Program
ŠtrasburgPondelok, 11. februára 2019 - Štvrtok, 14. februára 2019 269k
Štvrtok, 14. februára 2019181kVerzia: Streda, 13. februára 2019, 17:49
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
18Termín pointOchrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
Správa:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
[2018/2110(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
27Termín pointPosilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia
Správa:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Správa o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja colnej únie EÚ a jej riadenia
[2018/2109(INI)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
119Termín -Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Termín -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Termín -Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
108***IvoteMechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte
Správa:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
103*voteNávrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom
Správa:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
104***IvoteHodnotenie zdravotníckych technológií
Správa:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Pondelok, 1. októbra 2018
34Termín***IvoteRámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie
Správa:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
35Termín***IvoteInteroperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii
Správa:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
59Termín***IvoteVzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte
Správa:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
72Termín***IvotePoplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu
Správa:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
106Termín***IvoteSpoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
Správa:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
105Termín***IvoteÚprava smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie
Správa:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
128Termín votePrávo na pokojný protest a primerané použitie sily
Návrhy uznesení
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Termín voteNávrhy uznesení - Práva intersexuálnych osôb
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Termín voteNávrhy uznesení - Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Termín voteBudúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ
Návrhy uznesení
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Termín voteNAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy
Návrhy uznesení
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Termín voteOchrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
Správa:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
[2018/2110(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
27Termín votePosilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia
Správa:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Správa o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja colnej únie EÚ a jej riadenia
[2018/2109(INI)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
61Termín voteVykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami
Správa:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Správa o vykonávaní právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami
[2018/2114(INI)]
Výbor pre ústavné veci
15:00 - 16:00   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointVäčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku)
130 -G-000008/2018
[G-000008/2018 - B8-0013/2019]
83Termín pointEurópa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2792(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Európa, ktorá chráni: čistý vzduch pre všetkých
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (4x1') 4'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 135 rokovacieho poriadku)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135 rokovacieho poriadku)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Autor (väčšia interpelácia)2'
Autori (výbory)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointOchrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
27item on the agendapointPosilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
119item on the agendapointSituácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 11. februára 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 11. februára 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 14:00
121item on the agendapointObhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 11. februára 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 14:00
34item on the agendapointRámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
59item on the agendapointVzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
72item on the agendapointPoplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
106item on the agendapointSpoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 12. februára 2019, 13:00
105item on the agendapointÚprava smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePondelok, 11. februára 2019, 19:00
128item on the agendapointPrávo na pokojný protest a primerané použitie sily
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 16:00
126item on the agendapointPráva intersexuálnych osôb
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 16:00
131item on the agendapointBudúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 13. februára 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 13. februára 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 19:00
132item on the agendapointBudúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ
  -Návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 13. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 13. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 16:00
61item on the agendapointVykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
83item on the agendapointEurópa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 20:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 8. februára 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 11. februára 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 12. februára 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 19:00
Posledná úprava: 13. februára 2019Právne oznámenie