Dagsorden
StrasbourgMandag den 11. marts 2019 - Torsdag den 14. marts 2019 272k
Mandag den 11. marts 2019166kUdgave: Onsdag den 13. marts 2019, 17:46
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
  pointForhandling under ét - Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre
75Frist***I-Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)
Betænkning:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA

[2016/0002(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
76Frist***I-Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet)
Betænkning:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
62Frist***IpointProgrammet Det Europæiske Solidaritetskorps
Betænkning:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
  pointForhandling under ét - Cybersikkerhed
47Frist***I-EU's forordning om cybersikkerhed
Betænkning:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed")

[2017/0225(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
133Frist***I-Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
Betænkning:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Afstemningen finder sted onsdag
72Frist***IpointIlloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden
Betænkning:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden
[2018/0082(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  pointForhandling under ét - Vietnam
21***-Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel
Henstilling:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet

[2018/0272(NLE)]
Udvalget om International Handel
10 -Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning)
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel

[2018/0272M(NLE)]
Udvalget om International Handel
58Frist***IpointDet europæiske borgerinitiativ
Betænkning:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ
[2017/0220(COD)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
29Frist pointStatus over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Betænkning:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Betænkning om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
[2018/2158(INI)]
Udenrigsudvalget
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkning:
12Frist -Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling
Betænkning:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Betænkning om opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling

[2018/2159(INI)]
Udenrigsudvalget
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
17:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)40'
Ordførere   (8x6') 48'
Ordførere for udtalelser   (15x1') 15'
Ordførere (forretningsordenens artikel 52, stk. 2)4'
Catch-the-eye   (7x5') 35'
Medlemmer135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointUdveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
76item on the agendapointCentralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
62item on the agendapointProgrammet Det Europæiske Solidaritetskorps
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
47item on the agendapointEU's forordning om cybersikkerhed
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
133item on the agendapointDet europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 8. marts 2019, 12:00
72item on the agendapointIlloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
58item on the agendapointDet europæiske borgerinitiativ
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
29item on the agendapointStatus over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 11. marts 2019, 19:00
12item on the agendapointOpbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. marts 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. marts 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse