Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 311k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019197kΈκδοση: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 17:51
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 10:00   Συζητήσεις
10:00 - 12:20   Συζητήσεις
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 10:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΨηφοφορίες επί των αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)
93Προθεσμία***I-Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Αίτηση κατεπείγοντος της Επιτροπής

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
94Προθεσμία***I-Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης
Αίτηση κατεπείγοντος της Επιτροπής

[2019/0010(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
134Προθεσμία***I-Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
Αίτηση κατεπείγοντος της Επιτροπής

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
146Προθεσμία pointΙσορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2614(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
10:00 - 12:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
124 pointΣυζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
135 voteΑίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier
Έκθεση:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier
[2019/2002(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
144 voteΑίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
Έκθεση:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
[2018/2247(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
145 voteΑίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde
Έκθεση:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde
[2018/2267(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
101 voteΠαράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteΗλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές
Έκθεση:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές
[2018/0140(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
21***voteΕθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο
Σύσταση:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο
[2018/0272(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
10 voteΕθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα)
Έκθεση:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο
[2018/0272M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
46***voteΠρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα
Σύσταση:  József Nagy (A8-0070/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα
[2018/0238(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
103***voteΕξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις
Σύσταση:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218)

[2018/0116(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
107***voteΠρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας ΕΚ-Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές (προσχώρηση της Κροατίας)
Σύσταση:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[2014/0327(NLE)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
30***voteΕυρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου (προσχώρηση της Κροατίας)
Σύσταση:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[2016/0121(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
17 voteΣυμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν
Προσωρινή έκθεση:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Προσωρινή έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου
[1998/0031R(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
90*voteΕκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο
Έκθεση:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο
[2018/0812(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
75Προθεσμία***IvoteΑνταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)
Έκθεση:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου
[2016/0002(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
76Προθεσμία***IvoteΚεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN)
Έκθεση:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN)

[2017/0144(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
62Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
Έκθεση:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
47Προθεσμία***IvoteΠράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Έκθεση:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»)
[2017/0225(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
72Προθεσμία***IvoteΑθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Έκθεση:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
[2018/0082(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
58Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Έκθεση:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
[2017/0220(COD)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
57Προθεσμία***IvoteΕισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Έκθεση:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
[2017/0158(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Συζήτηση: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018
97Προθεσμία***IvoteΠροστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
[2018/0336(COD)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
122Προθεσμία voteΑπειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Συζήτηση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
29Προθεσμία voteΚατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
Έκθεση:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
[2018/2158(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
12Προθεσμία voteΑνάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση
Έκθεση:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση
[2018/2159(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
15:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
123Προθεσμία pointΕυρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2580(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
16Προθεσμία pointΈκθεση του 2018 για την Τουρκία
Έκθεση:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία
[2018/2150(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
153Προθεσμία pointΚατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2628(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
117Προθεσμία pointΣυνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της
Έκθεση:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της
[2018/2115(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 113 του Κανονισμού
  pointΚοινή συζήτηση - Αφγανιστάν
32***-Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη
Σύσταση:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
33Προθεσμία -Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα)
Έκθεση:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου

[2015/0302M(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
31Προθεσμία pointΣυμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου
[2018/2246(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 113 του Κανονισμού
13Προθεσμία***IpointΑπαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
Έκθεση:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Έθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
138Προθεσμία pointΤο επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2612(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
99Προθεσμία***IpointΣύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις
Έκθεση:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [Κανονισμός για τη Διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
70Προθεσμία***IpointΘέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
Έκθεση:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
71Προθεσμία***IpointΜέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων
Έκθεση:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
69Προθεσμία***IpointΤαμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Έκθεση:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
09:00 - 10:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Peter Pellegrini, Πρωθυπουργός της Σλοβακίας30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Εισηγητές   (9x6') 54'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (11x1') 11'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Βουλευτές194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointΚανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 13:00
94item on the agendapointΆδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 13:00
134item on the agendapointΟρισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
Ismail Ertug
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 13:00
146item on the agendapointΙσορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
75item on the agendapointΑνταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
76item on the agendapointΚεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
62item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
47item on the agendapointΠράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
72item on the agendapointΑθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
58item on the agendapointΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
57item on the agendapointΕισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
97item on the agendapointΠροστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
122item on the agendapointΑπειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
29item on the agendapointΚατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
12item on the agendapointΑνάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
123item on the agendapointΕυρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 19:00
16item on the agendapointΈκθεση του 2018 για την Τουρκία
Kati Piri (A8-0091/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
153item on the agendapointΚατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 20:00
117item on the agendapointΣυνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
33item on the agendapointΣυμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
31item on the agendapointΣυμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
13item on the agendapointΑπαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
138item on the agendapointΤο επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
99item on the agendapointΣύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
70item on the agendapointΘέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
71item on the agendapointΜέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
69item on the agendapointΤαμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου