Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 302k
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019189kΈκδοση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 17:39
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
18Προθεσμία pointΠροστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
Έκθεση:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
[2018/2110(INI)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
27Προθεσμία pointΕνίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
Έκθεση:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
[2018/2109(INI)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
119Προθεσμία -Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Προθεσμία -Ζιμπάμπουε
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Προθεσμία -Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
108***IvoteΜηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο
Έκθεση:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
103*voteΣχέδιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας
Έκθεση:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
104***IvoteΑξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
Έκθεση:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
34Προθεσμία***IvoteΘέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
35Προθεσμία***IvoteΔιαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση
Έκθεση:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
59Προθεσμία***IvoteΑμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους
Έκθεση:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
72Προθεσμία***IvoteΕπιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών
Έκθεση:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
106Προθεσμία***IvoteΚοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
Έκθεση:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
105Προθεσμία***IvoteΠροσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
128Προθεσμία voteΤο δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Προθεσμία voteΤο μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Προθεσμία voteNAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Προθεσμία voteΠροστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
Έκθεση:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
[2018/2110(INI)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
27Προθεσμία voteΕνίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
Έκθεση:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
[2018/2109(INI)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
61Προθεσμία voteΕφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
Έκθεση:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
[2018/2114(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΜείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Προθεσμία pointΜια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους
Προφορική ερώτηση - [2018/2792(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους.
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού)   (3x2') 6'
Βουλευτές45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Συντάκτης (μείζονος σημασία επερώτηση)2'
Συντάκτες (επιτροπές)5'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointΠροστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
27item on the agendapointΕνίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
119item on the agendapointΗ κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
120item on the agendapointΖιμπάμπουε
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
121item on the agendapointΥπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
34item on the agendapointΘέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
35item on the agendapointΔιαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
59item on the agendapointΑμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
72item on the agendapointΕπιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
106item on the agendapointΚοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
105item on the agendapointΠροσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
128item on the agendapointΤο δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
126item on the agendapointΤα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
131item on the agendapointΤο μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
132item on the agendapointΤο μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
61item on the agendapointΕφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
83item on the agendapointΜια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 20:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου