Program
ŠtrasburgPondelok, 11. marca 2019 - Štvrtok, 14. marca 2019 276k
Pondelok, 11. marca 2019168kVerzia: Streda, 13. marca 2019, 18:01
 Body programu
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
  pointSpoločná rozprava - Európsky informačný systém registrov trestov
75Termín***I-Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS)
Správa:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV

[2016/0002(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
76Termín***I-Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN)
Správa:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
62Termín***IpointProgram Európsky zbor solidarity
Správa:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014

[2018/0230(COD)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  pointSpoločná rozprava - Kybernetická bezpečnosť
47Termín***I-Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ
Správa:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“)

[2017/0225(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
133Termín***I-Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
Správa:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
72Termín***IpointNekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci
Správa:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci
[2018/0082(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  pointSpoločná rozprava - Vietnam
21***-Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve
Odporúčanie:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

[2018/0272(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
10 -Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie)
Správa:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

[2018/0272M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
58Termín***IpointEurópska iniciatíva občanov
Správa:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov
[2017/0220(COD)]
Výbor pre ústavné veci
29Termín pointStav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom
Správa:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Správa o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom
[2018/2158(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
  pointKrátka prezentácia tejto správy:
12Termín -Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie
Správa:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Správa o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie

[2018/2159(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)40'
Spravodajcovia   (8x6') 48'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (15x1') 15'
Spravodajcovia (článok 52 ods. 2 rokovacieho poriadku)4'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointVýmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
76item on the agendapointCentralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
62item on the agendapointProgram Európsky zbor solidarity
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
47item on the agendapointAkt o kybernetickej bezpečnosti EÚ
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
133item on the agendapointEurópske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePiatok, 8. marca 2019, 12:00
72item on the agendapointNekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
58item on the agendapointEurópska iniciatíva občanov
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
29item on the agendapointStav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. marca 2019, 13:00
  -Spoločné alternatívne návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 11. marca 2019, 19:00
12item on the agendapointBudovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. marca 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 8. marca 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 11. marca 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 12. marca 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. marca 2019, 19:00
Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie