Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 311k
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019162kΈκδοση: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 17:51
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
  pointΚοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου
75Προθεσμία***I-Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)
Έκθεση:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου

[2016/0002(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
76Προθεσμία***I-Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN)
Έκθεση:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN)

[2017/0144(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
62Προθεσμία***IpointΘέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
Έκθεση:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
  pointΚοινή συζήτηση - Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
47Προθεσμία***I-Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Έκθεση:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»)

[2017/0225(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
133Προθεσμία***I-Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού
Έκθεση:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
72Προθεσμία***IpointΑθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Έκθεση:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
[2018/0082(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  pointΚοινή συζήτηση - Βιετνάμ
21***-Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο
Σύσταση:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο

[2018/0272(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
10 -Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα)
Έκθεση:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο

[2018/0272M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
58Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Έκθεση:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
[2017/0220(COD)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
29Προθεσμία pointΚατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
Έκθεση:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
[2018/2158(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
  pointΣύντομη παρουσίαση της ακόλουθης έκθεσης:
12Προθεσμία -Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση
Έκθεση:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση

[2018/2159(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
17:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Εισηγητές   (8x6') 48'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (15x1') 15'
Εισηγητές (άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)4'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Βουλευτές135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointΑνταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
76item on the agendapointΚεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
62item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
47item on the agendapointΠράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
133item on the agendapointΕυρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
72item on the agendapointΑθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
58item on the agendapointΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
29item on the agendapointΚατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
12item on the agendapointΑνάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου