Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 mars 2019 - Torsdagen den 14 mars 2019 270k
Onsdagen den 13 mars 2019186kUtgåva: Onsdagen den 13 mars 2019, 18:03
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 17:00   Debatt
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
125Tidsfrist pointKlimatförändringar
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2582(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
Omröstning: torsdag
41 pointFörberedelse av Europeiska rådets möte den 21–22 mars samt Förenade kungarikets utträde ur EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
65***IvoteUnionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket
Betänkande:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Utskottet för internationell handel
68***IvoteFortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU
Betänkande:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Utskottet för regional utveckling
104***IvoteFortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU
Betänkande:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Utskottet för kultur och utbildning
66***IvoteLuftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU
Betänkande:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Utskottet för transport och turism
32***voteSamarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan
Rekommendation:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
33Tidsfrist voteSamarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution)
Betänkande:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
[2015/0302M(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
108***voteNorges, Islands, Schweiz och Liechtensteins deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
Rekommendation:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
23 voteRäckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter
Betänkande:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter
[2018/2116(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 113 i arbetsordningen
13Tidsfrist***IvoteTillgänglighetskrav för produkter och tjänster
Betänkande:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Debatt: Onsdagen den 13 september 2017
99Tidsfrist***IvoteInformationssystemet för viseringar
Betänkande:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
70Tidsfrist***IvoteAsyl- och migrationsfonden
Betänkande:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
71Tidsfrist***IvoteInstrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
Betänkande:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
69Tidsfrist***IvoteFonden för inre säkerhet
Betänkande:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
42Tidsfrist***IvoteDefinition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana
Betänkande:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Onsdagen den 28 februari 2018
59Tidsfrist***IvoteUtkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
Betänkande:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
105Tidsfrist***IvoteFastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU
Betänkande:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
64Tidsfrist***IvoteGemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU
Betänkande:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Utskottet för transport och turism
67Tidsfrist***IvoteGemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU
Betänkande:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Utskottet för transport och turism
93Tidsfrist***IvoteRegler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen
Betänkande:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Fiskeriutskottet
(ännu ej antaget)
94Tidsfrist***IvoteFisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten
Betänkande:
[2019/0010(COD)]
Fiskeriutskottet
(ännu ej antaget)
134Tidsfrist***IvoteVissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Betänkande:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Utskottet för transport och turism
(ännu ej antaget)
80Tidsfrist voteResolutionsförslag - Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Debatt: Torsdagen den 14 februari 2019
117Tidsfrist voteUppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
Betänkande:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
[2018/2115(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 113 i arbetsordningen
31Tidsfrist voteAssocieringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino
Betänkande:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende associeringsavtalet mellan EU och Andorra, Monaco och San Marino
[2018/2246(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 113 i arbetsordningen
15:00 - 17:00   Debatt       Talartid
141Tidsfrist pointRekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA
Uttalande av kommissionen
[2019/2537(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
  pointGemensam debatt - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken
139Tidsfrist -Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019
Betänkande:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019

[2018/2119(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
140Tidsfrist -Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
Betänkande:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019

[2018/2120(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)      
133Tidsfrist***IvoteEuropeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum
Betänkande:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
51Tidsfrist***IvoteÄndring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU
Betänkande:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Utskottet för transport och turism
112Tidsfrist***IvoteÄndring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU
Betänkande:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Utskottet för transport och turism
52Tidsfrist***IvoteMottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg
Betänkande:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Utskottet för transport och turism
102Tidsfrist***IvoteFörlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex
Betänkande:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
53Tidsfrist***IvoteBekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter
Betänkande:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
131Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Tidsfrist voteRapport för 2018 om Turkiet
Betänkande:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet
[2018/2150(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
139Tidsfrist voteDen europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019
Betänkande:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019
[2018/2119(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
140Tidsfrist voteDen europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
Betänkande:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
[2018/2120(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)       Talartid
74Tidsfrist***IpointMinsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
Betänkande:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
115Tidsfrist pointInrättande av Europeiska valutafonden
Interimsbetänkande:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden
[2017/0333R(APP)]
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
54Tidsfrist***IpointSkydd av konkurrensen inom luftfarten
Betänkande:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Utskottet för transport och turism
49Tidsfrist pointRiktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
Betänkande:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III – kommissionen
[2019/2001(BUD)]
Budgetutskottet
147Tidsfrist pointSituationen i Nicaragua
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2615(RSP)]
111*pointBehörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Betänkande om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Utskottet för rättsliga frågor
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (4x1') 4'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)     item on the agenda
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Föredragande   (7x6') 42'
Föredragande av yttrande   (3x1') 3'
Ögonkontaktsförfarandet   (6x5') 30'
Ledamöter164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointKlimatförändringar
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
33item on the agendapointSamarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
13item on the agendapointTillgänglighetskrav för produkter och tjänster
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
99item on the agendapointInformationssystemet för viseringar
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
70item on the agendapointAsyl- och migrationsfonden
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
69item on the agendapointFonden för inre säkerhet
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
42item on the agendapointDefinition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
59item on the agendapointUtkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
105item on the agendapointFastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeFredagen den 8 mars 2019, 12:00
64item on the agendapointGemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
67item on the agendapointGemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
93item on the agendapointRegler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 12 mars 2019, 13:00
94item on the agendapointFisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 12 mars 2019, 13:00
134item on the agendapointVissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Ismail Ertug
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 12 mars 2019, 13:00
80item on the agendapointEtt Europa som skyddar: Ren luft för alla
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 12 mars 2019, 16:00
117item on the agendapointUppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
31item on the agendapointAssocieringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
141item on the agendapointRekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
139item on the agendapointDen europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
140item on the agendapointDen europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
133item on the agendapointEuropeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeFredagen den 8 mars 2019, 12:00
51item on the agendapointÄndring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
112item on the agendapointÄndring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
52item on the agendapointMottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
102item on the agendapointFörlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
53item on the agendapointBekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
131item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin
  -ÄndringsförslagFredagen den 8 mars 2019, 12:00
127item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -ÄndringsförslagFredagen den 8 mars 2019, 12:00
128item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9)
  -ÄndringsförslagFredagen den 8 mars 2019, 12:00
129item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -ÄndringsförslagFredagen den 8 mars 2019, 12:00
130item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid
  -ÄndringsförslagFredagen den 8 mars 2019, 12:00
16item on the agendapointRapport för 2018 om Turkiet
Kati Piri (A8-0091/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
74item on the agendapointMinsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
115item on the agendapointInrättande av Europeiska valutafonden
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
54item on the agendapointSkydd av konkurrensen inom luftfarten
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
49item on the agendapointRiktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -ÄndringsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
147item on the agendapointSituationen i Nicaragua
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 8 mars 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande