Program
ŠtrasburgPondelok, 11. marca 2019 - Štvrtok, 14. marca 2019 276k
Štvrtok, 14. marca 2019178kVerzia: Streda, 13. marca 2019, 18:01
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
50Termín pointVýročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja
Správa:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Správa o výročnej strategickej správe o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja
[2018/2279(INI)]
Výbor pre rozvoj
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
20 pointVykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP)
Správa:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012 o VSP
[2018/2107(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
136Termín -Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Termín -Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Termín -Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
111*votePrávomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí
Správa:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Výbor pre právne veci
Rozprava: Streda, 17. januára 2018
20 voteVykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP)
Správa:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012 o VSP
[2018/2107(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
74Termín***IvoteMinimálne krytie strát pri problémových expozíciách
Správa:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
54Termín***IvoteOchrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave
Správa:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
49Termín voteUsmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III
Správa:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2020, oddiel III – Komisia
[2019/2001(BUD)]
Výbor pre rozpočet
146Termín voteRodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ
Návrhy uznesení
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteVymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
Správa:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Správa o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
142*voteVymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
Správa:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
143*voteVymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo
Správa:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Správa o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
123Termín voteEurópsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv
Návrhy uznesení
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Termín voteNaliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí
Návrhy uznesení
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Termín voteZmena klímy
Návrhy uznesení
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Termín voteOdporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA
Návrhy uznesení
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Termín voteZriadenie Európskeho menového fondu
Predbežná správa:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu
[2017/0333R(APP)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
147Termín voteSituácia v Nicarague
Návrhy uznesení
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Termín voteVýročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja
Správa:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Správa o výročnej strategickej správe o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja
[2018/2279(INI)]
Výbor pre rozvoj
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
15:00 - 16:00   Rozpravy       Rečnícky čas
148 pointPravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre
Otázka na ústne zodpovedanie - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisia
Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre
149Termín pointZákladné práva osôb afrického pôvodu
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2899(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Základné práva ľudí afrického pôvodu
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (2x1') 2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 135 rokovacieho poriadku)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135 rokovacieho poriadku)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Autori (výbory)5'
Autor (politická skupina)2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointVýročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. marca 2019, 13:00
136item on the agendapointSituácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 11. marca 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. marca 2019, 14:00
137item on the agendapointIrán, najmä prípad obhajcov ľudských práv
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 11. marca 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. marca 2019, 14:00
150item on the agendapointSituácia v oblasti ľudských práv v Guatemale
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 11. marca 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. marca 2019, 14:00
74item on the agendapointMinimálne krytie strát pri problémových expozíciách
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
54item on the agendapointOchrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. marca 2019, 13:00
49item on the agendapointUsmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 11. marca 2019, 19:00
146item on the agendapointRodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. marca 2019, 16:00
123item on the agendapointEurópsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 13. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 13. marca 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. marca 2019, 19:00
138item on the agendapointNaliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. marca 2019, 16:00
125item on the agendapointZmena klímy
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. marca 2019, 16:00
141item on the agendapointOdporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. marca 2019, 16:00
115item on the agendapointZriadenie Európskeho menového fondu
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. marca 2019, 13:00
147item on the agendapointSituácia v Nicarague
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. marca 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. marca 2019, 16:00
149item on the agendapointZákladné práva osôb afrického pôvodu
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 20. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 25. marca 2019, 20:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 8. marca 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 11. marca 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 12. marca 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. marca 2019, 19:00
Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie