Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 25 март 2019 г. - Четвъртък, 28 март 2019 г. 329k
Втoрник, 26 март 2019225kВерсия: Четвъртък, 28 март 2019, 09:15
 Точки от дневния ред
09:00 - 12:20   Разисквания
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 17:00   Разисквания
17:00 - 18:15   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще бъдат приети в сряда)
18:15 - 24:00   Разисквания (или в края на гласуванията)
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 12:20   Разисквания       Време за изказвания
35Срок***IpointАвторското право в цифровия единен пазар
Доклад:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар
[2016/0280(COD)]
Комисия по правни въпроси
112Срок***IpointЕвропейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
Доклад:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Комисия по регионално развитие
Гласуването ще се състои в сряда
  pointОбщо разискване - Предоставяне на цифрово съдържание и онлайн продажби на стоки
83Срок***I-Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги
Доклад:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

[2015/0287(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Комисия по правни въпроси
82Срок***I-Договори за продажба на стоки
Доклад:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент (ЕО) №2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

[2015/0288(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
163 voteИскане за снемане на имунитета на Йорн Дорман
Доклад:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман
[2018/2277(IMM)]
Комисия по правни въпроси
107***IvoteПредставителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
Доклад:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО
[2018/0089(COD)]
Комисия по правни въпроси
97***voteПротокол към Евро-Средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия)
Доклад:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
[2018/0080(NLE)]
Комисия по външни работи
50 voteВсеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан
Доклад:  David McAllister (A8-0149/2019)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новото всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан
[2018/2236(INI)]
Комисия по външни работи
Член 113 от Правилника за дейността
140Срок***IvoteПреустановяване на сезонните промени на часовото време
Доклад:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

[2018/0332(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
42Срок***IvoteОбщи правила за вътрешния пазар на електроенергия
Доклад:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)
[2016/0380(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
14Срок***IvoteВътрешния пазар на електроенергия
Доклад:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)
[2016/0379(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
26Срок***IvoteАгенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия
Доклад:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)
[2016/0378(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
43Срок***IvoteГотовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор
Доклад:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО
[2016/0377(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
133Срок***IvoteЕтикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри
Доклад:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
35Срок***IvoteАвторското право в цифровия единен пазар
Доклад:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар
[2016/0280(COD)]
Комисия по правни въпроси
83Срок***IvoteДоговори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги
Доклад:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание
[2015/0287(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Комисия по правни въпроси
82Срок***IvoteДоговори за продажба на стоки
Доклад:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент (ЕО) №2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
[2015/0288(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
67Срок***IvoteРиболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)
Доклад:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)
[2018/0069(COD)]
Комисия по рибно стопанство
103Срок***IvoteПривеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда
Доклад:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

[2018/0205(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
130Срок***IvoteСпециални правила относно максималната дължина на кабини
Доклад:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност
[2018/0130(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
92Срок***IvoteБенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии
Доклад:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии
[2018/0180(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
111***IvoteСпециални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)
Доклад:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
[2018/0199(COD)]
Комисия по регионално развитие
Разискване: Втoрник, 15 януари 2019
148Срок voteПредложения за резолюции - Основни права на хората от африкански произход
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Разискване: Четвъртък, 14 март 2019
39Срок voteДоклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
Доклад:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
[2018/2121(INI)]
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
71Срок voteСпоразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария
Доклад:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария
[2018/2262(INI)]
Комисия по външни работи
Член 108
15:00 - 17:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointОбщо разискване - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (53 доклада)
15Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции

[2018/2166(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
32Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година
Доклад:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година

[2018/2219(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
34Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР
Доклад:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година

[2018/2177(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
60Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент

[2018/2167(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
24 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
33 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд

[2018/2169(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
31 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад: (A8-0097/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V ‒ Сметна палата

[2018/2171(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
21Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет

[2018/2172(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
74Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите

[2018/2173(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
28Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност

[2018/2176(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
13Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман

[2018/2174(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
57 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

[2018/2175(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
64Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

[2018/2210(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
38 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година

[2018/2205(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
54 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2017 година

[2018/2206(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
76Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година

[2018/2184(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
29 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година

[2018/2178(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
73 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година

[2018/2194(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
12 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година

[2018/2189(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
41 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
59 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година

[2018/2202(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
70 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година

[2018/2191(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
16Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали (ECHA) за финансовата 2017 година

[2018/2198(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
47Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2017 година

[2018/2182(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
52 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година

[2018/2197(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
69 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година

[2018/2190(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
49Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за финансовата 2017 година

[2018/2201(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
55 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година

[2018/2203(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
62 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за финансовата 2017 година

[2018/2207(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
27Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година

[2018/2185(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
23 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2017 година

[2018/2181(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
77 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година

[2018/2188(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
75 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година

[2018/2192(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
18Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (ERA) (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година

[2018/2193(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
17 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2017 година

[2018/2204(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
68 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година

[2018/2187(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
56 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) (eu-LISA) за финансовата 2017 година

[2018/2209(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
58 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година

[2018/2183(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
40 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) за финансовата 2017 година

[2018/2199(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
72 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2017 година

[2018/2179(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
66 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година

[2018/2186(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
53Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година

[2018/2200(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
30 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година

[2018/2180(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
36Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Доклад освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година

[2018/2195(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
78 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС (GSA) за финансовата 2017 година

[2018/2196(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
79 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2017 година

[2018/2214(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
63 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година

[2018/2213(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
51 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година

[2018/2218(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
65 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) за финансовата 2017 година

[2018/2216(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
48 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година

[2018/2215(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
46 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година

[2018/2211(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
44 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година

[2018/2212(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
22 -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година

[2018/2217(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
17:00 - 18:15   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще бъдат приети в сряда)      
15Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции
[2018/2166(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
32Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година
Доклад:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година
[2018/2219(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
34Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР
Доклад:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година
[2018/2177(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
60Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент
[2018/2167(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
24 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
33 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд
[2018/2169(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
31 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад: (A8-0097/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V ‒ Сметна палата
[2018/2171(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
21Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет
[2018/2172(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
74Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите
[2018/2173(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
28Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност
[2018/2176(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
13Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман
[2018/2174(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
57 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните
[2018/2175(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
64Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
[2018/2210(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
38 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година
[2018/2205(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
54 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2017 година
[2018/2206(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
76Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година
[2018/2184(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
29 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година
[2018/2178(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
73 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година
[2018/2194(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
12 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година
[2018/2189(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
41 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
59 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година
[2018/2202(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
70 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година
[2018/2191(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
16Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали (ECHA) за финансовата 2017 година
[2018/2198(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
47Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2017 година
[2018/2182(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
52 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година
[2018/2197(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
69 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година
[2018/2190(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
49Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за финансовата 2017 година
[2018/2201(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
55 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година
[2018/2203(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
62 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за финансовата 2017 година
[2018/2207(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
27Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година
[2018/2185(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
23 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2017 година
[2018/2181(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
77 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година
[2018/2188(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
75 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година
[2018/2192(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
18Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (ERA) (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година
[2018/2193(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
17 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2017 година
[2018/2204(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
68 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година
[2018/2187(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
56 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) (eu-LISA) за финансовата 2017 година
[2018/2209(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
58 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година
[2018/2183(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
40 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) за финансовата 2017 година
[2018/2199(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
72 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2017 година
[2018/2179(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
66 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година
[2018/2186(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
53Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година
[2018/2200(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
30 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година
[2018/2180(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
36Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Доклад освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година
[2018/2195(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
78 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС (GSA) за финансовата 2017 година
[2018/2196(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
79 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2017 година
[2018/2214(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
63 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година
[2018/2213(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
51 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година
[2018/2218(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
65 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) за финансовата 2017 година
[2018/2216(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
48 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година
[2018/2215(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
46 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER)
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година
[2018/2211(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
44 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година
[2018/2212(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
22 voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година
[2018/2217(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
18:15 - 24:00   Разисквания (или в края на гласуванията)       Време за изказвания
101Срок***IpointСтандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства
Доклад:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
80Срок***IpointСъздаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Доклад:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
[2018/0243(COD)]
Комисия по външни работи
Комисия по развитие
87Срок***IpointИнструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
Доклад:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
[2018/0247(COD)]
Комисия по външни работи
168 pointПоложението в Алжир
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2627(RSP)]
170 pointПет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2671(RSP)]
116Срок pointСлед Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка
Доклад:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Доклад относно периода след Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка
[2018/2160(INI)]
Комисия по външни работи
09:00 - 12:20   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчици   (5x6') 30'
Докладчици по становище   (13x1') 13'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (3x5') 15'
Членове на ЕП74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)10'
Председател на Сметната палата (включително отговорите)5'
Докладчици   (6x6') 36'
Докладчици по становище   (15x1') 15'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Разисквания (или в края на гласуванията)     item on the agenda
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)25'
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчици   (8x6') 48'
Докладчици по становище   (13x1') 13'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (6x5') 30'
Членове на ЕП135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointАвторското право в цифровия единен пазар
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
112item on the agendapointЕвропейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
83item on the agendapointДоговори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
82item on the agendapointДоговори за продажба на стоки
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
140item on the agendapointПреустановяване на сезонните промени на часовото време
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
42item on the agendapointОбщи правила за вътрешния пазар на електроенергия
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
14item on the agendapointВътрешния пазар на електроенергия
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
26item on the agendapointАгенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
43item on the agendapointГотовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
133item on the agendapointЕтикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
67item on the agendapointРиболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
103item on the agendapointПривеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
130item on the agendapointСпециални правила относно максималната дължина на кабини
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
92item on the agendapointБенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
148item on the agendapointОсновни права на хората от африкански произход
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 20 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПетък, 22 март 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПетък, 22 март 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 25 март 2019, 19:00
39item on the agendapointДоклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
71item on the agendapointСпоразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
15item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 25 март 2019, 19:00
32item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
34item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР
Marco Valli (A8-0107/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
60item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 25 март 2019, 19:00
21item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
74item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
28item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
13item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
64item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
76item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
16item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
47item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
49item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
27item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
18item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
53item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
36item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -ИзмененияCряда, 20 март 2019, 13:00
101item on the agendapointСтандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
80item on the agendapointСъздаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
87item on the agendapointИнструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
116item on the agendapointСлед Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 20 март 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 22 март 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 25 март 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 26 март 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация