Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 februari 2019 - Torsdagen den 14 februari 2019 264k
Onsdagen den 13 februari 2019182kUtgåva: Onsdagen den 13 februari 2019, 17:50
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 17:00   Debatt
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
129 pointDiskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030
Uttalande av kommissionen
[2019/2570(RSP)]
89Tidsfrist***IpointGemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder
Betänkande:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Utskottet för regional utveckling
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
118Tidsfrist voteParlamentets sammanträdeskalender – 2020
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEuropeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
90***IvoteDatorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor
Betänkande:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
65***IvoteTillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar
Betänkande:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
42***IvoteUtbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet)
Betänkande:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
14***voteFrihandelsavtalet mellan EU och Singapore
Rekommendation:  David Martin (A8-0053/2019)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Utskottet för internationell handel
13Tidsfrist voteFrihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
Betänkande:  David Martin (A8-0048/2019)
Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore
[2018/0093M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
12***voteAvtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore
Rekommendation:  David Martin (A8-0054/2019)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Utskottet för internationell handel
15Tidsfrist voteAvtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution)
Betänkande:  David Martin (A8-0049/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
[2018/0095M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
57***voteAvtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore
Rekommendation:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
93 voteAvtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution)
Betänkande:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
[2018/0403M(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
69***voteFördraget om upprättande av en transportgemenskap
Rekommendation:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Utskottet för transport och turism
102 voteKommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina
Betänkande:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina
[2018/2148(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
89Tidsfrist***IvoteGemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder
Betänkande:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Utskottet för regional utveckling
107Tidsfrist***IvoteProgrammet för rättsliga frågor
Betänkande:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
50Tidsfrist voteLäget avseende debatten om Europas framtid
Betänkande:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Betänkande om läget avseende debatten om Europas framtid
[2018/2094(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
15:00 - 17:00   Debatt       Talartid
112 pointRättvis beskattning för ett rättvist samhälle
Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointUtvärdering av medicinsk teknik
Betänkande:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)      
75***IvoteSamarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Betänkande:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
76***IvoteDelgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Betänkande:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
115***IvoteGemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Betänkande:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Utskottet för transport och turism
116***IvoteGemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Betänkande:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Utskottet för transport och turism
117***IvoteLuftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Betänkande:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Utskottet för transport och turism
124***voteGats: nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till EU
Rekommendation:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Utskottet för internationell handel
91Tidsfrist***IvoteRationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet
Betänkande:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Utskottet för transport och turism
70Tidsfrist***IvoteAnsvarsförsäkring för motorfordon
Betänkande:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
94Tidsfrist voteResolutionsförslag - Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Tidsfrist voteResolutionsförslag - Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Tidsfrist voteResolutionsförslag - Användning av cannabis för medicinska ändamål
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Tidsfrist voteÖverläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
Betänkande:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2018
[2018/2280(INI)]
Utskottet för framställningar
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)       Talartid
132Tidsfrist pointINF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2574(RSP)]
34Tidsfrist***IpointUpprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen
Betänkande:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Utskottet för internationell handel
35Tidsfrist***IpointDriftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen
Betänkande:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Utskottet för transport och turism
59Tidsfrist***IpointÖmsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
Betänkande:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
72Tidsfrist***IpointAvgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter
Betänkande:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
106Tidsfrist***IpointGemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
Betänkande:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Utskottet för transport och turism
114Tidsfrist pointNaiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar
Uttalande av kommissionen
[2018/2882(RSP)]
133Tidsfrist pointSäkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2575(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (9x1') 9'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debatt     item on the agenda
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande6'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)45'
Föredragande   (5x6') 30'
Föredragande av yttrande1'
Ögonkontaktsförfarandet   (8x5') 40'
Ledamöter135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointGemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
118item on the agendapointParlamentets sammanträdeskalender – 2020
  -ÄndringsförslagMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Begäranden om omröstning med namnuppropTisdagen den 12 februari 2019, 19:00
13item on the agendapointFrihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
David Martin (A8-0048/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
15item on the agendapointAvtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution)
David Martin (A8-0049/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
107item on the agendapointProgrammet för rättsliga frågor
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeFredagen den 8 februari 2019, 12:00
50item on the agendapointLäget avseende debatten om Europas framtid
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
91item on the agendapointRationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
70item on the agendapointAnsvarsförsäkring för motorfordon
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
94item on the agendapointBakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 12 februari 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 12 februari 2019, 16:00
86item on the agendapointAnvändning av cannabis för medicinska ändamål
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 februari 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 12 februari 2019, 16:00
71item on the agendapointÖverläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
132item on the agendapointINF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU
  -ResolutionsförslagTisdagen den 12 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 19:00
34item on the agendapointUpprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
35item on the agendapointDriftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
59item on the agendapointÖmsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
72item on the agendapointAvgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
106item on the agendapointGemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 12 februari 2019, 13:00
114item on the agendapointNaiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 16:00
133item on the agendapointSäkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 mars 2019, 20:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 8 februari 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 februari 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande