Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 mars 2019 - Torsdagen den 14 mars 2019 270k
Torsdagen den 14 mars 2019174kUtgåva: Onsdagen den 13 mars 2019, 18:03
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
50Tidsfrist pointÅrlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling
Betänkande:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Betänkande om den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling
[2018/2279(INI)]
Utskottet för utveckling
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
20 pointGenomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet
Betänkande:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Betänkande om genomförandet av förordning (EU) nr 978/2012 om det allmänna preferenssystemet
[2018/2107(INI)]
Utskottet för internationell handel
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
136Tidsfrist -Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Tidsfrist -Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Tidsfrist -Människorättssituationen i Guatemala
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
111*voteBehörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Betänkande om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Onsdagen den 17 januari 2018
20 voteGenomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet
Betänkande:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Betänkande om genomförandet av förordning (EU) nr 978/2012 om det allmänna preferenssystemet
[2018/2107(INI)]
Utskottet för internationell handel
74Tidsfrist***IvoteMinsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
Betänkande:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
54Tidsfrist***IvoteSkydd av konkurrensen inom luftfarten
Betänkande:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Utskottet för transport och turism
49Tidsfrist voteRiktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
Betänkande:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III – kommissionen
[2019/2001(BUD)]
Budgetutskottet
146Tidsfrist voteKönsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor
Resolutionsförslag
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteUtnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
Betänkande:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Betänkande om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
142*voteUtnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
Betänkande:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
143*voteUtnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande
Betänkande:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Betänkande om utnämningen av Europeiska bankmyndighetens ordförande
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
123Tidsfrist voteEn europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna
Resolutionsförslag
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Tidsfrist voteBrådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet
Resolutionsförslag
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Tidsfrist voteKlimatförändringar
Resolutionsförslag
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Tidsfrist voteRekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA
Resolutionsförslag
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Tidsfrist voteInrättande av Europeiska valutafonden
Interimsbetänkande:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden
[2017/0333R(APP)]
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
147Tidsfrist voteSituationen i Nicaragua
Resolutionsförslag
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Tidsfrist voteÅrlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling
Betänkande:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Betänkande om den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling
[2018/2279(INI)]
Utskottet för utveckling
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
148 pointDjurskyddsregler inom vattenbruket
Muntlig fråga - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Kommissionen
Djurskyddsregler inom vattenbruket
149Tidsfrist pointGrundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst
Muntlig fråga - [2018/2899(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Frågeställare (utskott)5'
Frågeställare (politisk grupp)2'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointÅrlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
136item on the agendapointSituationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 11 mars 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 14:00
137item on the agendapointIran, särskilt fallet med människorättsförsvarare
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 11 mars 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 14:00
150item on the agendapointMänniskorättssituationen i Guatemala
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 11 mars 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 14:00
74item on the agendapointMinsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
54item on the agendapointSkydd av konkurrensen inom luftfarten
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
49item on the agendapointRiktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -ÄndringsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
146item on the agendapointKönsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
123item on the agendapointEn europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 mars 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 19:00
138item on the agendapointBrådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
125item on the agendapointKlimatförändringar
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
141item on the agendapointRekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
115item on the agendapointInrättande av Europeiska valutafonden
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
147item on the agendapointSituationen i Nicaragua
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
149item on the agendapointGrundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 25 mars 2019, 20:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 8 mars 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande