Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Czwartek, 14 lutego 2019 r. 270k
Czwartek, 14 lutego 2019177kWersja: Środa, 13 lutego 2019, 17:47
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
18Termin pointOchrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
Sprawozdanie:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
[2018/2110(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
27Termin pointZwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią
Sprawozdanie:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Sprawozdanie w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią
[2018/2109(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
119Termin -Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Termin -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Termin -Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
108***IvoteMechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym
Sprawozdanie:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
103*voteProjekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją
Sprawozdanie:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
104***IvoteOcena technologii medycznych
Sprawozdanie:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 1 października 2018
34Termin***IvoteUstanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
35Termin***IvoteInteroperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii
Sprawozdanie:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
59Termin***IvoteWzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim
Sprawozdanie:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
72Termin***IvoteOpłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty
Sprawozdanie:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
106Termin***IvoteWspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych
Sprawozdanie:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
105Termin***IvoteDostosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
128Termin votePrawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły
Projekty rezolucji
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Termin voteProjekty rezolucji - Prawa osób interseksualnych
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Termin voteProjekty rezolucji - Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Termin votePrzyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE
Projekty rezolucji
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Termin voteNAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego
Projekty rezolucji
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Termin voteOchrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
Sprawozdanie:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
[2018/2110(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
27Termin voteZwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią
Sprawozdanie:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Sprawozdanie w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią
[2018/2109(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
61Termin voteWdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi
Sprawozdanie:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi
[2018/2114(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointInterpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Termin pointEuropa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich
Pytanie ustne - [2018/2792(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Europa, która chroni - czyste powietrze dla wszystkich
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (4x1') 4'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Autor (interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych )2'
Autorzy (komisje)5'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointOchrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
27item on the agendapointZwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
119item on the agendapointSytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 lutego 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 lutego 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 14:00
121item on the agendapointObrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 lutego 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 14:00
34item on the agendapointUstanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
59item on the agendapointWzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
72item on the agendapointOpłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
106item on the agendapointWspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 12 lutego 2019, 13:00
105item on the agendapointDostosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Poprawki; odrzuceniePoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
128item on the agendapointPrawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 16:00
126item on the agendapointPrawa osób interseksualnych
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 16:00
131item on the agendapointPrzyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 13 lutego 2019, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 13 lutego 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 19:00
132item on the agendapointPrzyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE
  -Projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 13 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 13 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 16:00
61item on the agendapointWdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
83item on the agendapointEuropa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 20:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 lutego 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 lutego 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019Informacja prawna