Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 25 mars 2019 - Torsdagen den 28 mars 2019 287k
Måndagen den 25 mars 2019159kUtgåva: Torsdagen den 28 mars 2019, 09:37
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 24:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
39Tidsfrist pointEkonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
Betänkande:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Betänkande om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
[2018/2121(INI)]
Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
117Tidsfrist pointSituationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien
Muntlig fråga - [2018/2965(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption i EU, särskilt i Malta och Slovakien
140Tidsfrist***IpointAvskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
Betänkande:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG
[2018/0332(COD)]
Utskottet för transport och turism
  pointGemensam debatt - Den inre marknaden för el
42Tidsfrist***I-Gemensamma regler för den inre marknaden för el
Betänkande:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

[2016/0380(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
14Tidsfrist***I-Den inre marknaden för el
Betänkande:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)

[2016/0379(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
26Tidsfrist***I-Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

[2016/0378(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
43Tidsfrist***I-Riskberedskap inom elsektorn
Betänkande:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG

[2016/0377(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
107***IpointGrupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen
Betänkande:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG
[2018/0089(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
169Tidsfrist pointDen senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen
Uttalande av kommissionen
[2019/2670(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
133Tidsfrist***IpointMärkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar
Betänkande:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)45'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande   (12x1') 12'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet   (7x5') 35'
Ledamöter119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointEkonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
117item on the agendapointSituationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -ResolutionsförslagTisdagen den 26 mars 2019, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 mars 2019, 19:00
140item on the agendapointAvskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
42item on the agendapointGemensamma regler för den inre marknaden för el
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
14item on the agendapointDen inre marknaden för el
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
26item on the agendapointEuropeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
43item on the agendapointRiskberedskap inom elsektorn
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
169item on the agendapointDen senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 mars 2019, 19:00
133item on the agendapointMärkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 22 mars 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 26 mars 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande