Dagsorden
StrasbourgMandag den 11. marts 2019 - Torsdag den 14. marts 2019 272k
Torsdag den 14. marts 2019175kUdgave: Onsdag den 13. marts 2019, 17:46
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 16:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
50Frist pointÅrlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål
Betænkning:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Betænkning om årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål
[2018/2279(INI)]
Udviklingsudvalget
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
20 pointGennemførelse af GSP-forordningen
Betænkning:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Betænkning om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012
[2018/2107(INI)]
Udvalget om International Handel
  pointForhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
136Frist -Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Frist -Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Frist -Menneskerettighedssituationen i Guatemala
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
9 voteForslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
111*voteKompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser
Betænkning:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Retsudvalget
Forhandling: Onsdag den 17. januar 2018
20 voteGennemførelse af GSP-forordningen
Betænkning:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Betænkning om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012
[2018/2107(INI)]
Udvalget om International Handel
74Frist***IvoteMinimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer
Betænkning:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
54Frist***IvoteSikring af konkurrencen inden for lufttransport
Betænkning:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
49Frist voteRetningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
Betænkning:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2020, Sektion III - Kommissionen
[2019/2001(BUD)]
Budgetudvalget
146Frist voteKønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender
Forslag til beslutning
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteUdnævnelse af Sebastiano Laviola som nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans
Betænkning:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Betænkning om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
142*voteUdnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
Betænkning:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
143*voteUdpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Betænkning:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Betænkning om udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
123Frist voteEn europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne
Forslag til beslutning
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Frist voteEU-hasteopstilling af sort liste over tredjelande på baggrund af direktivet om hvidvaskning af penge
Forslag til beslutning
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Frist voteKlimaændringer
Forslag til beslutning
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Frist voteAnbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA
Forslag til beslutning
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Frist voteOprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
Interimsbetænkning:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
[2017/0333R(APP)]
Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget
147Frist voteSituationen i Nicaragua
Forslag til beslutning
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Frist voteÅrlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål
Betænkning:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Betænkning om årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål
[2018/2279(INI)]
Udviklingsudvalget
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
15:00 - 16:00   Forhandling       Taletid
148 pointDyrevelfærdsregler inden for akvakultur
Mundtlig forespørgsel  - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Kommissionen
Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur
149Frist pointGrundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2899(RSP)]
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionen
Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)25'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 135)1'
Catch-the-eye (artikel 135)   (3x2') 6'
Medlemmer45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Forespørgere (udvalg)5'
Forespørger (politisk gruppe)2'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointÅrlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
136item on the agendapointMenneskerettighedssituationen i Kasakhstan
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 11. marts 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 14:00
137item on the agendapointIran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 11. marts 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 14:00
150item on the agendapointMenneskerettighedssituationen i Guatemala
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 11. marts 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 14:00
74item on the agendapointMinimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
54item on the agendapointSikring af konkurrencen inden for lufttransport
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
49item on the agendapointRetningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -ÆndringsforslagMandag den 11. marts 2019, 19:00
146item on the agendapointKønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
123item on the agendapointEn europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 20:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. marts 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 19:00
138item on the agendapointEU-hasteopstilling af sort liste over tredjelande på baggrund af direktivet om hvidvaskning af penge
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
125item on the agendapointKlimaændringer
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
141item on the agendapointAnbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
115item on the agendapointOprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
147item on the agendapointSituationen i Nicaragua
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
149item on the agendapointGrundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 25. marts 2019, 20:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. marts 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. marts 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse