Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 11. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts 273k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts173kVersija: Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 17:57
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 16:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
50Termiņi pointGada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu
Ziņojums:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Ziņojums par gada stratēģisko ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu
[2018/2279(INI)]
Attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
20 pointVispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana
Ziņojums:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Ziņojums par VPS regulas (ES) Nr. 978/2012 īstenošanu
[2018/2107(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
136Termiņi -Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Termiņi -Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Termiņi -Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
111*voteJurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija)
Ziņojums:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Juridiskā komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 17. janvāris
20 voteVispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana
Ziņojums:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Ziņojums par VPS regulas (ES) Nr. 978/2012 īstenošanu
[2018/2107(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
74Termiņi***IvoteZaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem
Ziņojums:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
54Termiņi***IvoteKonkurences aizsardzība gaisa transportā
Ziņojums:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
49Termiņi vote2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
Ziņojums:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Ziņojums par 2020. gada budžeta pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija
[2019/2001(BUD)]
Budžeta komiteja
146Termiņi voteDzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteSebastiano Laviola iecelšana par Vienotās noregulējuma valdes locekli
Ziņojums:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Ziņojums par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
142*voteEiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana
Ziņojums:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
143*voteEiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā
Ziņojums:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšanu amatā
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
123Termiņi voteCilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Termiņi voteNepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Termiņi voteKlimata pārmaiņas
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Termiņi voteIeteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Termiņi voteEiropas Monetārā fonda izveide
Starpposma ziņojums:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi
[2017/0333R(APP)]
Budžeta komiteja
Ekonomikas un monetārā komiteja
147Termiņi voteStāvoklis Nikaragvā
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Termiņi voteGada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu
Ziņojums:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Ziņojums par gada stratēģisko ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu
[2018/2279(INI)]
Attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
15:00 - 16:00   Debates       Uzstāšanās laiks
148 pointDzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisija
Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā
149Termiņi pointAfrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2899(RSP)]
Balsošana notiks nākamajā sesijā
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
Referenti   (3x6') 18'
Atzinumu sagatavotāji   (2x1') 2'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 135. pants)1'
Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants)   (3x2') 6'
Deputāti 45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Autori (komitejas)5'
Autors (politiskā grupa)2'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointGada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
136item on the agendapointCilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 11. marts, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 14:00
137item on the agendapointIrāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 11. marts, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 14:00
150item on the agendapointCilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 11. marts, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 14:00
74item on the agendapointZaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
54item on the agendapointKonkurences aizsardzība gaisa transportā
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
49item on the agendapoint2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
146item on the agendapointDzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
123item on the agendapointCilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 19:00
138item on the agendapointNepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
125item on the agendapointKlimata pārmaiņas
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
141item on the agendapointIeteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
115item on the agendapointEiropas Monetārā fonda izveide
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
147item on the agendapointStāvoklis Nikaragvā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
149item on the agendapointAfrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 20:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums