Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. maaliskuuta 2019 - Torstai 14. maaliskuuta 2019 268k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019179kVersio: Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 17:53
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 17:00   Keskustelut
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
125Määräaika pointIlmastonmuutos
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2582(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
Äänestys: torstaina
41 pointEurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
65***IvoteUnionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
Mietintö:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
68***IvoteAlueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista
Mietintö:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
104***IvoteErasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista
Mietintö:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
66***IvoteYhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat
Mietintö:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
32***voteEU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus
Suositus:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
33Määräaika voteEU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta
[2015/0302M(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
108***voteNorjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan
Suositus:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevan järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
23 voteEU:n erityisedustajien toiminta-ala ja tehtävät
Mietintö:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n erityisedustajien toiminta-alasta ja tehtävistä

[2018/2116(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 113 artikla
13Määräaika***IvoteTuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset
Mietintö:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 13. syyskuuta 2017
99Määräaika***IvoteViisumitietojärjestelmä
Mietintö:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
70Määräaika***IvoteTurvapaikka- ja maahanmuuttorahasto
Mietintö:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
71Määräaika***IvoteRajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline
Mietintö:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
69Määräaika***IvoteSisäisen turvallisuuden rahasto
Mietintö:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
42Määräaika***IvoteTislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen
Mietintö:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 28. helmikuuta 2018
59Määräaika***IvoteEhdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta
Mietintö:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
105Määräaika***IvoteYhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet
Mietintö:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
64Määräaika***IvotePerusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt
Mietintö:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
67Määräaika***IvotePerusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt
Mietintö:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
93Määräaika***IvoteEuroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista
Mietintö:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Kalatalousvaliokunta
(ei vielä hyväksytty)
94Määräaika***IvoteUnionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä
Mietintö:
[2019/0010(COD)]
Kalatalousvaliokunta
(ei vielä hyväksytty)
134Määräaika***IvoteTietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat
Mietintö:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
(ei vielä hyväksytty)
80Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Keskustelu: Torstai 14. helmikuuta 2019
117Määräaika voteEUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
Mietintö:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttaman seurannan tarkastelusta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
[2018/2115(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 113 artikla
31Määräaika voteAssosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Mietintö suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä
[2018/2246(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 113 artikla
15:00 - 17:00   Keskustelut       Puheajat
141Määräaika pointSuositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä
Komission julkilausuma
[2019/2537(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
  pointYhteiskeskustelu - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso
139Määräaika -Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019
Mietintö:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019

[2018/2119(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
140Määräaika -Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Mietintö:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

[2018/2120(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)      
133Määräaika***IvoteEuroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto
Mietintö:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
51Määräaika***IvoteAsetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
Mietintö:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
112Määräaika***IvoteAsetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
Mietintö:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
52Määräaika***IvoteAluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet
Mietintö:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
102Määräaika***IvoteMuita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen
Mietintö:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
53Määräaika***IvoteMuihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta
Mietintö:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
131Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muun muassa klotianidiinin jäämien enimmäismäärät
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Määräaika voteTurkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
Mietintö:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
[2018/2150(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
139Määräaika voteTalouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019
Mietintö:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019
[2018/2119(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
140Määräaika voteTalouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Mietintö:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
[2018/2120(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)       Puheajat
74Määräaika***IpointJärjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset
Mietintö:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
115Määräaika pointEuroopan valuuttarahaston perustaminen
Väliaikainen mietintö:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta
[2017/0333R(APP)]
Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
54Määräaika***IpointKilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa
Mietintö:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
49Määräaika pointVuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III
Mietintö:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Mietintö vuoden 2020 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio
[2019/2001(BUD)]
Budjettivaliokunta
147Määräaika pointNicaraguan tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2615(RSP)]
111*pointTuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus
Mietintö:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)20'
"Catch the eye"5'
Jäsenet90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelijat   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)     item on the agenda
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)25'
Esittelijät   (7x6') 42'
Valmistelijat   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Jäsenet164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointIlmastonmuutos
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
33item on the agendapointEU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
13item on the agendapointTuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
99item on the agendapointViisumitietojärjestelmä
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
70item on the agendapointTurvapaikka- ja maahanmuuttorahasto
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
71item on the agendapointRajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
69item on the agendapointSisäisen turvallisuuden rahasto
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
42item on the agendapointTislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
59item on the agendapointEhdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
105item on the agendapointYhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
64item on the agendapointPerusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
67item on the agendapointPerusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
93item on the agendapointEuroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 12. maaliskuuta 2019, 13:00
94item on the agendapointUnionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 12. maaliskuuta 2019, 13:00
134item on the agendapointTietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat
Ismail Ertug
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 12. maaliskuuta 2019, 13:00
80item on the agendapointSuojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 12. maaliskuuta 2019, 16:00
117item on the agendapointEUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
31item on the agendapointAssosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
141item on the agendapointSuositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
139item on the agendapointTalouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
140item on the agendapointTalouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
133item on the agendapointEuroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
51item on the agendapointAsetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
112item on the agendapointAsetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
52item on the agendapointAluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
102item on the agendapointMuita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
53item on the agendapointMuihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
131item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muun muassa klotianidiinin jäämien enimmäismäärät
  -TarkistuksetPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
127item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -TarkistuksetPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
128item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87411 (MON-87411-9)
  -TarkistuksetPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
129item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -TarkistuksetPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
130item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi
  -TarkistuksetPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
16item on the agendapointTurkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
Kati Piri (A8-0091/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
74item on the agendapointJärjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
115item on the agendapointEuroopan valuuttarahaston perustaminen
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
54item on the agendapointKilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
49item on the agendapointVuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -TarkistuksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
147item on the agendapointNicaraguan tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus