Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 25. března 2019 - Čtvrtek, 28. března 2019 294k
Úterý, 26. března 2019209kVerze: Čtvrtek, 28. března 2019, 09:16
 Body k pořadu jednání
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:15   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve středu)
18:15 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 12:20   Rozpravy       Řečnická doba
35Lhůta***IpointAutorské právo na jednotném digitálním trhu
Zpráva:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
[2016/0280(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
112Lhůta***IpointEvropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
Zpráva:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
Hlasování se bude konat ve středu.
  pointSpolečná rozprava - Poskytování digitálního obsahu a prodej zboží online
83Lhůta***I-Smlouvy o poskytování digitálního obsahu
Zpráva:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

[2015/0287(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Výbor pro právní záležitosti
82Lhůta***I-Smlouvy o prodeji zboží
Zpráva:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES

[2015/0288(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
163 voteŽádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity
Zpráva:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Zpráva o žádosti, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity
[2018/2277(IMM)]
Výbor pro právní záležitosti
107***IvoteZástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů
Zpráva:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
[2018/0089(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
97***voteProtokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska)
Zpráva:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
[2018/0080(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
50 voteKomplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem
Zpráva:  David McAllister (A8-0149/2019)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem
[2018/2236(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Článek 113 jednacího řádu
140Lhůta***IvoteUkončení sezónních změn času
Zpráva:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
[2018/0332(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
42Lhůta***IvoteSpolečná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou
Zpráva:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)
[2016/0380(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
14Lhůta***IvoteVnitřní trh s elektřinou
Zpráva:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)
[2016/0379(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
26Lhůta***IvoteAgentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)
[2016/0378(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
43Lhůta***IvoteRiziková připravenost v odvětví elektřiny
Zpráva:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES
[2016/0377(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
133Lhůta***IvoteOznačování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
Zpráva:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
35Lhůta***IvoteAutorské právo na jednotném digitálním trhu
Zpráva:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
[2016/0280(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
83Lhůta***IvoteSmlouvy o poskytování digitálního obsahu
Zpráva:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu
[2015/0287(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Výbor pro právní záležitosti
82Lhůta***IvoteSmlouvy o prodeji zboží
Zpráva:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES
[2015/0288(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
67Lhůta***IvoteRybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
Zpráva:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
[2018/0069(COD)]
Výbor pro rybolov
103Lhůta***IvoteSladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí
Zpráva:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
130Lhůta***IvoteZvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin
Zpráva:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti
[2018/0130(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
92Lhůta***IvoteReferenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem
Zpráva:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem
[2018/0180(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
111***IvoteZvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)
Zpráva:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
[2018/0199(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
Rozprava: Úterý, 15. ledna 2019
148Lhůta voteNávrhy usnesení - Základní práva osob afrického původu
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Rozprava: Čtvrtek, 14. března 2019
39Lhůta voteFinanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
Zpráva:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
[2018/2121(INI)]
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
71Lhůta voteDohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem
Zpráva:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací
[2018/2262(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Článek 108 jednacího řádu
15:00 - 17:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointSpolečná rozprava - Udělení absolutorium za rok 2017 (53 zpráv)
15Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury

[2018/2166(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
32Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017
Zpráva:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017

[2018/2219(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
34Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
Zpráva:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2017

[2018/2177(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
60Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament

[2018/2167(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
24 -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
33 -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr

[2018/2169(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
31 -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva: (A8-0097/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr

[2018/2171(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
21Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

[2018/2172(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
74Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů

[2018/2173(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
28Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

[2018/2176(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
13Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

[2018/2174(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
57 -Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

[2018/2175(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
64Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola

[2018/2210(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
38 -Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2017

[2018/2205(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
54 -Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2017

[2018/2206(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
76Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017

[2018/2184(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
29 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017

[2018/2178(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
73 -Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2017

[2018/2194(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
12 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2017

[2018/2189(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
41 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
59 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017

[2018/2202(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
70 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017

[2018/2191(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
16Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017

[2018/2198(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
47Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017

[2018/2182(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
52 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017

[2018/2197(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
69 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017

[2018/2190(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
49Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017

[2018/2201(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
55 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2017

[2018/2203(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
62 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017

[2018/2207(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
27Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017

[2018/2185(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
23 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017

[2018/2181(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
77 -Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017

[2018/2188(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
75 -Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017

[2018/2192(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
18Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2017

[2018/2193(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
17 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017

[2018/2204(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
68 -Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017

[2018/2187(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
56 -Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na finanční rok 2017

[2018/2209(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
58 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011

[2018/2183(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
40 -Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017

[2018/2199(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
72 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

[2018/2179(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
66 -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017

[2018/2186(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
53Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2017

[2018/2200(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
30 -Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017

[2018/2180(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
36Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

[2018/2195(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
78 -Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017

[2018/2196(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
79 -Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2017

[2018/2214(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
63 -Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017

[2018/2213(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
51 -Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok

[2018/2218(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
65 -Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2)
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2017

[2018/2216(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
48 -Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017

[2018/2215(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
46 -Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2016

[2018/2211(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
44 -Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017

[2018/2212(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
22 -Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017

[2018/2217(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
17:00 - 18:15   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve středu)      
15Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury
[2018/2166(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
32Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017
Zpráva:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017
[2018/2219(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
34Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
Zpráva:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2017
[2018/2177(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
60Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament
[2018/2167(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
24 voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
33 voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr
[2018/2169(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
31 voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva: (A8-0097/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr
[2018/2171(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
21Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor
[2018/2172(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
74Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů
[2018/2173(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
28Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)
[2018/2176(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
13Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv
[2018/2174(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
57 voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů
[2018/2175(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
64Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola
[2018/2210(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
38 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2017
[2018/2205(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
54 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2017
[2018/2206(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
76Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017
[2018/2184(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
29 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017
[2018/2178(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
73 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2017
[2018/2194(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
12 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2017
[2018/2189(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
41 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
59 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017
[2018/2202(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
70 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017
[2018/2191(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
16Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017
[2018/2198(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
47Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017
[2018/2182(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
52 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017
[2018/2197(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
69 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017
[2018/2190(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
49Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017
[2018/2201(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
55 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2017
[2018/2203(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
62 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017
[2018/2207(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
27Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017
[2018/2185(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
23 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017
[2018/2181(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
77 voteUdělení absolutoria ze rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017
[2018/2188(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
75 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017
[2018/2192(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
18Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2017
[2018/2193(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
17 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017
[2018/2204(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
68 voteUdělení absolutoria ze rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017
[2018/2187(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
56 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na finanční rok 2017

[2018/2209(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
58 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011
[2018/2183(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
40 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017
[2018/2199(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
72 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016
[2018/2179(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
66 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017
[2018/2186(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
53Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2017
[2018/2200(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
30 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017
[2018/2180(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
36Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017
[2018/2195(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
78 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017
[2018/2196(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
79 voteUdělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2017
[2018/2214(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
63 voteUdělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017
[2018/2213(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
51 voteUdělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok
[2018/2218(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
65 voteUdělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2)
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2017
[2018/2216(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
48 voteUdělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017
[2018/2215(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
46 voteUdělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2016
[2018/2211(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
44 voteUdělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017
[2018/2212(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
22 voteUdělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017
[2018/2217(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
18:15 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)       Řečnická doba
101Lhůta***IpointVýkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla
Zpráva:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
80Lhůta***IpointNástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
Zpráva:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
[2018/0243(COD)]
Výbor pro zahraniční věci
Výbor pro rozvoj
87Lhůta***IpointNástroj předvstupní pomoci (NPP III)
Zpráva:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
[2018/0247(COD)]
Výbor pro zahraniční věci
168 pointSituace v Alžírsku
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2627(RSP)]
170 pointPáté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2671(RSP)]
116Lhůta pointObdobí po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky
Zpráva:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Zpráva o období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky
[2018/2160(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (5x6') 30'
Navrhovatelé   (13x1') 13'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)10'
Předseda Účetního dvora (včetně odpovědí)5'
Zpravodajové   (6x6') 36'
Navrhovatelé   (15x1') 15'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)     item on the agenda
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)25'
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (8x6') 48'
Navrhovatelé   (13x1') 13'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointAutorské právo na jednotném digitálním trhu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
112item on the agendapointEvropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
83item on the agendapointSmlouvy o poskytování digitálního obsahu
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
82item on the agendapointSmlouvy o prodeji zboží
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
140item on the agendapointUkončení sezónních změn času
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
42item on the agendapointSpolečná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
14item on the agendapointVnitřní trh s elektřinou
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
26item on the agendapointAgentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
43item on the agendapointRiziková připravenost v odvětví elektřiny
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
133item on the agendapointOznačování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
67item on the agendapointRybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
103item on the agendapointSladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
130item on the agendapointZvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
92item on the agendapointReferenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
148item on the agendapointZákladní práva osob afrického původu
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 20. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPátek, 22. března 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPátek, 22. března 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 25. března 2019, 19:00
39item on the agendapointFinanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
71item on the agendapointDohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
15item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 25. března 2019, 19:00
32item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
34item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
Marco Valli (A8-0107/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
60item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 25. března 2019, 19:00
21item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
74item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
28item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
13item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
64item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
76item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
16item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
47item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
49item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
27item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
18item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
53item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
36item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
101item on the agendapointVýkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
80item on the agendapointNástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
87item on the agendapointNástroj předvstupní pomoci (NPP III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
116item on the agendapointObdobí po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 20. března 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 22. března 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 25. března 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 26. března 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění