Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 11. februāris - Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris 265k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris174kVersija: Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 17:45
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 16:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
18Termiņi pointDzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
Ziņojums:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Ziņojums par Padomes Regulas Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās īstenošanu
[2018/2110(INI)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
27Termiņi pointIekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību
Ziņojums:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Ziņojums par iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšanu, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību
[2018/2109(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
119Termiņi -Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Termiņi -Zimbabve
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Termiņi -Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
108***IvoteMehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā
Ziņojums:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Zņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
103*voteProjekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju
Ziņojums:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
104***IvoteVeselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana
Ziņojums:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris
34Termiņi***IvoteSatvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai
Ziņojums:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
35Termiņi***IvoteCeļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā
Ziņojums:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
59Termiņi***IvoteCitā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana
Ziņojums:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
72Termiņi***IvoteMaksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu
Ziņojums:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
106Termiņi***IvoteKopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum
Ziņojums:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
105Termiņi***IvoteEiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti pielāgošana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
Ziņojums:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] pielāgošanu, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
128Termiņi voteTiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Interseksuāļu tiesības
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Turpmākais LGBTI pasākumu saraksts (2019–2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Termiņi voteINF līguma nākotne un ietekme uz ES
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Termiņi voteNAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Termiņi voteDzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
Ziņojums:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Ziņojums par Padomes Regulas Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās īstenošanu
[2018/2110(INI)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
27Termiņi voteIekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību
Ziņojums:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Ziņojums par iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšanu, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību
[2018/2109(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
61Termiņi voteTiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana
Ziņojums:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Ziņojums par tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošanu
[2018/2114(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
15:00 - 16:00   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointPlašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Termiņi pointEiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2792(RSP)]
Balsošana notiks nākamajā sesijā
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Eiropa, kas aizsargā: tīru gaisu visiem
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (4x1') 4'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 135. pants)1'
Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants)   (3x2') 6'
Deputāti 45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Iesniedzējs (plaša interpelācija)2'
Autori (komitejas)5'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointDzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
27item on the agendapointIekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
119item on the agendapointStāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 14:00
120item on the agendapointZimbabve
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 14:00
121item on the agendapointSieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 14:00
34item on the agendapointSatvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
35item on the agendapointCeļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
59item on the agendapointCitā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
72item on the agendapointMaksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
106item on the agendapointKopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 13:00
105item on the agendapointEiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti pielāgošana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
128item on the agendapointTiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 16:00
126item on the agendapointInterseksuāļu tiesības
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 16:00
131item on the agendapointTurpmākais LGBTI pasākumu saraksts (2019–2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 19:00
132item on the agendapointINF līguma nākotne un ietekme uz ES
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 16:00
61item on the agendapointTiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
83item on the agendapointEiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 20:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 8. februāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februārisJuridisks paziņojums