Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 11 март 2019 г. - Четвъртък, 14 март 2019 г. 305k
Понеделник, 11 март 2019166kВерсия: Cряда, 13 март 2019, 17:44
 Точки от дневния ред
17:00 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
  pointОбщо разискване - Европейска информационна система за съдимост
75Срок***I-Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)
Доклад:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета

[2016/0002(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
76Срок***I-Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN)
Доклад:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
62Срок***IpointПрограма „Европейски корпус за солидарност“
Доклад:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014
[2018/0230(COD)]
Комисия по култура и образование
  pointОбщо разискване - Киберсигурност
47Срок***I-Акт на ЕС за киберсигурността
Доклад:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“)

[2017/0225(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
133Срок***I-Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
Доклад:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Гласуването ще се състои в сряда
72Срок***IpointНелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни
Доклад:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни
[2018/0082(COD)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  pointОбщо разискване - Виетнам
21***-Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия
Препоръка:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия

[2018/0272(NLE)]
Комисия по международна търговия
10 -Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция)
Доклад:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия

[2018/0272M(NLE)]
Комисия по международна търговия
58Срок***IpointЕвропейската гражданска инициатива
Доклад:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива
[2017/0220(COD)]
Комисия по конституционни въпроси
29Срок pointСъстояние на политическите отношения между ЕС и Русия
Доклад:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Доклад относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия
[2018/2158(INI)]
Комисия по външни работи
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
  pointКратко представяне на следния доклад:
12Срок -Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество
Доклад:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Доклад относно изграждането на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество

[2018/2159(INI)]
Комисия по външни работи
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
17:00 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)40'
Докладчици   (8x6') 48'
Докладчици по становище   (15x1') 15'
Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)4'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (7x5') 35'
Членове на ЕП135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointОбмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
76item on the agendapointЦентрализирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
62item on the agendapointПрограма „Европейски корпус за солидарност“
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
47item on the agendapointАкт на ЕС за киберсигурността
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
133item on the agendapointЕвропейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Изменения; отхвърлянеПетък, 8 март 2019, 12:00
72item on the agendapointНелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
58item on the agendapointЕвропейската гражданска инициатива
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
29item on the agendapointСъстояние на политическите отношения между ЕС и Русия
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 6 март 2019, 13:00
  -Алтернативни общи предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 11 март 2019, 19:00
12item on the agendapointИзграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 6 март 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 8 март 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 11 март 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 12 март 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 март 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация