Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. märts 2019 - Neljapäev, 14. märts 2019 268k
Esmaspäev, 11. märts 2019158kVersioon: Kolmapäev, 13. märts 2019, 17:52
 Päevakorra punktid
17:00 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
  pointÜhine arutelu - Euroopa karistusregistrite infosüsteem
75Tähtaeg***I-Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS)
Raport:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK

[2016/0002(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
76Tähtaeg***I-Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem)
Raport:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
62Tähtaeg***IpointEuroopa solidaarsuskorpuse programm
Raport:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014
[2018/0230(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
  pointÜhine arutelu - Küberturvalisus
47Tähtaeg***I-ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt
Raport:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“)

[2017/0225(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
133Tähtaeg***I-Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik
Raport:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
72Tähtaeg***IpointEttevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas
Raport:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid
[2018/0082(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  pointÜhine arutelu - Vietnam
21***-ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta
Soovitus:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta

[2018/0272(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
10 -ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon)
Raport:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta

[2018/0272M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
58Tähtaeg***IpointEuroopa kodanikualgatus
Raport:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta
[2017/0220(COD)]
Põhiseaduskomisjon
29Tähtaeg pointELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord
Raport:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Raport ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukorra kohta
[2018/2158(INI)]
Väliskomisjon
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
  pointJärgmise raporti lühitutvustus:
12Tähtaeg -ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine
Raport:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Raport ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamise kohta

[2018/2159(INI)]
Väliskomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
17:00 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (8x6') 48'
Arvamuse koostajad   (15x1') 15'
Raportöörid (kodukorra artikli 52 lõige 2)4'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (7x5') 35'
Parlamendiliikmed135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointKolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
76item on the agendapointKesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
62item on the agendapointEuroopa solidaarsuskorpuse programm
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
47item on the agendapointELi küberturvalisust käsitlev õigusakt
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
133item on the agendapointEuroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineReede, 8. märts 2019, 12:00
72item on the agendapointEttevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
58item on the agendapointEuroopa kodanikualgatus
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
29item on the agendapointELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
12item on the agendapointELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 8. märts 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. märts 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusalane teave