Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 mars 2019 - Torsdagen den 14 mars 2019 270k
Måndagen den 11 mars 2019164kUtgåva: Onsdagen den 13 mars 2019, 18:03
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 24:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
  pointGemensam debatt - Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister
75Tidsfrist***I-Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF

[2016/0002(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
76Tidsfrist***I-Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
62Tidsfrist***IpointProgrammet för Europeiska solidaritetskåren
Betänkande:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014
[2018/0230(COD)]
Utskottet för kultur och utbildning
  pointGemensam debatt - Cybersäkerhet
47Tidsfrist***I-EU:s cybersäkerhetsakt
Betänkande:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”)

[2017/0225(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
133Tidsfrist***I-Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum
Betänkande:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
72Tidsfrist***IpointOtillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
Betänkande:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
[2018/0082(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  pointGemensam debatt - Vietnam
21***-Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog
Rekommendation:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

[2018/0272(NLE)]
Utskottet för internationell handel
10 -Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution)
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

[2018/0272M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
58Tidsfrist***IpointDet europeiska medborgarinitiativet
Betänkande:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska medborgarinitiativet
[2017/0220(COD)]
Utskottet för konstitutionella frågor
29Tidsfrist pointLäget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
Betänkande:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Betänkande om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
[2018/2158(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
  pointKortfattad redogörelse för följande betänkande:
12Tidsfrist -Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling
Betänkande:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Betänkande om utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling

[2018/2159(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)40'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande   (15x1') 15'
Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen)4'
Ögonkontaktsförfarandet   (7x5') 35'
Ledamöter135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointUtbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
76item on the agendapointCentraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
62item on the agendapointProgrammet för Europeiska solidaritetskåren
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
47item on the agendapointEU:s cybersäkerhetsakt
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
133item on the agendapointEuropeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeFredagen den 8 mars 2019, 12:00
72item on the agendapointOtillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
58item on the agendapointDet europeiska medborgarinitiativet
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
29item on the agendapointLäget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
12item on the agendapointUtveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 8 mars 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande