Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 11 февруари 2019 г. - Четвъртък, 14 февруари 2019 г. 295k
Четвъртък, 14 февруари 2019187kВерсия: Cряда, 13 февруари 2019, 17:36
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
18Срок pointЗащита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
Доклад:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
[2018/2110(INI)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
27Срок pointПовишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
Доклад:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Доклад относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
[2018/2109(INI)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
119Срок -Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Срок -Зимбабве
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Срок -Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
108***IvoteМеханизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст
Доклад:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Комисия по регионално развитие
103*voteПроект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия
Доклад:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
104***IvoteОценка на здравните технологии
Доклад:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 1 октомври 2018
34Срок***IvoteРамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз
Доклад:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Комисия по международна търговия
35Срок***IvoteОперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза
Доклад:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
59Срок***IvoteВзаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка
Доклад:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
72Срок***IvoteТакси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането
Доклад:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
106Срок***IvoteОбщи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози
Доклад:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
105Срок***IvoteАдаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз
Доклад:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
128Срок voteПравото на мирен протест и пропорционалното използване на сила
Предложения за резолюции
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Срок voteПредложения за резолюции - Правата на интерсексуалните лица
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Срок voteПредложения за резолюции - Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Срок voteБъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС
Предложения за резолюции
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Срок voteNAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища
Предложения за резолюции
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Срок voteЗащита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
Доклад:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
[2018/2110(INI)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
27Срок voteПовишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
Доклад:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Доклад относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
[2018/2109(INI)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
61Срок voteПрилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции
Доклад:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Доклад относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции
[2018/2114(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointЗапитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Срок pointЕвропа, която закриля: чист въздух за всички
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2792(RSP)]
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Европа, която закриля: чист въздух за всички
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)25'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (4x1') 4'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Автор (запитвания)2'
Автори (комисии)5'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointЗащита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
27item on the agendapointПовишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
119item on the agendapointПоложението в Чечения и случаят с Оюб Титиев
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 11 февруари 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 14:00
120item on the agendapointЗимбабве
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 11 февруари 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 14:00
121item on the agendapointЗащитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 11 февруари 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 14:00
34item on the agendapointРамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
35item on the agendapointОперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
59item on the agendapointВзаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
72item on the agendapointТакси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
106item on the agendapointОбщи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Изменения; отхвърлянеВтoрник, 12 февруари 2019, 13:00
105item on the agendapointАдаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Изменения; отхвърлянеПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
128item on the agendapointПравото на мирен протест и пропорционалното използване на сила
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 16:00
126item on the agendapointПравата на интерсексуалните лица
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 16:00
131item on the agendapointБъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 12 февруари 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 13 февруари 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 13 февруари 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 19:00
132item on the agendapointБъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 12 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 13 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 13 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 16:00
61item on the agendapointПрилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
83item on the agendapointЕвропа, която закриля: чист въздух за всички
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 март 2019, 20:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 8 февруари 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 12 февруари 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация