Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 25 март 2019 г. - Четвъртък, 28 март 2019 г. 329k
Понеделник, 25 март 2019164kВерсия: Четвъртък, 28 март 2019, 09:15
 Точки от дневния ред
17:00 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
39Срок pointДоклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
Доклад:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
[2018/2121(INI)]
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
117Срок pointПоложението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2965(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия
140Срок***IpointПреустановяване на сезонните промени на часовото време
Доклад:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

[2018/0332(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
  pointОбщо разискване - Вътрешен пазар на електроенергия
42Срок***I-Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия
Доклад:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

[2016/0380(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
14Срок***I-Вътрешния пазар на електроенергия
Доклад:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

[2016/0379(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
26Срок***I-Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия
Доклад:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)

[2016/0378(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
43Срок***I-Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор
Доклад:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО

[2016/0377(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
107***IpointПредставителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
Доклад:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО
[2018/0089(COD)]
Комисия по правни въпроси
169Срок pointПоследни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“
Изявление на Комисията
[2019/2670(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
133Срок***IpointЕтикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри
Доклад:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
17:00 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)45'
Докладчици   (8x6') 48'
Докладчици по становище   (12x1') 12'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (7x5') 35'
Членове на ЕП119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointДоклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
117item on the agendapointПоложението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 26 март 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 27 март 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 27 март 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 март 2019, 19:00
140item on the agendapointПреустановяване на сезонните промени на часовото време
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
42item on the agendapointОбщи правила за вътрешния пазар на електроенергия
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
14item on the agendapointВътрешния пазар на електроенергия
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
26item on the agendapointАгенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
43item on the agendapointГотовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
169item on the agendapointПоследни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 27 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 27 март 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 март 2019, 19:00
133item on the agendapointЕтикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 22 март 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 25 март 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 26 март 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация