Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. veebruar 2019 - Neljapäev, 14. veebruar 2019 261k
Neljapäev, 14. veebruar 2019170kVersioon: Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 20:25
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
18Tähtaeg pointLoomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
Raport:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Raport nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamise kohta
[2018/2110(INI)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
27Tähtaeg pointSiseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu
Raport:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Raport siseturu konkurentsivõime suurendamise kohta ELi tolliliidu ja selle juhtimise arendamise kaudu
[2018/2109(INI)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
119Tähtaeg -Olukord Tšetšeenias ja Oyub Titievi juhtum
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Tähtaeg -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Tähtaeg -Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
108***IvotePiiriüleste õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanism
Raport:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Regionaalarengukomisjon
103*voteEurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu projekt
Raport:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
104***IvoteTervisetehnoloogia hindamine
Raport:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 1. oktoober 2018
34Tähtaeg***IvoteEuroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik
Raport:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
35Tähtaeg***IvoteLiidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine
Raport:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
59Tähtaeg***IvoteTeises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine
Raport:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
72Tähtaeg***IvotePiiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud
Raport:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
106Tähtaeg***IvoteRahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad
Raport:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
105Tähtaeg***IvoteDirektiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust
Raport:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
128Tähtaeg voteÕigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Intersooliste inimeste õigused
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tulevik
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Tähtaeg voteKeskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Tähtaeg voteNAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Tähtaeg voteLoomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
Raport:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Raport nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamise kohta
[2018/2110(INI)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
27Tähtaeg voteSiseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu
Raport:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Raport siseturu konkurentsivõime suurendamise kohta ELi tolliliidu ja selle juhtimise arendamise kaudu
[2018/2109(INI)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
61Tähtaeg voteÕiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle
Raport:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Raport õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamise kohta, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle
[2018/2114(INI)]
Põhiseaduskomisjon
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointPõhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Tähtaeg pointEuroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2792(RSP)]
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)25'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostajad   (4x1') 4'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 135)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 135)   (3x2') 6'
Parlamendiliikmed45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Esitaja (põhjalikum arupärimine)2'
Koostajad (komisjonid)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointLoomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
27item on the agendapointSiseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
119item on the agendapointOlukord Tšetšeenias ja Oyub Titievi juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 11. veebruar 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 11. veebruar 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 14:00
121item on the agendapointNaiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 11. veebruar 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 14:00
34item on the agendapointEuroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
35item on the agendapointLiidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
59item on the agendapointTeises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
72item on the agendapointPiiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
106item on the agendapointRahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 12. veebruar 2019, 13:00
105item on the agendapointDirektiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
128item on the agendapointÕigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 16:00
126item on the agendapointIntersooliste inimeste õigused
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 16:00
131item on the agendapointLGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tulevik
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 13. veebruar 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 13. veebruar 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 19:00
132item on the agendapointKeskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 13. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 13. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 16:00
61item on the agendapointÕiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
83item on the agendapointEuroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. märts 2019, 20:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 8. veebruar 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 12. veebruar 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019Õigusalane teave