Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 marca 2019 r. - Czwartek, 14 marca 2019 r. 276k
Środa, 13 marca 2019191kWersja: Środa, 13 marca 2019, 17:59
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 17:00   Debaty
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
125Termin pointZmiana klimatu
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2582(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
Głosowanie odbędzie się w czwartek
41 pointPrzygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
65***IvoteGeneralne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa
Sprawozdanie:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
68***IvoteKontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w celu umożliwienia kontynuacji programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia – Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
104***IvoteKontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Komisja Kultury i Edukacji
66***IvoteBezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
32***voteUmowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem
Zalecenie:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
33Termin voteUmowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)
Sprawozdanie:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony
[2015/0302M(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
108***voteUdział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Zalecenie:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczącego udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
23 voteZakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE
Sprawozdanie:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE
[2018/2116(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
13Termin***IvoteWymogi dostępności produktów i usług
Sprawozdanie:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Debata: Środa, 13 września 2017
99Termin***IvoteWizowy system informacyjny
Sprawozdanie:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
70Termin***IvoteUstanowienie Funduszu Azylu i Migracji
Sprawozdanie:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
71Termin***IvoteInstrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz
Sprawozdanie:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
69Termin***IvoteFundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
42Termin***IvoteDefinicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Sprawozdanie:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Środa, 28 lutego 2018
59Termin***IvoteProjekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Komisja Prawna
105Termin***IvoteUstanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
64Termin***IvoteWspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
67Termin***IvoteWspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
93Termin***IvotePrzepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Komisja Rybołówstwa
(jeszcze nieprzyjęte)
94Termin***IvoteUpoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii
Sprawozdanie:
[2019/0010(COD)]
Komisja Rybołówstwa
(jeszcze nieprzyjęte)
134Termin***IvoteNiektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
(jeszcze nieprzyjęte)
80Termin voteProjekty rezolucji - Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Debata: Czwartek, 14 lutego 2019
117Termin voteDziałania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich
Sprawozdanie:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zawierającego podsumowanie działań podjętych przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich
[2018/2115(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
31Termin voteUkład o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino
[2018/2246(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
15:00 - 17:00   Debaty       Czas wystąpień
141Termin pointZalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA
Oświadczenie Komisji
[2019/2537(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
  pointWspólna debata - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej
139Termin -Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019
Sprawozdanie:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019

[2018/2119(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
140Termin -Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.
Sprawozdanie:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.

[2018/2120(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)      
133Termin***IvoteEuropejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji
Sprawozdanie:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
51Termin***IvoteZmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
112Termin***IvoteZmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
52Termin***IvotePortowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków
Sprawozdanie:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylającej dyrektywę 2000/59/WE i zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
102Termin***IvotePrzedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym
Sprawozdanie:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
53Termin***IvoteZwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi
Sprawozdanie:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
131Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy kilku substancji, w tym chlotianidyny
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Termin voteSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
Sprawozdanie:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji
[2018/2150(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
139Termin voteEuropejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019
Sprawozdanie:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019
[2018/2119(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
140Termin voteEuropejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.
Sprawozdanie:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.
[2018/2120(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)       Czas wystąpień
74Termin***IpointMinimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
Sprawozdanie:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
115Termin pointUtworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
Sprawozdanie śródokresowe:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego
[2017/0333R(APP)]
Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
54Termin***IpointOchrona konkurencji w transporcie lotniczym
Sprawozdanie:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
49Termin pointWytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja
[2019/2001(BUD)]
Komisja Budżetowa
147Termin pointSytuacja w Nikaragui
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2615(RSP)]
111*pointJurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Komisja Prawna
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (4x1') 4'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)     item on the agenda
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Sprawozdawcy   (7x6') 42'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (3x1') 3'
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
Posłowie164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointZmiana klimatu
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
33item on the agendapointUmowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
13item on the agendapointWymogi dostępności produktów i usług
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
99item on the agendapointWizowy system informacyjny
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
70item on the agendapointUstanowienie Funduszu Azylu i Migracji
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
69item on the agendapointFundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
42item on the agendapointDefinicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
59item on the agendapointProjekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
105item on the agendapointUstanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 8 marca 2019, 12:00
64item on the agendapointWspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
67item on the agendapointWspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
93item on the agendapointPrzepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 12 marca 2019, 13:00
94item on the agendapointUpoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 12 marca 2019, 13:00
134item on the agendapointNiektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Ismail Ertug
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 12 marca 2019, 13:00
80item on the agendapointEuropa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 marca 2019, 16:00
117item on the agendapointDziałania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
31item on the agendapointUkład o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
141item on the agendapointZalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
139item on the agendapointEuropejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
140item on the agendapointEuropejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
133item on the agendapointEuropejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 8 marca 2019, 12:00
51item on the agendapointZmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
112item on the agendapointZmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
52item on the agendapointPortowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
102item on the agendapointPrzedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
53item on the agendapointZwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
131item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy kilku substancji, w tym chlotianidyny
  -PoprawkiPiątek, 8 marca 2019, 12:00
127item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -PoprawkiPiątek, 8 marca 2019, 12:00
128item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87411 (MON-87411-9)
  -PoprawkiPiątek, 8 marca 2019, 12:00
129item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -PoprawkiPiątek, 8 marca 2019, 12:00
130item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd
  -PoprawkiPiątek, 8 marca 2019, 12:00
16item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
Kati Piri (A8-0091/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
115item on the agendapointUtworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
54item on the agendapointOchrona konkurencji w transporcie lotniczym
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
49item on the agendapointWytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -PoprawkiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
147item on the agendapointSytuacja w Nikaragui
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 marca 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 marca 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna