Program
ŠtrasburgPondelok, 11. februára 2019 - Štvrtok, 14. februára 2019 269k
Streda, 13. februára 2019187kVerzia: Streda, 13. februára 2019, 17:49
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
129 pointDiskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030
Vyhlásenie Komisie
[2019/2570(RSP)]
89Termín***IpointSpoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy
Správa:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
118Termín voteHarmonogram schôdzí Parlamentu – 2019
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEurópska agentúra pre kontrolu rybárstva
Správa:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Výbor pre právne veci
90***IvoteInformatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani
Správa:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
65***IvoteRozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany
Správa:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Výbor pre právne veci
42***IvoteVýmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)
Správa:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
14***voteDohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom
Odporúčanie:  David Martin (A8-0053/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
13Termín voteDohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
Správa:  David Martin (A8-0048/2019)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou
[2018/0093M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
12***voteDohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom
Odporúčanie:  David Martin (A8-0054/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
15Termín voteDohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
Správa:  David Martin (A8-0049/2019)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie
[2018/0095M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
57***voteDohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom
Odporúčanie:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
93 voteDohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
Správa:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie
[2018/0403M(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
69***voteZmluva o založení Dopravného spoločenstva
Odporúčanie:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
102 voteSpráva o Bosne a Hercegovine za rok 2018
Správa:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018
[2018/2148(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
89Termín***IvoteSpoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy
Správa:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
107Termín***IvoteProgram Spravodlivosť
Správa:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Výbor pre právne veci
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
50Termín voteStav diskusie o budúcnosti Európy
Správa:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Správa o stave diskusie o budúcnosti Európy
[2018/2094(INI)]
Výbor pre ústavné veci
15:00 - 17:00   Rozpravy       Rečnícky čas
112 pointSpravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť
Tematická rozprava (článok 153a)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointHodnotenie zdravotníckych technológií
Správa:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)      
75***IvoteSpolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach
Správa:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Výbor pre právne veci
76***IvoteDoručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch
Správa:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Výbor pre právne veci
115***IvoteSpoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
Správa:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
116***IvoteSpoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
Správa:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
117***IvoteBezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
Správa:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
124***voteGATS: potrebné kompenzačné vyrovnania vyplývajúce z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii
Odporúčanie:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
91Termín***IvoteZefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete
Správa:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
70Termín***IvotePoistenie motorových vozidiel
Správa:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
94Termín voteNávrhy uznesení - Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Termín voteNávrhy uznesení - Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Termín voteNávrhy uznesení - Používanie konope na liečebné účely
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Termín voteRokovania Výboru pre petície v roku 2018
Správa:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2018
[2018/2280(INI)]
Výbor pre petície
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)       Rečnícky čas
132Termín pointBudúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2574(RSP)]
34Termín***IpointRámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie
Správa:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
35Termín***IpointInteroperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii
Správa:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
59Termín***IpointVzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte
Správa:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
72Termín***IpointPoplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu
Správa:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
106Termín***IpointSpoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
Správa:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
114Termín pointNAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy
Vyhlásenie Komisie
[2018/2882(RSP)]
133Termín pointBezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2575(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (9x1') 9'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Rečník v rámci tematickej rozpravy4'
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia6'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko   (2x1') 2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)45'
Spravodajcovia   (5x6') 30'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointSpoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
118item on the agendapointHarmonogram schôdzí Parlamentu – 2019
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Žiadosti o hlasovanie podľa mienUtorok, 12. februára 2019, 19:00
13item on the agendapointDohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
David Martin (A8-0048/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
15item on the agendapointDohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
David Martin (A8-0049/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
107item on the agendapointProgram Spravodlivosť
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePiatok, 8. februára 2019, 12:00
50item on the agendapointStav diskusie o budúcnosti Európy
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
91item on the agendapointZefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
70item on the agendapointPoistenie motorových vozidiel
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
94item on the agendapointSúčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 12. februára 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 12. februára 2019, 16:00
86item on the agendapointPoužívanie konope na liečebné účely
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 12. februára 2019, 16:00
71item on the agendapointRokovania Výboru pre petície v roku 2018
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
132item on the agendapointBudúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ
  -Návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 13. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 13. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 19:00
34item on the agendapointRámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
59item on the agendapointVzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
72item on the agendapointPoplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
106item on the agendapointSpoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 12. februára 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 16:00
133item on the agendapointBezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 20:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 8. februára 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 11. februára 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 12. februára 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 19:00
Posledná úprava: 13. februára 2019Právne oznámenie