Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 februari 2019 - Torsdagen den 14 februari 2019 264k
Torsdagen den 14 februari 2019174kUtgåva: Onsdagen den 13 februari 2019, 17:50
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
18Tidsfrist pointSkydd av djur under transport inom och utanför EU
Betänkande:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Betänkande om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU
[2018/2110(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
27Tidsfrist pointStärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning
Betänkande:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Betänkande om stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning
[2018/2109(INI)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
119Tidsfrist -Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Tidsfrist -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Tidsfrist -Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
108***IvoteMekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang
Betänkande:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Utskottet för regional utveckling
103*voteUtkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien
Betänkande:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
104***IvoteUtvärdering av medicinsk teknik
Betänkande:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 1 oktober 2018
34Tidsfrist***IvoteUpprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen
Betänkande:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Utskottet för internationell handel
35Tidsfrist***IvoteDriftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen
Betänkande:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Utskottet för transport och turism
59Tidsfrist***IvoteÖmsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
Betänkande:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
72Tidsfrist***IvoteAvgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter
Betänkande:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
106Tidsfrist***IvoteGemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
Betänkande:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Utskottet för transport och turism
105Tidsfrist***IvoteÄndring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Betänkande:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
128Tidsfrist voteRätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld
Resolutionsförslag
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Tidsfrist voteResolutionsförslag - Intersexuella personers rättigheter
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Tidsfrist voteResolutionsförslag - Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Tidsfrist voteINF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU
Resolutionsförslag
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Tidsfrist voteNaiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar
Resolutionsförslag
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Tidsfrist voteSkydd av djur under transport inom och utanför EU
Betänkande:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Betänkande om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU
[2018/2110(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
27Tidsfrist voteStärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning
Betänkande:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Betänkande om stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning
[2018/2109(INI)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
61Tidsfrist voteGenomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna
Betänkande:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Betänkande om genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna
[2018/2114(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
  pointStörre interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Tidsfrist pointEtt Europa som skyddar: Ren luft för alla
Muntlig fråga - [2018/2792(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (4x1') 4'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Frågeställare (större interpellation)2'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointSkydd av djur under transport inom och utanför EU
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
27item on the agendapointStärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
119item on the agendapointSituationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 11 februari 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 11 februari 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 14:00
121item on the agendapointKvinnorättsförsvarare i Saudiarabien
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 11 februari 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 14:00
34item on the agendapointUpprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
35item on the agendapointDriftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
59item on the agendapointÖmsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
72item on the agendapointAvgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
106item on the agendapointGemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 12 februari 2019, 13:00
105item on the agendapointÄndring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
128item on the agendapointRätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 16:00
126item on the agendapointIntersexuella personers rättigheter
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 16:00
131item on the agendapointFramtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -ResolutionsförslagTisdagen den 12 februari 2019, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 februari 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 februari 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 19:00
132item on the agendapointINF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU
  -ResolutionsförslagTisdagen den 12 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 19:00
114item on the agendapointNaiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 16:00
61item on the agendapointGenomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
83item on the agendapointEtt Europa som skyddar: Ren luft för alla
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 mars 2019, 20:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 8 februari 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 februari 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande