Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Czwartek, 14 lutego 2019 r. 270k
Środa, 13 lutego 2019187kWersja: Środa, 13 lutego 2019, 17:47
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 17:00   Debaty
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
129 pointDokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.”
Oświadczenie Komisji
[2019/2570(RSP)]
89Termin***IpointWspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
Sprawozdanie:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
118Termin voteKalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r.
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEuropejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
Sprawozdanie:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Komisja Prawna
90***IvoteKomputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi
Sprawozdanie:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
65***IvotePrawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich
Sprawozdanie:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Komisja Prawna
42***IvoteProgram wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”)
Sprawozdanie:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
14***voteUmowa o wolnym handlu między UE a Singapurem
Zalecenie:  David Martin (A8-0053/2019)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
13Termin voteUmowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja)
Sprawozdanie:  David Martin (A8-0048/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru
[2018/0093M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
12***voteUmowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem
Zalecenie:  David Martin (A8-0054/2019)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
15Termin voteUmowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja)
Sprawozdanie:  David Martin (A8-0049/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony
[2018/0095M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
57***voteUmowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem
Zalecenie:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
93 voteUmowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)
Sprawozdanie:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony
[2018/0403M(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
69***voteTraktat ustanawiającyWspólnotę Transportową
Zalecenie:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Komisja Transportu i Turystyki
102 voteSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny
Sprawozdanie:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Bośni i Hercegowiny
[2018/2148(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
89Termin***IvoteWspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
Sprawozdanie:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
107Termin***IvoteProgram „Wymiar sprawiedliwości”
Sprawozdanie:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości”
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Komisja Prawna
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
50Termin voteStan debaty nad przyszłością Europy
Sprawozdanie:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Sprawozdanie dotyczące stanu debaty nad przyszłością Europy
[2018/2094(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
15:00 - 17:00   Debaty       Czas wystąpień
112 pointUczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa
Debata na aktualny temat (art. 153a)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointOcena technologii medycznych
Sprawozdanie:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)      
75***IvoteWspółpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
Sprawozdanie:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Komisja Prawna
76***IvoteDoręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych
Sprawozdanie:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Komisja Prawna
115***IvoteWspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
116***IvoteWspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
117***IvoteBezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Sprawozdanie:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
124***voteGATS: konieczne wyrównania wynikające z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej
Zalecenie:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Chinami, wydzielonym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chińskim Tajpej), chińskim Hongkongiem, Ekwadorem, Filipinami, Indiami, Japonią, Kanadą, Kolumbią, Koreą, Kubą, Nową Zelandią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
91Termin***IvoteUsprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej
Sprawozdanie:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
70Termin***IvoteUbezpieczenie pojazdów mechanicznych
Sprawozdanie:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
94Termin voteProjekty rezolucji - Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Termin voteProjekty rezolucji - Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Termin voteProjekty rezolucji - Stosowanie marihuany w celach leczniczych
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Termin voteObrady Komisji Petycji w 2018 r.
Sprawozdanie:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Sprawozdanie w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku 2018
[2018/2280(INI)]
Komisja Petycji
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)       Czas wystąpień
132Termin pointPrzyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2574(RSP)]
34Termin***IpointUstanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
35Termin***IpointInteroperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii
Sprawozdanie:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
59Termin***IpointWzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim
Sprawozdanie:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
72Termin***IpointOpłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty
Sprawozdanie:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
106Termin***IpointWspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych
Sprawozdanie:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
114Termin pointNAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego
Oświadczenie Komisji
[2018/2882(RSP)]
133Termin pointZagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2575(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (9x1') 9'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debaty     item on the agenda
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Sprawozdawcy6'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej   (2x1') 2'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)45'
Sprawozdawcy   (5x6') 30'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych1'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointWspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
118item on the agendapointKalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r.
  -PoprawkiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie imienneWtorek, 12 lutego 2019, 19:00
13item on the agendapointUmowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja)
David Martin (A8-0048/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
15item on the agendapointUmowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja)
David Martin (A8-0049/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
107item on the agendapointProgram „Wymiar sprawiedliwości”
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 8 lutego 2019, 12:00
50item on the agendapointStan debaty nad przyszłością Europy
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
91item on the agendapointUsprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
70item on the agendapointUbezpieczenie pojazdów mechanicznych
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
94item on the agendapointNapotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 lutego 2019, 16:00
80item on the agendapointPolityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 lutego 2019, 16:00
86item on the agendapointStosowanie marihuany w celach leczniczych
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 lutego 2019, 16:00
71item on the agendapointObrady Komisji Petycji w 2018 r.
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
132item on the agendapointPrzyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE
  -Projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 13 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 13 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 19:00
34item on the agendapointUstanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
59item on the agendapointWzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
72item on the agendapointOpłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
106item on the agendapointWspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 12 lutego 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 16:00
133item on the agendapointZagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 20:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 lutego 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 lutego 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019Informacja prawna