Program
ŠtrasburgPondelok, 11. marca 2019 - Štvrtok, 14. marca 2019 276k
Streda, 13. marca 2019192kVerzia: Streda, 13. marca 2019, 18:01
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
125Termín pointZmena klímy
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2582(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
41 pointPríprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
65***IvoteVšeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva
Správa:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
68***IvotePokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie
Správa:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
104***IvotePokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ
Správa:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
66***IvoteBezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Správa:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
32***voteDohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom
Odporúčanie:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
33Termín voteDohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
Správa:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie
[2015/0302M(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
108***voteÚčasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Odporúčanie:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
23 voteRozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ
Správa:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ
[2018/2116(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 113
13Termín***IvotePožiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb
Správa:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Rozprava: Streda, 13. septembra 2017
99Termín***IvoteVízový informačný systém
Správa:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
70Termín***IvoteFond pre azyl a migráciu
Správa:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
71Termín***IvoteNástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza
Správa:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
69Termín***IvoteFond pre vnútornú bezpečnosť
Správa:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
42Termín***IvoteDefinovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín
Správa:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Streda, 28. februára 2018
59Termín***IvoteNávrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie
Správa:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Výbor pre právne veci
105Termín***IvoteStanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
Správa:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
64Termín***IvoteSpoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Správa:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
67Termín***IvoteSpoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Správa:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
93Termín***IvotePravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie
Správa:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Výbor pre rybárstvo
(dosiaľ neprijaté)
94Termín***IvoteOprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie
Správa:
[2019/0010(COD)]
Výbor pre rybárstvo
(dosiaľ neprijaté)
134Termín***IvoteUrčité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
Správa:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
(dosiaľ neprijaté)
80Termín voteNávrhy uznesení - Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Rozprava: Štvrtok, 14. februára 2019
117Termín voteNadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii
Správa:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s hodnotením nadväzujúcich opatrení ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii
[2018/2115(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 113
31Termín voteDohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom
Správa:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom
[2018/2246(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 113
15:00 - 17:00   Rozpravy       Rečnícky čas
141Termín pointOdporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA
Vyhlásenie Komisie
[2019/2537(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
  pointSpoločná rozprava - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík
139Termín -Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
Správa:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019

[2018/2119(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
140Termín -Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019
Správa:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019

[2018/2120(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)      
133Termín***IvoteEurópske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
Správa:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
51Termín***IvoteZmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Správa:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
112Termín***IvoteZmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Správa:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
52Termín***IvotePrístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí
Správa:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
102Termín***IvotePredĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie
Správa:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
53Termín***IvoteBoj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov
Správa:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
131Termín voteNámietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Termín voteNámietka podľa článku 106: účinné látky vrátane tiaklopridu
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Termín voteSpráva o Turecku za rok 2018
Správa:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2018
[2018/2150(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
139Termín voteEurópsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
Správa:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
[2018/2119(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
140Termín voteEurópsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019
Správa:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019
[2018/2120(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)       Rečnícky čas
74Termín***IpointMinimálne krytie strát pri problémových expozíciách
Správa:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
115Termín pointZriadenie Európskeho menového fondu
Predbežná správa:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu
[2017/0333R(APP)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
54Termín***IpointOchrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave
Správa:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
49Termín pointUsmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III
Správa:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2020, oddiel III – Komisia
[2019/2001(BUD)]
Výbor pre rozpočet
147Termín pointSituácia v Nicarague
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2615(RSP)]
111*pointPrávomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí
Správa:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Výbor pre právne veci
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (4x1') 4'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)     item on the agenda
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Spravodajcovia   (7x6') 42'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (3x1') 3'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointZmena klímy
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. marca 2019, 16:00
33item on the agendapointDohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. marca 2019, 13:00
13item on the agendapointPožiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
99item on the agendapointVízový informačný systém
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
70item on the agendapointFond pre azyl a migráciu
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
71item on the agendapointNástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
69item on the agendapointFond pre vnútornú bezpečnosť
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
42item on the agendapointDefinovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
59item on the agendapointNávrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
105item on the agendapointStanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePiatok, 8. marca 2019, 12:00
64item on the agendapointSpoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
67item on the agendapointSpoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
93item on the agendapointPravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 12. marca 2019, 13:00
94item on the agendapointOprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 12. marca 2019, 13:00
134item on the agendapointUrčité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
Ismail Ertug
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 12. marca 2019, 13:00
80item on the agendapointEurópa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Návrh uzneseniaStreda, 6. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 12. marca 2019, 16:00
117item on the agendapointNadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. marca 2019, 13:00
31item on the agendapointDohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. marca 2019, 13:00
141item on the agendapointOdporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. marca 2019, 16:00
139item on the agendapointEurópsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. marca 2019, 13:00
140item on the agendapointEurópsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. marca 2019, 13:00
133item on the agendapointEurópske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePiatok, 8. marca 2019, 12:00
51item on the agendapointZmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
112item on the agendapointZmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
52item on the agendapointPrístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
102item on the agendapointPredĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
53item on the agendapointBoj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
131item on the agendapointNámietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 8. marca 2019, 12:00
127item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 8. marca 2019, 12:00
128item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9)
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 8. marca 2019, 12:00
129item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 8. marca 2019, 12:00
130item on the agendapointNámietka podľa článku 106: účinné látky vrátane tiaklopridu
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 8. marca 2019, 12:00
16item on the agendapointSpráva o Turecku za rok 2018
Kati Piri (A8-0091/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. marca 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimálne krytie strát pri problémových expozíciách
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
115item on the agendapointZriadenie Európskeho menového fondu
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. marca 2019, 13:00
54item on the agendapointOchrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
49item on the agendapointUsmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 11. marca 2019, 19:00
147item on the agendapointSituácia v Nicarague
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. marca 2019, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 8. marca 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 11. marca 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 12. marca 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. marca 2019, 19:00
Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie