Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. märts 2019 - Neljapäev, 14. märts 2019 268k
Neljapäev, 14. märts 2019169kVersioon: Kolmapäev, 13. märts 2019, 17:52
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
50Tähtaeg pointKestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne
Raport:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Raport: Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne
[2018/2279(INI)]
Arengukomisjon
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
20 pointÜldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine
Raport:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Raport üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse nr 978/2012 rakendamise kohta
[2018/2107(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
136Tähtaeg -Inimõiguste olukord Kasahstanis
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Tähtaeg -Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Tähtaeg -Inimõiguste olukord Guatemalas
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
111*voteKohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid
Raport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Õiguskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 17. jaanuar 2018
20 voteÜldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine
Raport:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Raport üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse nr 978/2012 rakendamise kohta
[2018/2107(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
74Tähtaeg***IvoteViivisnõuete kahju miinimumkate
Raport:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
54Tähtaeg***IvoteKonkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris
Raport:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
49Tähtaeg vote2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu
Raport:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Raport 2020. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon
[2019/2001(BUD)]
Eelarvekomisjon
146Tähtaeg voteSooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteSebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks
Raport:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Raport komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
142*voteEuroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
Raport:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
143*voteEuroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine
Raport:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
123Tähtaeg voteInimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Tähtaeg voteKiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Tähtaeg voteKliimamuutused
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Tähtaeg voteSoovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Tähtaeg voteEuroopa Valuutafondi loomine
Vaheraport:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Vaheraport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond
[2017/0333R(APP)]
Eelarvekomisjon
Majandus- ja rahanduskomisjon
147Tähtaeg voteOlukord Nicaraguas
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Tähtaeg voteKestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne
Raport:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Raport: Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne
[2018/2279(INI)]
Arengukomisjon
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
148 pointLoomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses
Suuliselt vastatav küsimus - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisjon
Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses
149Tähtaeg pointAafrika päritolu inimeste põhiõigused
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2899(RSP)]
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
Aafrika päritolu inimeste põhiõigused
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)25'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (2x1') 2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 135)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 135)   (3x2') 6'
Parlamendiliikmed45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Koostajad (komisjonid)5'
Koostaja (fraktsioon)2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointKestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
136item on the agendapointInimõiguste olukord Kasahstanis
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 11. märts 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. märts 2019, 14:00
137item on the agendapointIraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 11. märts 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. märts 2019, 14:00
150item on the agendapointInimõiguste olukord Guatemalas
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 11. märts 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. märts 2019, 14:00
74item on the agendapointViivisnõuete kahju miinimumkate
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
54item on the agendapointKonkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
49item on the agendapoint2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
146item on the agendapointSooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. märts 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. märts 2019, 16:00
123item on the agendapointInimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 13. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 13. märts 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. märts 2019, 19:00
138item on the agendapointKiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. märts 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. märts 2019, 16:00
125item on the agendapointKliimamuutused
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. märts 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. märts 2019, 16:00
141item on the agendapointSoovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. märts 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. märts 2019, 16:00
115item on the agendapointEuroopa Valuutafondi loomine
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
147item on the agendapointOlukord Nicaraguas
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. märts 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. märts 2019, 16:00
149item on the agendapointAafrika päritolu inimeste põhiõigused
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 25. märts 2019, 20:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 8. märts 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. märts 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusalane teave