:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana")
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Juridiskā komiteja
115***IvoteKopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
116***IvoteKopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
117***IvoteAviācijas drošība saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
124***voteGATS: kompensācijas korekcijas, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai
Ieteikums:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu attiecīgus nolīgumus saskaņā ar Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīnas īpašo administratīvo rajonu), Indiju, Japānu, Koreju, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
91Termiņi***IvotePasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu
Ziņojums:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
70Termiņi***IvoteMehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana
Ziņojums:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un par kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
94Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Termiņi voteLūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
Ziņojums:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2018. gadā
[2018/2280(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
18:00 - 24:00   Debates (vai pēc balsošanas beigām)       Uzstāšanās laiks
132Termiņi pointINF līguma nākotne un ietekme uz ES
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2574(RSP)]
34Termiņi***IpointSatvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai
Ziņojums:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
35Termiņi***IpointCeļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā
Ziņojums:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
59Termiņi***IpointCitā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana
Ziņojums:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
72Termiņi***IpointMaksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu
Ziņojums:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
106Termiņi***IpointKopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum
Ziņojums:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
114Termiņi pointNAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam
Komisijas paziņojums
[2018/2882(RSP)]
133Termiņi pointDrošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2575(RSP)]
Balsošana notiks nākamajā sesijā
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (9x1') 9'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debates     item on the agenda
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Referenti6'
Atzinuma sagatavotājs   (2x1') 2'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debates (vai pēc balsošanas beigām)     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)45'
Referenti   (5x6') 30'
Atzinumu sagatavotāji1'
Brīvā mikrofona procedūra   (8x5') 40'
Deputāti 135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointKopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
118item on the agendapointParlamenta 2020. gada sesiju kalendārs
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 19:00
13item on the agendapointES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
David Martin (A8-0048/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
15item on the agendapointES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
David Martin (A8-0049/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
107item on the agendapointProgramma “Tiesiskums”
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaPiektdiena, 2019. gada 8. februāris, 12:00
50item on the agendapointStāvoklis sarunās par Eiropas nākotni
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
91item on the agendapointPasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
70item on the agendapointMehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
94item on the agendapointPretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 16:00
80item on the agendapointProblēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 16:00
86item on the agendapointMarihuānas lietošana medicīniskos nolūkos
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 16:00
71item on the agendapointLūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
132item on the agendapointINF līguma nākotne un ietekme uz ES
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 19:00
34item on the agendapointSatvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
35item on the agendapointCeļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
59item on the agendapointCitā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
72item on the agendapointMaksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
106item on the agendapointKopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 16:00
133item on the agendapointDrošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 20:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 8. februāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februārisJuridisks paziņojums