Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. helmikuuta 2019 - Torstai 14. helmikuuta 2019 262k
Torstai 14. helmikuuta 2019169kVersio: Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 17:41
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 16:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
18Määräaika pointEläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
Mietintö:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Mietintö eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta
[2018/2110(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
27Määräaika pointSisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä
Mietintö:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Mietintö sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä
[2018/2109(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)
119Määräaika -Tšetšenian tilanne ja Oyub Titievin tapaus
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Määräaika -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Määräaika -Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
9 votePäätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)
108***IvoteRajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi
Mietintö:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
103*voteEurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos
Mietintö:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
104***IvoteTerveysteknologian arviointi
Mietintö:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 1. lokakuuta 2018
34Määräaika***IvoteEuroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet
Mietintö:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
35Määräaika***IvoteSähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa
Mietintö:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
59Määräaika***IvoteToisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen
Mietintö:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
72Määräaika***IvoteRajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut
Mietintö:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
106Määräaika***IvoteKansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt
Mietintö:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
105Määräaika***IvoteEnergiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU mukauttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi
Mietintö:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX mukauttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
128Määräaika voteOikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Määräaika voteINF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Määräaika voteSisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Määräaika voteEläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
Mietintö:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Mietintö eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta
[2018/2110(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
27Määräaika voteSisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä
Mietintö:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Mietintö sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä
[2018/2109(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
61Määräaika voteErillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano
Mietintö:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Mietintö erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta
[2018/2114(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
15:00 - 16:00   Keskustelut       Puheajat
  pointEnsisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Määräaika pointSuojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille
Suullinen kysymys - [2018/2792(RSP)]
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Suojeleva Eurooppa: puhdasta ilmaa kaikille
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)25'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelijat   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 135 artikla)1'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla)   (3x2') 6'
Jäsenet45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Laatija (ensisijainen tiedustelu)2'
Laatijat (valiokunnat)5'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointEläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
27item on the agendapointSisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
119item on the agendapointTšetšenian tilanne ja Oyub Titievin tapaus
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 11. helmikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 11. helmikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 14:00
121item on the agendapointNaisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 11. helmikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 14:00
34item on the agendapointEuroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
35item on the agendapointSähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
59item on the agendapointToisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
72item on the agendapointRajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
106item on the agendapointKansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 12. helmikuuta 2019, 13:00
105item on the agendapointEnergiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU mukauttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
128item on the agendapointOikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 16:00
126item on the agendapointIntersukupuolisten henkilöiden oikeudet
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 16:00
131item on the agendapointHlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 19:00
132item on the agendapointINF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 19:00
114item on the agendapointSisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 16:00
61item on the agendapointErillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
83item on the agendapointSuojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 20:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 8. helmikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 12. helmikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus