Dagsorden
StrasbourgMandag den 11. februar 2019 - Torsdag den 14. februar 2019 266k
Torsdag den 14. februar 2019175kUdgave: Onsdag den 13. februar 2019, 17:37
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 16:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
18Frist pointBeskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
Betænkning:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Betænkning om gennemførelsen af Rådets forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
[2018/2110(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
27Frist pointStyrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
Betænkning:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Betænkning om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
[2018/2109(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  pointForhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
119Frist -Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Frist -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Frist -Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
9 voteForslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
108***IvoteMekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng
Betænkning:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
103*voteUdkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien
Betænkning:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Betænkning om forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
104***IvoteMedicinsk teknologivurdering
Betænkning:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 1. oktober 2018
34Frist***IvoteIndførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU
Betænkning:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Udvalget om International Handel
35Frist***IvoteInteroperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen
Betænkning:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
59Frist***IvoteGensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat
Betænkning:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
72Frist***IvoteGebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer
Betænkning:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
106Frist***IvoteFælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel
Betænkning:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
105Frist***IvoteTilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
Betænkning:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [forvaltning af energiunionen] på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
128Frist voteRetten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse
Forslag til beslutning
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Frist voteForslag til beslutning - Interkønnedes rettigheder
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Frist voteForslag til beslutning - LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Frist voteINF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU
Forslag til beslutning
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Frist voteNAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje
Forslag til beslutning
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Frist voteBeskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
Betænkning:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Betænkning om gennemførelsen af Rådets forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
[2018/2110(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
27Frist voteStyrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
Betænkning:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Betænkning om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
[2018/2109(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
61Frist voteGennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer
Betænkning:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Betænkning om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer
[2018/2114(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
15:00 - 16:00   Forhandling       Taletid
  pointStørre forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Frist pointEt Europa der beskytter: Ren luft til alle
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2792(RSP)]
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Et EU der yder beskyttelse: Ren luft til alle
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)25'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (4x1') 4'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 135)1'
Catch-the-eye (artikel 135)   (3x2') 6'
Medlemmer45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Forespørger (større forespørgsel)2'
Forespørgere (udvalg)5'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointBeskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
27item on the agendapointStyrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
119item on the agendapointSituationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 11. februar 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 11. februar 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 14:00
121item on the agendapointKvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 11. februar 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 14:00
34item on the agendapointIndførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
59item on the agendapointGensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
72item on the agendapointGebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
106item on the agendapointFælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 12. februar 2019, 13:00
105item on the agendapointTilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseMandag den 11. februar 2019, 19:00
128item on the agendapointRetten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse
  -Forslag til beslutningMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 16:00
126item on the agendapointInterkønnedes rettigheder
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Forslag til beslutningMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 16:00
131item on the agendapointLGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Forslag til beslutningTirsdag den 12. februar 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. februar 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. februar 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 19:00
132item on the agendapointINF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU
  -Forslag til beslutningTirsdag den 12. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje
  -Forslag til beslutningMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 16:00
61item on the agendapointGennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
83item on the agendapointEt Europa der beskytter: Ren luft til alle
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. marts 2019, 20:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. februar 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. februar 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. februar 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse