Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 311k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019189kΈκδοση: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 17:51
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
50Προθεσμία pointΕτήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
Έκθεση:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)
[2018/2279(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
20 pointΕφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων
(ΣΓΠ)
Έκθεση:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ (ΕΕ) αριθ. 978/2012
[2018/2107(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
136Προθεσμία -Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Προθεσμία -Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Προθεσμία -Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
111*voteΔιεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών
Έκθεση:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
20 voteΕφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων
(ΣΓΠ)
Έκθεση:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ (ΕΕ) αριθ. 978/2012
[2018/2107(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
74Προθεσμία***IvoteΕλάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Έκθεση:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
54Προθεσμία***IvoteΔιασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών
Έκθεση:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
49Προθεσμία voteΚατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
Έκθεση:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020, τμήμα III – Επιτροπή
[2019/2001(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
146Προθεσμία voteΙσορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteΔιορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
Έκθεση:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
142*voteΔιορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Έκθεση:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
143*voteΔιορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
Έκθεση:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Έκθεση που αφορά τον διορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
123Προθεσμία voteΕυρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Προθεσμία voteΤο επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Προθεσμία voteΚλιματική αλλαγή
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Προθεσμία voteΣυστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Προθεσμία voteΊδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
Προσωρινή έκθεση:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
[2017/0333R(APP)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
147Προθεσμία voteΗ κατάσταση στη Νικαράγουα
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Προθεσμία voteΕτήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
Έκθεση:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)
[2018/2279(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
148 pointΚανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια
Προφορική ερώτηση - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Επιτροπή
Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια
149Προθεσμία pointΘεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής
Προφορική ερώτηση - [2018/2899(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού)   (3x2') 6'
Βουλευτές45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Συντάκτες (επιτροπές)5'
Συντάκτης (πολιτική ομάδα)2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointΕτήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
136item on the agendapointΗ κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 14:00
137item on the agendapointΙράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 14:00
150item on the agendapointΗ κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 14:00
74item on the agendapointΕλάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
54item on the agendapointΔιασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
49item on the agendapointΚατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
146item on the agendapointΙσορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
123item on the agendapointΕυρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 19:00
138item on the agendapointΤο επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
125item on the agendapointΚλιματική αλλαγή
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
141item on the agendapointΣυστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
115item on the agendapointΊδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
147item on the agendapointΗ κατάσταση στη Νικαράγουα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
149item on the agendapointΘεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 20:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου